Sbírka zákonů a nařízení 1918 – 1944

Ročník 1918 Ročník 1919 Ročník 1920 Ročník 1921 Ročník 1922 Ročník 1923 Ročník 1924 Ročník 1925 Ročník 1926 Ročník 1927 Ročník 1928 Ročník 1929 Ročník 1930 Ročník 1931 Ročník 1932 Ročník 1933 Ročník 1934 Ročník 1935 Ročník 1936 Ročník 1937 Ročník 1938 Ročník 1939 Ročník 1940 Ročník 1941 Ročník 1942 Ročník 1943 Ročník 1944


Sbírka zákonů a nařízení ročník 1918

1/1918 Sb. Zákon, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
2/1918 Sb. Zákon, jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém
3/1918 Sb. Zákon o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů
4/1918 Sb. Zákon o příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem
5/1918 Sb. Zákon, jímž se zřizuje nejvyšší soud
6/1918 Sb. Zákon, jímž určuje se doba organisace řádných soudů I. a II. instance ve smyslu třetího odstavce § 6. zákona ze dne 21. prosince 1867, čís. 144 ř. z.
7/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o ustanovení a jmenování personálu pro nejvyšší správní soud v Praze
8/1918 Sb. Zákon, jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné
9/1918 Sb. Zákon, jímž se pozměňuje vojenský trestní zákon a řád
10/1918 Sb. Nařízení o sídle nejvyššího vojenského soudního dvora
11/1918 Sb. Zákon o zřízení samostatného státu československého
12/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého ze dne 29. října 1918
13/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého ze dne 29. října 1918
14/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého ze dne 31. října 1918
15/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o zřízení Československé cukerní komise
16/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého, jímž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu
17/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících pro potřebu všeobecnou
18/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého
19/1918 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje povolení platiti válečnou daň dluhopisy rakouských válečných půjček
20/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o zřízení úřadu pro zásobování lidu
21/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o přísaze vojsk československých
22/1918 Sb. Nařízení o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými kožemi
23/1918 Sb. Nařízení o utvoření komise pro osobní demobilisaci
24/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o utvoření komise pro věcnou demobilisaci
25/1918 Sb. Nařízení o zřízení pivovarské komise
26/1918 Sb. Nařízení o hospodaření s minerálními oleji, výrobky z nich, benzolem a dehtovými oleji
27/1918 Sb. Zákon o půjčce národní svobody
28/1918 Sb. Nařízení o amnestii
29/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého o zřízení československé komise lihové
30/1918 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje odborná finanční komise při úřadu pro finanční správu
31/1918 Sb. Nařízení, kterým se berním úřadům ukládá přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoliv strana požádá
32/1918 Sb. Zákon o obstavení velkostatků
33/1918 Sb. Nařízení o odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí
34/1918 Sb. Nařízení Národního výboru československého, jímž se stanoví se povinnost oznámiti zásoby určitých dosud zabavených předmětů
35/1918 Sb. Zákon o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shromáždění
36/1918 Sb. Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
37/1918 Sb. Zákon o prozatímní ústavě
38/1918 Sb. Zákon, jímž se zřizuje zemský správní výbor
39/1918 Sb. Zákon o rozpuštění sboru obecních starších hlavního města Prahy a zřízení správního sboru
40/1918 Sb. Zákon o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů
41/1918 Sb. Nařízení úřadu pro zásobování lidu o obchodu rybami sladkovodními
42/1918 Sb. Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
43/1918 Sb. Nařízení o zřízení Československé vývozní a dovozní komise
44/1918 Sb. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o hospodaření vlnou, bavlnou, lnem, konopím, jutou a jinými rostlinnými vlákny, přízemi a tovary z nich vyrobenými
45/1918 Sb. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o hospodaření s kovy
46/1918 Sb. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o zhospodařování železa.
47/1918 Sb. Nařízení o částečné demobilisaci
48/1918 Sb. Nařízení, kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy
49/1918 Sb. Zákon o zavedení obchodních platidel
50/1918 Sb. Nařízení o zřízení československé komise pro státní dodávky
51/1918 Sb. Vyhláška, že se opravují tiskové chyby v nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 o amnestii sb. z. a n. č. 28
52/1918 Sb. Nařízení o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní
53/1918 Sb. Nařízení o zrušení krajského soudu v Trutnově
54/1918 Sb. Nařízení týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové konference
55/1918 Sb. Nařízení, jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský
56/1918 Sb. Nařízení úřadu pro národní obranu v dohodě s úřady pro správu obchodu průmyslu a živností a pro správu zemědělství o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům
57/1918 Sb. Nařízení ministra pro zásobování lidu československé republiky o zřízení československé komise k hospodaření suchými kořeny čekankovými
58/1918 Sb. Nařízení o dodávkách k vojenským účelům
59/1918 Sb. Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živností o zřízení a stanovách československého poradního sboru a komise pro přechodní hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností
60/1918 Sb. Nařízení týkající se organisace potravních skladišť civilních státních zřízenců
61/1918 Sb. Zákon, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly
62/1918 Sb. Nařízení, jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský
63/1918 Sb. Zákon o podpoře nezaměstnaných
64/1918 Sb. Zákon o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku
65/1918 Sb. Zákon, jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918-19 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. čís. 220
66/1918 Sb. Nařízení o ustanovení a jmenování pomocného personálu pro Nejvyšší soud v Praze
67/1918 Sb. Nařízení ministra pro zásobování lidu o zřízení československé komise pro průmysl drožďárenský
68/1918 Sb. Nařízení týkající se ošacení lidového
69/1918 Sb. Nařízení, které se týká opatřování palivového dříví pro obyvatelstvo
70/1918 Sb. Nařízení o zastavení činnosti zemských správních komisí uhelných
71/1918 Sb. Nařízení týkající se koží a obuvi
72/1918 Sb. Nařízení týkající se obchodu textiliemi
73/1918 Sb. Nařízení ministerstva pro zásobování lidu o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím období 1918/1918
74/1918 Sb. Nařízení ministra pro zásobování lidu o výrobě kyselého zelí a sušené zeleniny, jakož i obchodu předměty těmi
75/1918 Sb. Nařízení ministra pro zásobování lidu o obchodu čerstvou zeleninou
76/1918 Sb. Zákon o zřízení československé státní "Vysoké školy zvěrolékařské v Brně"
77/1918 Sb. Zákon o zřízení stipendií pro československé studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských
78/1918 Sb. Zákon o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy
79/1918 Sb. Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
80/1918 Sb. Nařízení o zapravení poplatků z nákladních listů kolkovými známkami
81/1918 Sb. Nařízení o postupu c. k. rakouské vlády při upisování válečných půjček
82/1918 Sb. Zákon o prozatimné ochraně lesů
83/1918 Sb. Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ve srozumění s ostatními súčastněnými ministry o ochraně nájemců
84/1918 Sb. Nařízení, kterým zrušují se nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 175, a nařízení ministra vnitra ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 176, o krajských hejtmanech a krajích Litoměřice a Praha-o
85/1918 Sb. Nařízení o zřízení úřadu spojené správy v obvodě Ostravskoslezském
86/1918 Sb. Nařízení o placení kolkovného
87/1918 Sb. Nařízení o vydávání cestovních pasů
88/1918 Sb. Nařízení o službě berní, pokladniční, loterní a při kolkovém úřadě
89/1918 Sb. Zákon, jímž se prozatímně mění některá ustanovení vojenského trestního řádu
90/1918 Sb. Zákon, kterým se povoluje 10 milionů korun na přípravné práce k míovému jednání
91/1918 Sb. Zákon o 8hodinné době pracovní
92/1918 Sb. Zákon o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze
93/1918 Sb. Zákon o platu presidenta Československé republiky
94/1918 Sb. Zákon o platech ministrů
95/1918 Sb. Zákon o vedení státního hospodářství od 1. ledna do 30. června 1919
96/1918 Sb. Nařízení o cestování do území československé republiky
97/1918 Sb. Nařízení ministra zemědělství ve shodě s účastnými ministry o dopravě semene, podsevků a odpadků červeného jetele
98/1918 Sb. Nařízení ministra pro zásobování lidu československé republiky o zvýšení spotřební dávky cukru
99/1918 Sb. Nařízení, jímž se zbavuje účinnosti cís. nařízení ze dne 1. května 1915, z. ř. č. 108, o domobraně
100/1918 Sb. Nařízení o příplatcích k drahotním přídavkům pro státní zřízence činné i ve výslužbě a pro jich pozůstalé
101/1918 Sb. Nařízení o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců
102/1918 Sb. Nařízení, jímž se odkládá platnost předpisů zákona ze dne 23. prosince 1917, z. ř. č. 501, o smlouvě pojišťovací, předpisů nařízení těchže ministerstev, jímž zbavují se platnosti obmezení smluvní svobody pro některé skupiny pojištovacích smlu
103/1918 Sb. Nařízení, jímž se na čas zvyšují znalecké poplatky soudních lékařů v trestním řízení

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1919

1/1919 Sb. Nařízení o stanovení nejvyšších cen rafinovaného a denaturovaného lihu, tuzemského rumu, výčepní kořalky, jakož i surového sirupu
2/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu lnem
3/1919 Sb. Nařízení o úlevách při plnění soukromoprávních pohledávek
4/1919 Sb. Nařízení o vydávání Věstníku pro železnice a plavbu
5/1919 Sb. Nařízení o Státním obilním ústavu
6/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění přejímací ceny jednotlivých druhů polních plodin, stanovené nařízením úřadu pro lidovou výživu ze dne 27. června 1918 z. ř. č. 235
7/1919 Sb. Nařízení o změně správního období pro státní hospodaření, o hrazení vydání až do uzákonění řádného rozpočtu, jakož i o státní účetní uzávěrce za dobu od 1. července do 31. prosince 1918 a za správní rok 1917/18
8/1919 Sb. Nařízení, jímž doplňuje se nařízení ze dne 30. listopadu 1918, č. 57 sbírky zákonů a nařízení státu československého, o zřízení československé komise k hospodaření suchými kořeny čekankovými
9/1919 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší ceny vepřů a vepřového masa
10/1919 Sb. Nařízení, jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/1919 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896 z. ř. čís. 220
11/1919 Sb. Nařízení, jímž se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 8hodinné době pracovní
12/1919 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje generální finanční ředitelství pro Slovensko
13/1919 Sb. Nařízení o zrušení platnosti starých kolků
14/1919 Sb. Nařízení o zachování služebních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války
15/1919 Sb. Nařízení, jímž se obmezuje výpověď určitých služebních poměrů
16/1919 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného jatečného dobytka a masa pro policejní obvod pražský a obec Vysočany
17/1919 Sb. Nařízení o zřízení Československé komise sladové
18/1919 Sb. Nařízení o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry
19/1919 Sb. Nařízení o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím
20/1919 Sb. Nařízení o stanovení nejvyšších cen za lněnou a koudelnou přízi
21/1919 Sb. Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků, kterým se mění resp. doplňuje nařízení ze dne 22. listopadu 1918, č. 42 sbírky zákonů a nařízení státu československého
22/1919 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata a telecí maso
23/1919 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší ceny za skopce a skopové maso
24/1919 Sb. Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
25/1919 Sb. Nařízení o úpravě hospodaření výrobky minerálních olejů, benzolem, oleji dehtovými a karbidem
26/1919 Sb. Nařízení, jímž se lhůta k dokončení novostaveb a staveb s malými byty dlále prodlužuje
27/1919 Sb. Nařízení o placení kolkovného
28/1919 Sb. Nařízení o zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového
29/1919 Sb. Nařízení o zřízení hospodářského svazu sušáren bramborů
30/1919 Sb. Nařízení o cestování do území československé republiky
31/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty promlčecí a lhůty ku předložení kuponů a podílních listů získaných
32/1919 Sb. Nařízení o obchodních a živnostenských komorách
33/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušují nařízení týkající se soupisu a dopravy strojů a kotlů
34/1919 Sb. Nařízení, jímž ustanovuje se soud příslušný zbaviti svéprávnosti příslušníky, kteří zde nebydlí ani nepobývali
35/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení úřadu pro lidovou výživu ve shodě s ministerstvem orby ze dne 26. července 1917, z. ř. č. 309, o používání obilí a mlýnských výrobků ke krmení
36/1919 Sb. Nařízení, kterým se omezuje porážka telat
37/1919 Sb. Nařízení o zrušení úřadu vyživovacích inspektorů
38/1919 Sb. Nařízení o zabírání bytů obcemi
39/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem
40/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou
41/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne 29. srpna 1918, z. ř. č. 321, jímž se obmezovalo používati slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo
42/1919 Sb. Zákon, jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových
43/1919 Sb. Zákon, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné
44/1919 Sb. Nařízení, jímž se zvyšuje přirážka celní
45/1919 Sb. Nařízení, kterým se na Slovensku uherské všeobecné kolkové známky berou z oběhu a nařizuje se přechodně, že poplatky, které se posud nahrazovaly kolky, mají býti placeny hotovými
46/1919 Sb. Nařízení ku provedení nařízení ze dne 22. prosince 1918, č. 87 sb. z. a n., o vydávání cestovních pasů
47/1919 Sb. Nařízení o zřízení Československé devisové ústředny
48/1919 Sb. Nařízení o hlavním puncovním úřadu v Praze
49/1919 Sb. Zákon o organisaci statistické služby
50/1919 Sb. Zákon, kterým se zřizuje druhá česká universita
51/1919 Sb. Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
52/1919 Sb. Zákon, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1. ledna 1919 do konce června 1919
53/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje císařské nařízení ze dne 9. srpna 1915, z. ř. č. 234, o zcizování hospodářských a lesních pozemků
54/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým ustanovením ztrávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční
55/1919 Sb. Nařízení o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců již ustanovených
56/1919 Sb. Nařízení o obsazování míst radů a projednávání osobních a disciplinárních záležitostí u vrchního zemského soudu v Praze a obsazování míst u soudů a státních zastupitelstev
57/1919 Sb. Nařízení o zákazu převodu pohledávek a úhrad z ciziny do území republiky československé
58/1919 Sb. Vyhláška o úředním listu československého státu
59/1919 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu cihlářského
60/1919 Sb. Nařízení, kterým upravují se znalecké poplatky soudních lékařů v řízení nesporném
61/1919 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje nařízení ze dne 22. listopadu 1918, č. 43 sb. z. a n., o zřízení Československé vývozní a dovozní komise, vydané v základě zmocňovacího zákona z 24. července 1917, z. ř. č. 307
62/1919 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje a mění nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 sb. z. a n., o ochraně nájemců
63/1919 Sb. Zákon o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
64/1919 Sb. Zákon, jímž mění se § 9. zák. ze dne 21. července 1871, z. ř. č. 77, o zřízení a působnosti úřadů báňských
65/1919 Sb. Nařízení o zřízení ústřední státní pokladny republiky Československé v Praze
66/1919 Sb. Nařízení týkající se zvýšení cestovních diet a stravného pro zřízence československých státních drah
67/1919 Sb. Zákon o organisaci lidových kursů občanské výchovy
68/1919 Sb. Nařízení, jímž se upravují cestovní diety (doprovodné) poštovního personálu, doprovázejícího vlakové pošty
69/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu lnem
70/1919 Sb. Nařízení o hospodaření kostmi, kostním tukem a kostní moučkou
71/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu zeleninou a ovocem
72/1919 Sb. Nařízení o ceně zdaněného cukru spotřebního
73/1919 Sb. Nařízení, kterým se pozměňují některá ustanovení cejchovního řádu, vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 19. prosince 1872, z. ř.č. 171
74/1919 Sb. Zákon o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův
75/1919 Sb. Řád volení v obcích republiky Československé
76/1919 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. (Novela k obecním zřízením.)
77/1919 Sb. Zákon, jímž mění se ustanovení o způsobilosti k soudcovskému úřadu
78/1919 Sb. Zákon o platech profesorů vysokých škol
79/1919 Sb. Zákon o služebním poměru učitelů vysokoškolských
80/1919 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje nařízení o příročí
81/1919 Sb. Nařízení, jímž mění se nařízení ministerstva orby ve shodě s úřadem pro vyživování obyvatelstva ze dne 1. července 1918, z. ř. č. 245, o obchodu osivem
82/1919 Sb. Nařízení o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu jimi
83/1919 Sb. Nařízení, jímž se zakazuje vývoz semene řepy cukrovky, polocukrovky a řepy krmné všeho druhu
84/1919 Sb. Zákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky
85/1919 Sb. Nařízení o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky
86/1919 Sb. Nařízení o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu
87/1919 Sb. Nařízení o zákazu vydávati uschované cenné papíry
88/1919 Sb. Zákon o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách
89/1919 Sb. Zákon, jímž zařaďují se oficianti do úřednických tříd hodnostních a platových
90/1919 Sb. Nařízení, jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv obhospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
91/1919 Sb. Nařízení o dopravě semene, podsevků a odpadků červeného jetele ve vnitrozemí
92/1919 Sb. Nařízení, jímž prozatímně upravuje se zdravotní správa lázeňských míst na Slovensku
93/1919 Sb. Nařízení o lněném semínku
94/1919 Sb. Nařízení o cenách a úpravě obchodu surovými kožemi a usněmi hovězími, telecími a koňskými a výtažky tříslovin
95/1919 Sb. Nařízení o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů
96/1919 Sb. Nařízení o zřízení revisního odboru při ministerstvu financí
97/1919 Sb. Zákon o celním území a vybírání cla
98/1919 Sb. Zákon o státním bytovém fondu
99/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění § 20 průvodního nařízení k zákonu o celní sazbě ze dne 21. února 1906, z. ř. č. 22
100/1919 Sb. Nařízení o dovozních a vývozních syndikátech
101/1919 Sb. Nařízení o odborových sdruženích cenových
102/1919 Sb. Nařízení, týkající se organisací obchodnictva pro válečné a přechodné hospodářství
103/1919 Sb. Nařízení o přípustných hranicích stupňovitosti pivní mladinky
104/1919 Sb. Nařízení o zákazu výroby pivní náhražky
105/1919 Sb. Nařízení o cestování do území republiky československé
106/1919 Sb. Nařízení o mimořádných příplatcích k drahotním přídavkům pro státní zřízence činné i ve výslužbě a pro jejich pozůstalé
107/1919 Sb. Nařízení o přídavcích k adjutu praktikantů
108/1919 Sb. Nařízení o obmezení výpovědi určitých služebních poměrů
109/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje loterie číselná a ponechává jen loterie třídní
110/1919 Sb. Nařízení o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů
111/1919 Sb. Zákon, jímž se doplňuje § 303 tr. z.
112/1919 Sb. Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků, kterým se ruší nařízení její ze dne 7. ledna 1919, čís. 21 Sb. z. a n.
113/1919 Sb. Nařízení o obmezení výplat a zákazu vývozu
114/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů
115/1919 Sb. Nařízení, kterým pozměňují se některá ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, z. ř. č. 37, o fysikátní zkoušce zvěrolékařské
116/1919 Sb. Nařízení, jímž se stanoví nejvyšší ceny selat
117/1919 Sb. Nařízení o ceně mouky amerického původu
118/1919 Sb. Nařízení o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek
119/1919 Sb. Nařízení o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance
120/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 62, o úpravě obchodu umělým medem a syrobem
121/1919 Sb. Nařízení o zavedení nejvyšších cen pro droždí
122/1919 Sb. Nařízení o státních zkouškách judicielních a státovědeckých
123/1919 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší ceny piva
124/1919 Sb. Nařízení o zkrácení přípravné služby soudcovské a přejímání soudců z Bosny a Hercegoviny
125/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu obilím, mlýnskými výrobky, rýží a luštěninami cizozemského původu
126/1919 Sb. Nařízení o soupisu a označení cenných papírů
127/1919 Sb. Nařízení o dalším prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
128/1919 Sb. Nařízení o filmování a zakládání filmových podniků na Slovensku
129/1919 Sb. Nařízení o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro
130/1919 Sb. Nařízení o povinné nabídce cizích valut a pohledávek
131/1919 Sb. Úmluva o organisaci plavby na horním Dunaji mezi Bratislavou a Bajou
132/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění ustanovení nařízení Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, č. 31 Sb. z. a n., o výplatě splatných kuponů státních dluhopisů
133/1919 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ve shodě se zúčastněnými ministerstvy ze dne 2. října 1918, z. ř. č. 357 o zásilkách zeleninových semen
134/1919 Sb. Zákon, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud
135/1919 Sb. Nařízení o částečné onerositě platů členů vlády
136/1919 Sb. Nařízení o přeměně státní polepšovny v Košicích
137/1919 Sb. Nařízení o Státním ústavu pro tuky, oleje a mléko
138/1919 Sb. Zákon, kterým se mění § 1. zákona ze dne 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n., o prozatímní ústavě
139/1919 Sb. Zákon, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
140/1919 Sb. Zákon, aby byly zřízeny poštovní úřady šekové pro území státu československého
141/1919 Sb. Nařízení o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz
142/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje článek 11. nařízení ze dne 4. března 1919. č. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy
143/1919 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
144/1919 Sb. Nařízení o stanovení nejvyšších cen za lněnou a konopnou přízi
145/1919 Sb. Nařízení o exekuci podle spisů a listin zřízených v německo-rakouském státě
146/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu karbidem
147/1919 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění ministerské nařízení ze dne 25. července 1889, z. ř. č. 122, o opatřeních, aby zvýšena byla bezpečnost převozu
148/1919 Sb. Nařízení o ochraně původského práva na dílech literárních, uměleckých a fotografických naproti německo-rakouskému státu
149/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu lučebninami dosud zabavenými
150/1919 Sb. Nařízení o obnově klidu nedělního a svátečního
151/1919 Sb. Nařízení o provádění věcné demobilisace
152/1919 Sb. Zákon o nejvyšší emisi dluhopisů "Zemědělské banky markrabství Moravského" v Brně
153/1919 Sb. Zákon, jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické
154/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 7. února 1919, č. 74 Sb. z. a n., o přejímání státních úředníkův a zřízencův, jakož i úředníkův a zřízencův státních podnikův a fondův
155/1919 Sb. Zákon, jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů ze dne 25. července 1871, z. ř. č. 75 a čl. zák. XXXV: 1874 a VII: 1886
156/1919 Sb. Zákon, kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční
157/1919 Sb. Nařízení o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
158/1919 Sb. Nařízení, kterým se až na další zastavuje působnost nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, č. 39 Sb. z. a n., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem
159/1919 Sb. Nařízení o omezení výroby piva
160/1919 Sb. Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1919
161/1919 Sb. Nařízení o obchodu sušeným ovocem a neslazenými povidly švestkovými v Čechách
162/1919 Sb. Nařízení o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách
163/1919 Sb. Nařízení o vývozu cukru
164/1919 Sb. Nařízení o obchodu rybami sladkovodními, kterým se nařízení úřadu pro zásobování lidu ze dne 22. listopadu 1918, č. 41 Sb. Z. a n., částečně mění, pokud se týče, doplňuje
165/1919 Sb. Nařízení, kterým zrušuje se úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským zbožím
166/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro povinnou nabídku cizích valut a cenných papírů znějících na cizí měnu
167/1919 Sb. Nařízení o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých
168/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů
169/1919 Sb. Zákon, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb. z. a n., o přísaze vojsk československých
170/1919 Sb. Zákon, jímž se upravuje státní daň a přirážková základna u daní reálných
171/1919 Sb. Nařízení o zřízení Kontrolního a kompenzačního úřadu pro mezinárodní obchod
172/1919 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě lékárenských sazeb k rakouské farmakopoei Ed. VIII.
173/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušují zkušebny cen
174/1919 Sb. Nařízení o doplnění nařízení týkajícího se zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového
175/1919 Sb. Zákon o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu
176/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
177/1919 Sb. Nařízení o hospodaření zlomkovou litinou
178/1919 Sb. Nařízení o slibu prozatímních zřízenců československých státních drah
179/1919 Sb. Nařízení o slibu praktikantů, prozatímních úředníků a prozatímních sluhů vstupujících do státní služby
180/1919 Sb. Zákon o fakultativním pohřbívání ohněm
181/1919 Sb. Zákon o omezení práva stěhovacího
182/1919 Sb. Zákon o změnách a doplněních některých ustanovení o zdanění lihu
183/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne 8. ledna 1919, č. 9 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách vepřů a vepřového masa
184/1919 Sb. Nařízení o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb dopravovaného
185/1919 Sb. Nařízení o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních
186/1919 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 dolarů
187/1919 Sb. Zákon, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
188/1919 Sb. Zákon, jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku
189/1919 Sb. Zákon o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích
190/1919 Sb. Nařízení o zrušení komise pro železo
191/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu kávovými náhražkami
192/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, z. ř. č. 192, o úpravě obchodu senem a slamou a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy
193/1919 Sb. Nařízení, jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne 7. března 1919, čís. 120 Sbírky zák. a nař. státu Československého, o úpravě obchodu umělým medem a syrupem
194/1919 Sb. Vyhláška, že se opravují chyby v nařízení ministerstva veřejných prací ze dne 20. listopadu 1918, čís. 52 Sb. z. a nař. z roku 1918, o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní
195/1919 Sb. Zákon o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
196/1919 Sb. Zákon o způsobilosti k notářskému úřadu (veřejných notářů) na Slovensku
197/1919 Sb. Zákon, jímž se zřizuje Husova Československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze
198/1919 Sb. Zákon o remuneracích asistentů a konstruktérů vysokoškolských
199/1919 Sb. Zákon o organisaci péče o válečné poškozence
200/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz
201/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů
202/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu jedlou solí v Čechách
203/1919 Sb. Zákon, jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů, poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd
204/1919 Sb. Zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové
205/1919 Sb. Zákon, jímž se mění § 48. říšského zákona o školách obecných
206/1919 Sb. Nařízení, jímž se stanoví nejvyšší ceny lihu a lihovin
207/1919 Sb. Zákon, kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků
208/1919 Sb. Zákon, kterým se mění odstavec 1. § 5 zákona z 21. března 1918, z. ř. č. 103, a doplňuje § 411 tr. ř.
209/1919 Sb. Zákon, kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze
210/1919 Sb. Zákon, o úpravě poměrů družstev na Slovensku
211/1919 Sb. Zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního úřadu pro hlavní město Prahu a okolí, daného zákonem ze dne 10. dubna 1886, č. 40 z. z.
212/1919 Sb. Zákon, jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko
213/1919 Sb. Zákon o sloučení sousedních obcí s Brnem
214/1919 Sb. Zákon o sloučení sousedních obcí S Olomoucem
215/1919 Sb. Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového.
216/1919 Sb. Zákon o nejvyšším soudě
217/1919 Sb. Nařízení o sestavení likvidační bilance
218/1919 Sb. Nařízení o úředním stejnokroji úředníků politické a policejní služby státní
219/1919 Sb. Nařízení, kterým se pozměňují některá ustanovení prováděcího nařízení ze dne 24. března 1914, z. ř. č. 72, k zákonu ze dne 2. února 1914, z. ř. č. 40, o dani ze šumivých vín
220/1919 Sb. Nařízení, kterým se zastavuje činnost Úřední sběrny drobného jatečného dobytka a masa v Praze
221/1919 Sb. Nařízení o dopravních osvědčeních pro ocet
222/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění ustanovení prováděcího předpisu o dani z minerálních olejů ze dne 9. července 1903, z. ř. č. 143, pokud se týkají daněprostého odběru zdanitelného minerálního oleje
223/1919 Sb. Nařízení o ochraně zaměstnanců používajících bezplatného bytu
224/1919 Sb. Nařízení o dodatečných prohlídkách válečných invalidů
225/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušují všechna dosavadní nařízení vajec se týkající
226/1919 Sb. Nařízení o veřejném hospodaření sladem
227/1919 Sb. Nařízení o službě u civilních soudních schovacích úřadů
228/1919 Sb. Nařízení o obchodování tříslovou kůrou (smrkovou a dubovou)
229/1919 Sb. Nařízení, jež se týká zřízení ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích
230/1919 Sb. Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb a prodejních cen poštovních a telegrafních cenin
231/1919 Sb. Nařízení o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci
232/1919 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného vojenskou správou
233/1919 Sb. Nařízení, kterým se vydávají na základě § 5. nařízení veškerého ministerstva ze dne 15. ledna 1915, z. ř. č. 11 ve shodě s československým vojenským velitelstvím v Praze ustanovení o malém pohraničním styku na hranicích státu s Dolními a Horn
234/1919 Sb. Nařízení o učitelské způsobilosti pro dvojtřídní školy obchodní
235/1919 Sb. Nařízení o některých změnách rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních
236/1919 Sb. Nařízení o uvolnění vydávání označených cenných papírů z úschovy a výplaty na označené kupony
237/1919 Sb. Nařízení o vzájemném výkonu exekučních titulů povstalých v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s jedné a na Slovensku s druhé strany
238/1919 Sb. Nařízení o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud
239/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové a lité zboží
240/1919 Sb. Nařízení o obmezeném příjímání jedno- a dvoukorunových bankovek
241/1919 Sb. Nařízení, kterým se zvyšuje náhrada za ušlý výdělek přísedících živnostenských soudů
242/1919 Sb. Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
243/1919 Sb. Nařízení o vydání nových nákladních listů pro tuzemskou dopravu zboží na železnicích
244/1919 Sb. Nařízení o zavedení nejvyšších cen pro droždí
245/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a jich výrobky
246/1919 Sb. Nařízení o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování ž
247/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu s kostmi
248/1919 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách cihlářského zboží
249/1919 Sb. Zákon o převzetí smluvních cejchmistrů a výpomocných technických sil do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd
250/1919 Sb. Zákon, kterým se zrušují zákony o certifikatistech
251/1919 Sb. Zákon, jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce
252/1919 Sb. Zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů
253/1919 Sb. Nařízení o obchodu lučebninami
254/1919 Sb. Nařízení o obchodu hořčičným semenem
255/1919 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se zákaz o používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží a podávání cukru v určitých podnicích
256/1919 Sb. Nařízení, že jest použíti ministerského nařízení ze dne 27. července 1907, z. ř. č. 193, na oddělení pro kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu pro slepé v Praze III
257/1919 Sb. Nařízení o přídavcích k adjutu auskultantů a právních praktikantů
258/1919 Sb. Nařízení o zákazu jízdy soukromými osobními automobily
259/1919 Sb. Zákon, kterým se povoluje státním zaměstnancům (zaměstnaným ve státních podnicích a fondech) mimořádná peněžitá výpomoc pro druhé pololetí 1919
260/1919 Sb. Zákon, kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě pensijních a provisijních nároků veškerých pensistů, provisionistů a příjemců darů z milosti
261/1919 Sb. Zákon o výkonu volebního práva do obcí a osad některých zaměstnanců státních a osob vojenských
262/1919 Sb. Zákon o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní
263/1919 Sb. Zákon, kterým se doplňuje trestní řád hledíc k výrobku rozsudku o ztrátě práva volebního
264/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu olejnatými plodinami
265/1919 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se nařízení místodržitele pro Čechy ze dne 4. dubna 1917, č. 30 z. z., kterým se stanoví nejvyšší ceny mléčných výrobků a vepřového sádla
266/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu kávou
267/1919 Sb. Nařízení o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva
268/1919 Sb. Zákon, jímž se mění předpisy zákona o nemocenském pojištění dělníků
269/1919 Sb. Zákon o padělání peněz a cenných papírů
270/1919 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 245 Sb. z. a n., o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a jejich výrobky
271/1919 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o prozatímní ústavě
272/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 19. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků, pokud jde o železniční zřízence
273/1919 Sb. Nařízení o provedení § 10. zákona o nejvyšším soudu ze dne 16. dubna 1919, č. 216 Sb. z. a n.
274/1919 Sb. Zákon, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných školách obecných a občanských (měšťanských)
275/1919 Sb. Zákon o platech zatímních a suplujících profesorů státních středních škol
276/1919 Sb. Zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené
277/1919 Sb. Zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, pokud se týče mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. město Jihlavu a Znojmo a pro jejich místa před
278/1919 Sb. Zákon o sestavování seznamů porotců
279/1919 Sb. Nařízení o zastupování státního majetku na Slovensku
280/1919 Sb. Zákon o staveních úlevách, kterým se rozšiřuje platnost zákona
281/1919 Sb. Zákon o státní podpoře stavebního ruchu
282/1919 Sb. Zákon o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů
283/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek
284/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís. 116 Sb. z. a nař., o nejvyšších cenách selat
285/1919 Sb. Nařízení, jímž mění se čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů
286/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje zákaz používati cukru ku výrobě piva
287/1919 Sb. Nařízení o formě podniků sloužících účelům přechodného hospodářství
288/1919 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zemské zřízení moravské
289/1919 Sb. Zákon o započtení služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním
290/1919 Sb. Zákon o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních
291/1919 Sb. Zákon o doplňování komisí pro daň z příjmů
292/1919 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220, o dani důchodové
293/1919 Sb. Zákon o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku
294/1919 Sb. Zákon, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů
295/1919 Sb. Zákon, kterým se upravuje správa obcí, o jejichž sloučení nebo rozloučení se jedná
296/1919 Sb. Nařízení, jímž zavádí se odchylky od platných zákonů
297/1919 Sb. Nařízení, jímž podřizují se občanské osoby, které se dopustí trestných činů proti válečné moci státní, vojenské trestní soudní pravomoci
298/1919 Sb. Nařízení, kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, z. ř. č. 236, o válečných úkonech
299/1919 Sb. Zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové
300/1919 Sb. Nařízení, jímž se stanoví státní znak
301/1919 Sb. Nařízení o zastavení činnosti porotních soudů
302/1919 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, č. 297 Sb. Z. a n., kterým podřizují se občanské dohody, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní, vojenské trestní soudní pravomoci
303/1919 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, č. 298 Sb. z. a n., jímž se vyhlašuje počátek závazků ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, z. ř. č. 236 o válečných úkonech
304/1919 Sb. Zákon o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty
305/1919 Sb. Zákon, jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů
306/1919 Sb. Zákon, jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633 Sb. z. a článek V. uvoz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z. ř. č. 112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů
307/1919 Sb. Zákon o zařadění cestmistrů, poříčních, přístavních, nadjezných, jezných, podjezných, asistentů poříční správy I. třídy, asistentů poříční správy II. třídy, plavidelníků, podplavidelníků, mostních a řidičů silničních parních válců do úřednick
308/1919 Sb. Nařízení o způsobilosti kancelářských úředníků pro soudy na Slovensku
309/1919 Sb. Nařízení, kterým se zakazuje uveřejňovati vojenské zprávy v tiskopisech
310/1919 Sb. Nařízení o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva
311/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919, č. 113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky
312/1919 Sb. Nařízení o dočasném připuštění rukopisných prací habilitačních
313/1919 Sb. Nařízení o působnosti finančních prokuratur
314/1919 Sb. Nařízení o požadování a soupisu pohonných prostředků automobilních
315/1919 Sb. Nařízení o požadování a soupisu gumových obručí (pneumatik) automobilních
316/1919 Sb. Nařízení o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů
317/1919 Sb. Nařízení o požadování automobilů v automobilních továrnách na území domácím
318/1919 Sb. Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům.
319/1919 Sb. Zákon, kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční
320/1919 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství
321/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení ministerského nařízení ze dne 5. března 1896 z. ř. č. 31 (pojišťovacího regulativu)
322/1919 Sb. Nařízení o částečném zastavení působnosti zákona o osmi-hodinné době pracovní ve službě poštovní, telegrafní a telefonní.
323/1919 Sb. Nařízení o změně předpisův o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty na Slovensku
324/1919 Sb. Nařízení o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách
325/1919 Sb. Nařízení, týkající se překročování hranic vojenskými povinníky
326/1919 Sb. Nařízení o doplnění nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. května 1919, č. 264 Sb. z. a n.
327/1919 Sb. Zákon o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, Československé devisové ústředně
328/1919 Sb. Zákon o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi
329/1919 Sb. Zákon o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové
330/1919 Sb. Zákon o pozemkovém úřadě
331/1919 Sb. Zákon o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané
332/1919 Sb. Zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
333/1919 Sb. Zákon o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest
334/1919 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 316 Sb. z. a n., o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů
335/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu textiliemi
336/1919 Sb. Nařízení, kterým se omezuje výroba sekaného zboží uzenářského a stanoví se nejvyšší ceny tohoto zboží
337/1919 Sb. Nařízení o obchodu rannými brambory
338/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění bod 2. § 15 nařízení ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z. a nař., o použití cukrovky ze sklizně 1919
339/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona o platech profesorů vysokoškolských
340/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí čl. VII zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené
341/1919 Sb. Nařízení o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích
342/1919 Sb. Nařízení, kterým se povoluje podávání mléka a mléčných nápojů v živnostech hostinských a výčepnických
343/1919 Sb. Nařízení, kterým prodlužuje se platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném
344/1919 Sb. Nařízení, jímž zakazuje se demonstrativní chování na veřejných místech a užívání odznaků s provokativním rázem
345/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušují nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 ř. z., o úpravě obchodu senem a slamou, a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy
346/1919 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách cihlářského zboží
347/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových
348/1919 Sb. Nařízení o poskytnutí drahotních přídavků státním zřízencům
349/1919 Sb. Nařízení o poskytnutí drahotních přídavků státním zřízencům ve výslužbě, vdovám a sirotkům po státních zřízencích i osobám požívajícím darů z milosti
350/1919 Sb. Nařízení o obmezení výpovědi některých služebních poměrů
351/1919 Sb. Nařízení ku provedení zákona o spoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty
352/1919 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta pro některé případy soudcovského příročí
353/1919 Sb. Nařízení o rozdělení komise pro státní zkoušky judiciální a státovědecké v Praze
354/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky
355/1919 Sb. Nařízení o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční
356/1919 Sb. Nařízení, jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
357/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu zrnkovou kávou
358/1919 Sb. Nařízení, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách
359/1919 Sb. Nařízení, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklavy ve Slezsku
360/1919 Sb. Nařízení, kterým se zavádí uznávání původnosti odrůd a uznávání osiva a sádí kulturních rostlin
361/1919 Sb. Vyhláška o zásadách, podle nichž se má prováděti uznávání původnosti odrůd a uznávání osiv a sádí kulturních rostlin
362/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. Z. a n., o změnách ustanovení občanského práva o manželském právu
363/1919 Sb. Nařízení o vydávání státovek znějících na 100 K československých
364/1919 Sb. Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí za dne 4. července 1919 o vydávání jednostokorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919
365/1919 Sb. Nařízení o zrušení dozoru nad obchodováním
366/1919 Sb. Zákon o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém
367/1919 Sb. Nařízení o amnestii v oboru poplatkovém
368/1919 Sb. Zákon, jímž mění se výměra poplatků z dolových a povrchových měr (měrného) a z výhradních kutisk (kutebného)
369/1919 Sb. Zákon o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky
370/1919 Sb. Nařízení o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
371/1919 Sb. Vyhláška o zřízení nových celních úřadů na hranicích československého státu
372/1919 Sb. Zákon na úpravu služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhův a podúředníků
373/1919 Sb. Zákon o doplnění sítě železniční stavbou drah místních
374/1919 Sb. Zákon o zařadění okresních lesních a lesních příručích do úřednických tříd hodnostních a platových
375/1919 Sb. Zákon, kterým se zřizuje československá státní universita v Bratislavě
376/1919 Sb. Zákon, kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny
377/1919 Sb. Nařízení o zrušení osvědčení pro dopravu dříví
378/1919 Sb. Zákon, kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních
379/1919 Sb. Nařízení o provedení zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla
380/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravují služební a hmotné poměry finanční stráže na Slovensku
381/1919 Sb. Nařízení o zvýšení nejnižších požitků finanční stráže na Slovensku
382/1919 Sb. Zákon o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni
383/1919 Sb. Nařízení o cenách mouky amerického původu
384/1919 Sb. Nařízení o hospodaření benzolem a stanovení cen
385/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu dehtem a jeho deriváty, vyjímaje benzol a stanovení cen
386/1919 Sb. Nařízení o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ku krmení
387/1919 Sb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 Sb. zák. a nař., o zabrání velkého majetku pozemkového
388/1919 Sb. Nařízení o obchodu rybami sladkovodními
389/1919 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi
390/1919 Sb. Zákon o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhův do stavu sluhů po rozumu článku II. zákona z 25. září 1908, č. 204 ř. z.
391/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu čekankovými kořeny
392/1919 Sb. Nařízení, kterým doplňuje se nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř. z.
393/1919 Sb. Nařízení o dozoru nad výmlatem v Čechách
394/1919 Sb. Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
395/1919 Sb. Nařízení o vydání státovek znějících na 5000 K československých
396/1919 Sb. Vyhláška o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919
397/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění předpisy o uveřejňování rejstříkových zápisů
398/1919 Sb. Nařízení, jímž část pravomoci zemského výboru slezského přejímá správa státní
399/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
400/1919 Sb. Nařízení o zřízení Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného
401/1919 Sb. Nařízení o výměně kolků vzatých z oběhu
402/1919 Sb. Nařízení o obchodu s osivem obilí
403/1919 Sb. Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1919
404/1919 Sb. Nařízení o uvolnění krmné řepy, pelušky a vlčího bobu, planých (koňských) kaštanů a žaludů, klihovky (mrtve), vinných matolin a rákosu
405/1919 Sb. Nařízení k výkonu zákona ze dne 27. května 1919, čís. 292 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o dani důchodové
406/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění předpisy o uveřejňování a vyhlašování ztrát cenných papírů a podobných listin
407/1919 Sb. Nařízení o změně názvu Akademie umění v Praze
408/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových
409/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění ustanovení o příslušnosti ku vyměřování daně výdělkové dle II. hlavy zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.
410/1919 Sb. Nařízení, jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
411/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
412/1919 Sb. Zákon o povinném očkování proti neštovicím
413/1919 Sb. Nařízení o zřízení fondu pro zlevnění oděvních potřeb ve prospěch nejméně majetných obyvatel
414/1919 Sb. Zákon, jímž se zavádí monopol výbušných látek
415/1919 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 11. března 1919 o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého (Sb. z. a n. čís. 140)
416/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních
417/1919 Sb. Zákon o vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr u místních drah garantovaných státem
418/1919 Sb. Nařízení, kterým doplňuje se místodržitelské nařízení ze dne 22. října 1918, čís. 80 z. z., o nejvyšších cenách spotřebního cukru ve velkoobchodě v Čechách
419/1919 Sb. Zákon o oprávnění vykonávati lékařskou praxi na území státu československého
420/1919 Sb. Zákon o práci dětí
421/1919 Sb. Zákon, kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění
422/1919 Sb. Zákon, jímž se zakazuje káceti dříví v obecních lesích
423/1919 Sb. Zákon, jímž opravuje se § 7 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214 Sb. z. a n., o sloučení sousedních obcí s Olomoucem
424/1919 Sb. Nařízení o zřízení a správě "Státního podpůrného fondu československých invalidů"
425/1919 Sb. Nařízení, jímž doplňuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. února 1919, č. 91 Sb. Z. a n., o dopravě semena, podsevků a odpadků červeného jetele ve vnitrozemí
426/1919 Sb. Nařízení o zřízení Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu
427/1919 Sb. Nařízení o zřízení lázeňské rady
428/1919 Sb. Nařízení o obchodu ranými brambory
429/1919 Sb. Nařízení o titulu konceptních praktikantů v politické službě
430/1919 Sb. Zákon o veřejných knihovnách obecních
431/1919 Sb. Zákon o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice
432/1919 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních
433/1919 Sb. Finanční zákon republiky Československé pro rok 1919
434/1919 Sb. Nařízení o přejímacích cenách obilnin sklizně 1919
435/1919 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách bramborů
436/1919 Sb. Nařízení o služebních poměrech obchodních pomocníků, nastoupivších k výzvě vojenskou službu
437/1919 Sb. Nařízení, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklavách
438/1919 Sb. Zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elekrisace
439/1919 Sb. Nařízení o příročí pro vklady u peněžních ústavů
440/1919 Sb. Zákon, jímž se nařizuje příročí o přerušení sporů pro pohledávky za bývalým c. k . erárem, c. a k. erárem a král. Uherským erárem
441/1919 Sb. Zákon, kterým se zřizuje samostatná katolická fakulta bohoslovecká v Bratislavě
442/1919 Sb. Zákon o objektivních nálezech v řízení tiskovém
443/1919 Sb. Zákon, jímž upravují se služební poměry úředníků při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
444/1919 Sb. Zákon, jímž mění se některá ustanovení zákona ze dne 8. října 1907, čís. 63 z. z., pro Čechy o služebních poměrech okresních úředníků v Čechách
445/1919 Sb. Zákon, jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhrazené koruně v okolí pražském
446/1919 Sb. Zákon, jímž se upravuje z důvodu války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek
447/1919 Sb. Zákon, kterým se snižuje věk nezletilosti
448/1919 Sb. Nařízení o nedělním klidu v obchodech u hřbitovů v místních obcích Král. Vinohradech a Žižkově
449/1919 Sb. Zákon o zákonné ochraně Československé republiky
450/1919 Sb. Nařízení o vyšších celních zkouškách
451/1919 Sb. Zákon, jímž se zřizují trestní sborové soudy I. Stolice
452/1919 Sb. Zákon, jímž se změňuje zákon ze dne 27. června 1919, č. 382 Sb. z. a n., o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni
453/1919 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 16 ř. z., o starobních přídavcích státních podúředníkův a sluhů
454/1919 Sb. Zákon, kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 Sb. z. a n.
455/1919 Sb. Zákon, kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných a občanských (měšťanských) v republice Československé
456/1919 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení § 1 nařízení veškerého ministerstva ze dne 22. listopadu 1908, č. 234 ř. z., o zařadění sluhů při jmenování podúředníky
457/1919 Sb. Zákon o připočtení válečných let státním zaměstnancům
458/1919 Sb. Zákon, kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová
459/1919 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské měně do 60,000.000 lir
460/1919 Sb. Zákon, kterýmž se zřizuje samostatná československá státní "Vysoká škola zemědělská v Brně"
461/1919 Sb. Zákon, kterým zřizuje se československá státní "Vysoká škola obchodní v Praze"
462/1919 Sb. Zákon o propůjčování míst legionářům
463/1919 Sb. Vyhláška o vydávání státovek na 5000 K československým s datem 15. dubna 1919
464/1919 Sb. Nařízení, jímž se činí retorsní opatření proti závěře cenných papírů a jiných hodnot bankovních u bank maďarských
465/1919 Sb. Nařízení o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí při mletí, šrotování a čistění obilí
466/1919 Sb. Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků v Čechách
467/1919 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní
468/1919 Sb. Nařízení o zařadění aktuárských úředníků zřízených zákonem ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., do skupiny C časového postupu ve smyslu § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služební pragmatiky)
469/1919 Sb. Zákon, týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků
470/1919 Sb. Zákon o zatímním upravení služebních platův a právních poměrův učitelů-legionářů, vojínův a jejich rodin
471/1919 Sb. Zákon, týkající se zatímních opatření k ochraně známek
472/1919 Sb. Nařízení, kterým zavádějí se nové cukerní uzavírací známky
473/1919 Sb. Nařízení o provedení změny § 48 říšského zákona o školách obecných
474/1919 Sb. Zákon, kterým zřizuje se při ministerstvu pro veřejné práce oddělení pro vodní dopravu s příslušnými odbočkami podle potřeby plavebních cest jednotlivých zemí, nebo jednotlivých povodí
475/1919 Sb. Nařízení o změně vyučovacího jazyka na vysoké škole báňské v Příbrami
476/1919 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje, resp. opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
477/1919 Sb. Nařízení o zřízení a organisaci okresních obilních úřadů
478/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních
479/1919 Sb. Nařízení o započtení aktivní vojenské služby pro postup do vyšších služebních požitků těm úředníkům skupiny E služební pragmatiky, kteří vyšli z řad oprávněných poddůstojníků a v den uzákonění služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní sl
480/1919 Sb. Vyhláška, že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. března 1919 o státních zkouškách judicielních a státovědeckých
481/1919 Sb. Nařízení, kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace
482/1919 Sb. Nařízení, kterým se opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. července 1919, čís. 386 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ku krmení
483/1919 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění vyhlášení místodržitele pro Čechy ze dne 8. února 1889, čís. 1079 pres. z. z. č. 6, obsahující ustanovení o provedení zákona zemského ze dne 23. února 1888, čís. 9 z. z.
484/1919 Sb. Nařízení o mimořádném drahotním přídavku k odpočivným a zaopatřovacím požitkům státních zaměstnanců a jich pozůstalým
485/1919 Sb. Nařízení, jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní hodnoty, zápůjčky neb důchodu ze životních pojistek k soupisu přihlášených (§ 10 nař. ze dne 10. dubna 1919, č. 184 Sb. z. a n.)
486/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 15. května 1919, č. 260 Sb. z. a n.
487/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených, nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
488/1919 Sb. Nařízení o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených dle nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n.
489/1919 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se suspense čl. 8, 9, 12 a 13 státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, č. 142 ř. z., o všeobecných právech státních občanů vyslovená nařízením vlády republiky Československé ze dne 6. června 1919, č. 296 Sb.
490/1919 Sb. Nařízení o vydání nákladních listů pro dopravu zboží na železnicích
491/1919 Sb. Nařízení, jímž zakazuje se porážka telat a mladého dobytka
492/1919 Sb. Nařízení, aby proveden byl zákon ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n., o úpravě poměrů družstev na Slovensku
493/1919 Sb. Nařízení, kterým se opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 402 Sb. z. a n., o obchodu s osivem obilí
494/1919 Sb. Nařízení, jímž se zavádí fakultativní zkouška dospělosti pro ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí býti přijati co řádní posluchači na vysoké škole obchodní
495/1919 Sb. Nařízení o služební přísaze učitelstva škol obecných a občanských (měšťanských)
496/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení vlády ze dne 7. července 1919, č. 370 Sb. z. a n. o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
497/1919 Sb. Nařízení, jímž upravuje se obchod některými druhy zvěře
498/1919 Sb. Nařízení o nové sazbě advokátní
499/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu rýží
500/1919 Sb. Nařízení, jímž se upravuje zařazení úředníků Nejvyššího účetního kontrolního úřadu do skupin dle § 52 službní pragmatiky
501/1919 Sb. Nařízení o přijímání absolventů středních škol hospodářských za řádné posluchače vysokých škol zemědělských
502/1919 Sb. Vyhláška, kterou se určuje den působnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. června 1919, č. 324 Sb. z. a n., o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách
503/1919 Sb. Nařízení o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměstnancům činným i ve výslužbě a jejich pozůstalým
504/1919 Sb. Nařízení, jímž se upravuje obchod brambory
505/1919 Sb. Zákon o výměně jednokorunových a dvoukorunových bankovek
506/1919 Sb. Nařízení o stažení bankovek jedno- a dvoukorunových a vybírání poplatku při jich výměně
507/1919 Sb. Nařízení o vydání státovek jedno- a pětikorunových
508/1919 Sb. Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí o vydání státovek jedno- a pětikorunových
509/1919 Sb. Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
510/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních
511/1919 Sb. Nařízení o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze
512/1919 Sb. Nařízení o přijímání absolventů vyšších průmyslových škol za řádné posluchače vysokých škol technických a báňských
513/1919 Sb. Nařízení, jímž zřizuje se zemský soud trestní v Praze
514/1919 Sb. Nařízení o titulu konceptních praktikantů ve službě finanční
515/1919 Sb. Nařízení, kterým se zavádějí nové daňové značky pro zapalovače
516/1919 Sb. Nařízení o zřízení Zemské úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku v Bratislavě a rozšíření působnosti zákonů o dělnickém pojištění na Slovensko
517/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o fakultativním pohřbívání ohněm ze dne 1. dubna 1919, č. 180 Sb. z. a n.
518/1919 Sb. Zákon o statistice zahraničního obchodu
519/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1919/1920
520/1919 Sb. Nařízení, jímž mění se částečně nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. března 1919, čís. 160 Sb. Z. a n., o použití cukrovky ze sklizně 1919
521/1919 Sb. Nařízení, týkající se provedení nařízení ze dne 4. července 1919, č. 365 Sb. z. a n., o zrušení dozoru nad obchodováním
522/1919 Sb. Nařízení o zajištění činnosti v podnicích, náležejících právnickým osobám, společnostem neb jednotlivcům, spadajících do oboru působnosti ministerstva veřejných prací
523/1919 Sb. Nařízení o výrobě a obchodu s kožemi a obuví
524/1919 Sb. Nařízení o úpravě cen elektrické energie a plynu
525/1919 Sb. Nařízení o zřízení československé celní rady
526/1919 Sb. Nařízení, kterým se na území Slovenska provádí čl. VII. zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky poškozené válkou
527/1919 Sb. Nařízení o placení daně z válečných zisků a daně válečné 4% státními pokladničními poukázkami
528/1919 Sb. Nařízení o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční
529/1919 Sb. Nařízení o organisaci vysoké školy obchodní v Praze a o studiu na ní
530/1919 Sb. Zákon o státním příspěvku vyživovacím
531/1919 Sb. Nařízení o zrušení osvědčení pro dopravu pytlů
532/1919 Sb. Nařízení o titulu konceptních praktikantů ve službě poštovní
533/1919 Sb. Zákon, jímž se zavádí všeobecná daň nápojová
534/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 27. června 1919, č. 372 Sb. z. a n., o úpravě služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků
535/1919 Sb. Vyhláška o počátku činnosti pozemkového úřadu
536/1919 Sb. Zákon, jímž se upravují hmotné poměry cestmistrů, ustanovených při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku
537/1919 Sb. Nařízení, kterým odkládá se všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
538/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění obvody některých advokátních komor na Slovensku
539/1919 Sb. Nařízení o správě Košicko-Bohumínské dráhy
540/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb. z. a n., o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek
541/1919 Sb. Zákon, jímž upravují se poměry státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných
542/1919 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 10. června 1919, č. 314 Sb. z. a n., o požadování a soupisu pohonných prostředků automobilních
543/1919 Sb. Nařízení o obchodu s brambory k sázení
544/1919 Sb. Nařízení o vydání státovek 500korunových československých
545/1919 Sb. Vyhláška o vydání státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919
546/1919 Sb. Nařízení, jímž mění se částečně nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3. ledna 1919, č. 5 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu a stanovy státního obilního ústavu
547/1919 Sb. Zákon o vybudování a udržování "Akademického domu v Praze"
548/1919 Sb. Nařízení o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Československé
549/1919 Sb. Nařízení o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměstnancům ve výslužbě, vdovám a sirotkům po státních zaměstnancích i osobám požívajícím darů z milosti
550/1919 Sb. Zákon, jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko
551/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 9. října 1919, č. 550 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel na Slovensku
552/1919 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 9. března 1897, č. 195 ř z., o dani z tržby cenných papírů
553/1919 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách zápalek pro Slovensko
554/1919 Sb. Vyhláška, že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. září 1919, č. 525 Sb. z. a n., o zřízení československé celní rady
555/1919 Sb. Zákon, jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní
556/1919 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení vojenského trestního zákona
557/1919 Sb. Nařízení o částech okresů Rábského, Nového Města p. Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a Sečovcích
558/1919 Sb. Nařízení o obchodu s korkem
559/1919 Sb. Nařízení o úpravě poměrů učitelů trestnic
560/1919 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje ustanovení o hospodaření s kovy
561/1919 Sb. Nařízení o organisaci péče o válečné poškozence
562/1919 Sb. Zákon o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění
563/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, čís. 400 Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného
564/1919 Sb. Nařízení o omezení výroby piva a o přípustné nejnižší stupňovitosti pivní mladinky
565/1919 Sb. Nařízení ohledně nejvyšších cen spotřebního cukru ve velkoobchodě v Čechách
566/1919 Sb. Nařízení o úpravě spotřeby bramborů v Čechách
567/1919 Sb. Zákon o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních)
568/1919 Sb. Zákon o trestání válečné lichvy
569/1919 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a mění ustanovení zákonů z 10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. a n., z 12. února 1919, č. 63 Sb. z. a n., z 10. dubna 1919, č. 195 Sb. z. a n., a vládního nařízení z 27. března 1919, č. 157 Sb. z. a n., o podpoře nezaměs
570/1919 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění nařízení vlády ze dne 18. června 1919, č. 341 Sb. z. a n., o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích
571/1919 Sb. Zákon, jímž se odstraňují pracovní a čelední knížky i trestnost bezdůvodného zrušení pracovního poměru
572/1919 Sb. Zákon o zvláštní dávce z vína v lahvích
573/1919 Sb. Nařízení o stažení bankovek stokorunových
574/1919 Sb. Nařízení o zrušení Československé komise pro průmysl drožďárenský
575/1919 Sb. Nařízení o sčítání (soupisu) válečných poškozenců československých v cizině a o sociálně-lékařských prohlídkách československých invalidů v cizině
576/1919 Sb. Nařízení o lněném semínku
577/1919 Sb. Nařízení o vydání státovek 50korunových československých
578/1919 Sb. Vyhláška o vydání státovek 50korunových československých s datem 15. dubna 1919
579/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu husami v Čechách
580/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
581/1919 Sb. Nařízení o zrušení maximálních cen výrobků minerálních olejů a zavedení cen směrných
582/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 23. září 1919, čís. 530 Sb. z. a n., o státním příspěvku vyživovacím
583/1919 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně
584/1919 Sb. Nařízení o hospodaření zlomkovou litinou
585/1919 Sb. Nařízení, kterým pozměňují se ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské
586/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem
587/1919 Sb. Nařízení o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu s nimi
588/1919 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí
589/1919 Sb. Nařízení o obchodu se surovou gumou
590/1919 Sb. Nařízení, kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží uzenářského a zrušují se nejvyšší ceny tohoto zboží
591/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu se lnem
592/1919 Sb. Zákon o zabírání bytův obcemi
593/1919 Sb. Zákon o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
594/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech
595/1919 Sb. Nařízení o pojmenování československé státní university v Bratislavě
596/1919 Sb. Nařízení, jímž se určují meze příslušnosti soudů lichevních
597/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádějí zákon ze dne 17. října 1919, čís. 567 Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních) a zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy
598/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění
599/1919 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919, č. 155 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě notářství
600/1919 Sb. Zákon, kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbách
601/1919 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 18. září 1919, č. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu
602/1919 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě lékárnických sazeb k rakouské farmakopoei Ed. VIII.
603/1919 Sb. Vyhláška o úředním listě civilní správy Podkarpatské Rusi
604/1919 Sb. Zákon o zrušení pokladny patentního úřadu
605/1919 Sb. Zákon, jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území republiky Československé
606/1919 Sb. Zákon o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům
607/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n.
608/1919 Sb. Zákon o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
609/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 22. února 1919, č. 136 Sb. z. a n.
610/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou
611/1919 Sb. Nařízení, jímž se území Československé republiky rozděluje na tři dozorčí okresy cejchovní
612/1919 Sb. Nařízení, kterým zachovává se v platnosti nařízení ministerstva vnitra z 6. července 1914, č. 143 ř. z., o zařadění podniků podrobených úrazovému pojištění do tříd nebezpečenských
613/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění některá ustanovení ministerských nařízení ze dne 9. listopadu 1891, č. 184 ř. z., ze dne 23. srpna 1899, č. 174 ř. z., ze dne 24. května 1910, č. 107 ř. z., a ze dne 27. května 1911, č. 99 ř. z. (prováděcí nařízení k
614/1919 Sb. Nařízení, jímž se upravují doprovodné požitky poštovního personálu obstarávajícího doprovod pošty na železnicích
615/1919 Sb. Nařízení, kterýmžto se zřizuje "Slezská zemědělská rada"
616/1919 Sb. Nařízení, kterým pozměňují se ustanovení nařízení bývalého rakouského ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1873, č. 140 ř. z., o zkouškách podkovářských
617/1919 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení o dani důchodové a stanoví přirážky válečné ku přímým daním za léta 1919 a 1920
618/1919 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje Hospodářský úřad pro Slovensko
619/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 230 Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních sazeb
620/1919 Sb. Zákon, jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských
621/1919 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné
622/1919 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách mlýnských výrobků, chleba a pečiva v drobném prodeji v Čechách
623/1919 Sb. Nařízení o obchodu s osinkem
624/1919 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 317 Sb. z. a n., o požadování automobilů v automobilních továrnách na území domácím
625/1919 Sb. Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty, kterou se vyhlašují "Základní a přechodná ustanovení pro českobratrskou církev evangelickou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku"
626/1919 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 1 zákona z 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
627/1919 Sb. Nařízení o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům
628/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu semenem jetele červeného a vojtěšky
629/1919 Sb. Nařízení, jímž stanoví se poplatky za cejchování měr a vah a jiných měřících přístrojů
630/1919 Sb. Nařízení o zrušení Ústředny kovů
631/1919 Sb. Zákon, kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání
632/1919 Sb. Nařízení o zřízení poradního sboru pro otázky hospodářské
633/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
634/1919 Sb. Nařízení o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní)
635/1919 Sb. Nařízení o složení a způsobu jednání Státního úřadu statistického (Statut Státního úřadu statistického)
636/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 5. srpna 1919, č. 466 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků v Čechách
637/1919 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou
638/1919 Sb. Nařízení o zvýšení některých poplatků vybíraných Poštovním úřadem šekovým v Praze
639/1919 Sb. Nařízení o stažení bankovek tisícikorunových
640/1919 Sb. Nařízení o vydání státovek 1000korunových československých
641/1919 Sb. Vyhláška o vydání státovek 1000korunových československých s datem 15. dubna 1919
642/1919 Sb. Nařízení o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou
643/1919 Sb. Zákon, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
644/1919 Sb. Nařízení o zrušení Československé devisové ústředny a částečném uvolnění obchodu cizími platidly
645/1919 Sb. Nařízení o úpravě dovozu a vývozu
646/1919 Sb. Nařízení, kterým se zakazuje používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku
647/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení vlády ze dne 18. listopadu 1919, č. 615 Sb. z. a n., týkající se zřízení "Slezské zemědělské rady"
648/1919 Sb. Zákon, jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby
649/1919 Sb. Zákon, jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců
650/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení ministerstva kultu a vyučování, vydané v dohodě s ministerstvem orby, zemské obrany a veřejných prací ze dne 24. února 1914, č. 53 ř. z., a jímž se zařazují absolventi hospodářských akademií v Čechách do skupin
651/1919 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra spravedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř. z., o opatřeních pro právní čekatele (právní praktikanty, auskultanty, kandidáty advokacie a notářství), kterým bylo válkou konání jejich civ
652/1919 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení ministerstva spravedlnosti vydané ve shodě se súčastněnými ministerstvy dne 28. prosince 1918, č. 102 Sb. z. a n., stran odložení účinnosti některých předpisů zákona o pojišťovací smlouvě
653/1919 Sb. Nařízení o stíhání podloudného vývozu
654/1919 Sb. Zákon, kterým se zřizuje kancelář presidenta republiky
655/1919 Sb. Zákon, kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru zřízenců v kovodělném průmyslu
656/1919 Sb. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 18. listopadu 1919, č. 621 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné
657/1919 Sb. Nařízení, jímž upravují se služební požitky dozorkyň vězňů
658/1919 Sb. Zákon o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonův a o dani přepychové
659/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a pracovních výkonův a o dani přepychové
660/1919 Sb. Nařízení o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
661/1919 Sb. Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
662/1919 Sb. Nařízení o rozhodčích soudech dělnických pro spory o vypuzení z práce
663/1919 Sb. Zákon o stálých seznamech voličských
664/1919 Sb. Nařízení k provedení zákona o stálých seznamech voličských
665/1919 Sb. Nařízení, kterým se upravuje zařazení horních podniků do tříd nebezpečenských
666/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
667/1919 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích
668/1919 Sb. Zákon, kterým se zrušuje daň z vyššího služného a obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platův a odváděti státní pokladně
669/1919 Sb. Zákon o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920
670/1919 Sb. Zákon, kterým se mění články I., III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919, ze dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n.
671/1919 Sb. Nařízení, kterým prodlužuje se účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83, a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna
672/1919 Sb. Nařízení o příročí pro živnostníky válkou poškozené
673/1919 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje příročí podle nařízení ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.
674/1919 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje působnost nařízení ze dne 24. dubna 1919, č. 223 Sb. z. a n.
675/1919 Sb. Nařízení o zachování služebních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1920

1/1920 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z. a zákona čl. XXXIII. z roku 1896
2/1920 Sb. Zákon o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance
3/1920 Sb. Zákon o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců, vstoupivších do výslužby před 1. zářím 1919, a zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto zaměstnancích a po takovýchto zaměstnancích zemřelých v činné službě před 1. zářím 1919, jakož
4/1920 Sb. Vyhláška vlády republiky Československé ze dne 30. prosince 1919 o úředních listech československého státu
5/1920 Sb. Zákon, jímž se povoluje Československému červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 mil. korun
6/1920 Sb. Zákon, jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr
7/1920 Sb. Zákon, jímž se mění § 86 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n., o jednacím řádu Národního shromáždění
8/1920 Sb. Zákon, kterým se platnost § 23 novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n., prodlužuje do konce roku 1920
9/1920 Sb. Vyhláška, že se opravují chyby v zákoně ze den 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy
10/1920 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti tuberkulose
11/1920 Sb. Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
12/1920 Sb. Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu
13/1920 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudních notářů, soudcův a advokátů
14/1920 Sb. Nařízení o zrušení odvetných opatření za příčinou válečných událostí
15/1920 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti pohlavním nemocem a prostituci
16/1920 Sb. Zákon, jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
17/1920 Sb. Zákon, jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku
18/1920 Sb. Nařízení, jímž zařaďují se úředníci soudní kanceláře do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služ. pragm.)
19/1920 Sb. Nařízení, jímž se vydávají další předpisy prováděcí k zákonu z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
20/1920 Sb. Zákon o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov
21/1920 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení zemědělství stavbami vodními
22/1920 Sb. Nařízení, kterým se uvolňuje obchod hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož i se ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa a zabitých telat
23/1920 Sb. Nařízení o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím období 1919/1920
24/1920 Sb. Nařízení o vyplácení menších peněžních vkladů a podílů k soupisu nepřihlášených
25/1920 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení č. IV. a doplňují ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., o úpravě poměrů státních zaměstnanců
26/1920 Sb. Nařízení o zřízení státní elektrárenské rady
27/1920 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti alkoholismu
28/1920 Sb. Zákon o reorganisaci finanční stráže
29/1920 Sb. Zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
30/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném
31/1920 Sb. Zákon, kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích
32/1920 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění nařízení ministra spravedlnosti ze dne 15. prosince 1909, č. 201 ř. z., o ukládání soudních deposit u Zemské banky v Praze
33/1920 Sb. Zákon, kterým se mění § 14 a doplňuje § 17 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n.
34/1920 Sb. Nařízení, jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919, č. 13 Sb. z. a n. z r. 1920, o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a advokátů
35/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 13. února 1919, č. 79 Sb. z. a n., o služebním poměru učitelů vysokoškolských
36/1920 Sb. Nařízení, kterým zrušují se ministerské nařízení ze dne 17. prosince 1881, č. 143 ř. z., a nařízení uherského ministra orby, průmyslu a obchodu ze dne 18. prosince 1888, č. 59.203, o zákazu dovozu a průvozu skotu z východních zemí
37/1920 Sb. Nařízení o zrušení zabavení modré skalice
38/1920 Sb. Nařízení, kterým provádí se zákon ze dne 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění některá ustanovení trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákonného článku XXXIII. z r. 1896
39/1920 Sb. Zákon o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých
40/1920 Sb. Nařízení o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže
41/1920 Sb. Nařízení o ceně cukru určeného k spotřebě
42/1920 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 Sb. z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové
43/1920 Sb. Nařízení o jednotné organisaci přesných výškových měření
44/1920 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., o stálých seznamech voličských
45/1920 Sb. Zákon o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců
46/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, jakož i drobů pro Čechy
47/1920 Sb. Nařízení o vydání státovek na dvacet korun československých
48/1920 Sb. Vyhláška o vydání státovek 20tikorunových československých s datem 15. dubna 1919
49/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje chyba v zákoně ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a nař. z r. 1920, o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců, vstoupivších do výslužby před 1. zářím 1919, a zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto zam
50/1920 Sb. Nařízení vlády o povinném ohlašování vodnatek (planých neštovic, varicelly)
51/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta § 5 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
52/1920 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost prováděcích nařízení k zákonu o inženýrských komodách ze dne 2. ledna 1913, č. 3 ř. z.
53/1920 Sb. Nařízení k provádění zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích
54/1920 Sb. Zákon, kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů
55/1920 Sb. Nařízení o vybírání poplatků stanovených v § 14 císařského nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř. z., za potvrzení příjemce o dodání zásilek z cizozemska v železniční a řiční lodní dopravě
56/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách hovězího masa, jakož i vnitřností
57/1920 Sb. Zákon, jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, č. 14 ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětu zvláštních válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917,
58/1920 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost ministerských nařízení ze dne 20. ledna 1917, č. 21, 22 a 23 ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě, a nařízení ze dne 16. března 1917, č. 28.100, k provedení I. oddílu VI. zák. čl.
59/1920 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje Živnostenská rada československá
60/1920 Sb. Nařízení o prodloužení platnosti nařízení býv. rakouského ministerstva železnic ze dne 31. ledna 1917, č. 35 ř. z., a nařízení býv. uherského ministerstva obchodu ze dne 16. března 1917, č. 28.100
61/1920 Sb. Nařízení o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného majetku pozemkového
62/1920 Sb. Nařízení, jímž zrušují se nařízení, kterými byly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní
63/1920 Sb. Nařízení o stažení bankovek 50korunových
64/1920 Sb. Zákon, jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníkův a státního služebnictva (služ. pragmatiky)
65/1920 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje zplnomocněný komisař pro Ratibořsko
66/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze den 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové
67/1920 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje, pokud se týče pozměňuje nařízení vlády ze dne 14. listopadu 1919, čís. 610 Sb. zák. a nař., o obchodu melasou a osmozovou vodou
68/1920 Sb. Zákon, kterým se mění § 5 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n.
69/1920 Sb. Nařízení o sazbách notářských
70/1920 Sb. Zákon, jímž se pro Slovensko pozměňuje zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dan i z převodu statkův a z pracovních výkonův a dani přepychové
71/1920 Sb. Zákon, jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na rok 1920
72/1920 Sb. Zákon o osvobození daně z příjmu, zavedené zákonem ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky
73/1920 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku a zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionu Kč
74/1920 Sb. Zákon, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů
75/1920 Sb. Zákon, jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových
76/1920 Sb. Zákon o inkorporaci kraje Hlučínského
77/1920 Sb. Zákon o úpravě služebních požitků celních výběrčí
78/1920 Sb. Zákon o doplnění sítě státních drah na Slovensku
79/1920 Sb. Zákon, jímž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné
80/1920 Sb. Zákon ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních
81/1920 Sb. Zákon, kterým se vydávají po rozumu §u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (Zákon přídělový)
82/1920 Sb. Zákon, kterým se upravují právní poměry domovníků
83/1920 Sb. Zákon o prozatímní úpravě advokacie
84/1920 Sb. Zákon, kterým se zrušuje § 5 zákona ze dne 28. března 1918, čís. 115 ř. z., jímž se ustanovuje zvýšení nejnižšího příjmu a odpočinkových platů katolických duchovních správců
85/1920 Sb. Zákon o prémiové státní půjčce Československé republiky
86/1920 Sb. Zákon o Masarykově Akademii Práce
87/1920 Sb. Zákon, kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov
88/1920 Sb. Zákon o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím
89/1920 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákona z 16. prosince 1906, č. 1 ř. z. z roku 1907, a císařského nařízení z 25. června 1914, č. 138 ř. z.)
90/1920 Sb. Nařízení, jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
91/1920 Sb. Zákon, kterým se zkracují ověřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené
92/1920 Sb. Zákon, kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu
93/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice okresu Fridlandského a Libereckého
94/1920 Sb. Nařízení, kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 10. října 1919, č. 543 Sb. z. a n., o obchodu s brambory k sázení
95/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách pro droždí
96/1920 Sb. Nařízení o spotřební dávce cukru konsumního
97/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. ledna 1920, č. 41 Sb. z. a n., o ceně cukru určeného k spotřebě
98/1920 Sb. Nařízení o kontigentní odměně
99/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 6. února 1920, č. 85 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Československé republiky
100/1920 Sb. Nařízení o zvýšení tax zkoušky pro uchazeče o oprávnění ku koncesovaným živnostem stavebním
101/1920 Sb. Nařízení o rozšíření pravomoci revírního báňského úřadu v Mor. Ostravě o Hlučínsko
102/1920 Sb. Zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí Pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních sirotčích a podobných kapitálů
103/1920 Sb. Zákon o služebním slibu učitelstva škol obecných a občanských
104/1920 Sb. Finanční zákon republiky Československé pro rok 1920
105/1920 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 2. prosince 1919, čís. 643 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
106/1920 Sb. Nařízení o uvolnění vkladů a podílů k upisování 4 1/2 % státní prémiové půjčky
107/1920 Sb. Nařízení o vydání státovek na deset korun československých
108/1920 Sb. Vyhláška o vydání státovek 10korunových československých s datem 15. dubna 1919
109/1920 Sb. Nařízení o veřejném původském rejstříku pro díla, která vyšla beze jména nebo pod nepravým jménem
110/1920 Sb. Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb
111/1920 Sb. Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
112/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění § 7 nařízení ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb. z. a n., o jednotné organisaci přesných výškových měření
113/1920 Sb. Nařízení o soupisu jmění a závazků v cizině
114/1920 Sb. Zákon, kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou
115/1920 Sb. Zákon o volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy
116/1920 Sb. Zákon o organisaci a působnosti ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy a místních výborů
117/1920 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 5. května 1908, č. 32 z. z. o zavedení a vybírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy
118/1920 Sb. Zákon o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém
119/1920 Sb. Nařízení, jímž se vydává "Základní řád Masarykovy Akademie Práce"
120/1920 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 5. února 1920, čís. 91 Sb. z. a n., kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové před
121/1920 Sb. Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky
122/1920 Sb. Zákon ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice
123/1920 Sb. Zákon, kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny
124/1920 Sb. Zákon o složení a pravomoci senátu
125/1920 Sb. Zákon o volebním soudě
126/1920 Sb. Zákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé
127/1920 Sb. Nařízení, jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin a přejímací ceny za surový lih
128/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů
129/1920 Sb. Nařízeni, kterým se mění vládní nařízení ze dne 29. října 1919, čís. 576 Sb. z. a n., o lněném semínku
130/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravují poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech
131/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravují platy zřízenců finanční stráže
132/1920 Sb. Zákon, jímž se stanoví pro Slovensko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920, a zrušují některá ustanovení o přímých daních
133/1920 Sb. Zákon, jímž zřizují se zvěrolékařské komory
134/1920 Sb. Zákon o zajišťování dávky z majetku
135/1920 Sb. Zákon o poměru pražských universit
136/1920 Sb. Nařízení, kterým se zakazuje zpracovati kozlečiny domácího původu na obuv
137/1920 Sb. Zákon, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě
138/1920 Sb. Zákon, jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888, čís. 9 z. z., o organisaci služby zdravotní v obcích, a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, čís. 34 z. z. pro Čechy, o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovací
139/1920 Sb. Nařízení, jímž mění se nařízení ze dne 24. listopadu 1919, č. 622 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách mlýnských výrobků, chleba a pečiva v drobném prodeji v Čechách
140/1920 Sb. Nařízení, kterým doplňuje se nařízení ze dne 25. července 1919, č. 465 Sb. z. a n., o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí při mletí, šrotování a čištění obilí v Čechách
141/1920 Sb. Nařízení, kterýmž se pozměňuje § 2 sub 1. nařízeni vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, čís. 642 Sb. z. a n., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou
142/1920 Sb. Zákon o požitcích válečných poškozenců
143/1920 Sb. Zákon o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku
144/1920 Sb. Zákon o závodních a revírních radách při hornictví
145/1920 Sb. Zákon, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy
146/1920 Sb. Nařízení, jimž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích
147/1920 Sb. Nařízení, kterým se vydává organisační statut vysoké školy zemědělské v Brně
148/1920 Sb. Nařízení o změně předpisův o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty v přivtěleném území dle zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 76 Sb. z. a n.
149/1920 Sb. Vyhláška o celních úřadech v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně a jejich pravomoci
150/1920 Sb. Nařízení o opatření strojených hnojiv
151/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům
152/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Československé republice podle mírových smluv
153/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší cena chleba na Moravě
154/1920 Sb. Nařízení, obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 Sb. a n.,a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, čís.25 Sb. z. a n. z r. 1920 (novele)
155/1920 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje § 17 nařízení ze dne 28. srpna 1919, čís. 102 z. a n. z. pro markrabství Moravské, o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilnin při mletí, šrotování a čištění obilí
156/1920 Sb. Nařízení o dani přepychové, jímž se stanoví, za kterých podmínek sluší pokládati předměty, uvedené v seznamu připojeném k zákonu ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., za přepychové
157/1920 Sb. Nářízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919, čís. 28 Sb. z. a n. z roku 1920, o reorganisaci finanční stráže
158/1920 Sb. Zákon o správním soudnictví u úřadův okresních a župních
159/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ze dne 25. července 1919, č. 465 Sb. z. a n., o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí při mletí, šrotování a čištění obilí v Čechách
160/1920 Sb. Zákon, jímž se mění neb doplňují některá ustanovení o dani z piva
161/1920 Sb. Zákon o volbě presidenta republiky
162/1920 Sb. Zákon o ústavním soudě
163/1920 Sb. Zákon, kterým se mění § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n. (řádu volení do obcí)
164/1920 Sb. Zákon, kterým se lhůta, stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1921
165/1920 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní úřady
166/1920 Sb. Zákon o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový)
167/1920 Sb. Zákon o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku
168/1920 Sb. Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1920
169/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky
170/1920 Sb. Nařízení o zařazení revisních úředníků ministerstva financí do skupin státních úředníků dle § 52 služební pragmatiky
171/1920 Sb. Nařízení o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných
172/1920 Sb. Nařízení, kterým mění se vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako vzorec A k ministerskému nařízení ze dne 22. září 1892, č. 166 ř. z., a vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako příloha VIII. k ministerskému nařízení ze dne 15. října 190
173/1920 Sb. Nařízení, jímž zřizují se zvláštní živnostenské inspektoráty pro práce stavební v Praze a v Brně
174/1920 Sb. Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
175/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z. a n., a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze d
176/1920 Sb. Nařízeni, kterým mění se nařízení ze dne 9. prosince 1919, č. 651 Sb. z. a n., o opatřeních pro právní čekatele, kterým bylo válkou znemožněno konati civilní službu
177/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění II. a V. díl nařízení ministerstev financí a obchodu ze dne 11. prosince 1907, č. 269 ř. z., o celních úkonech pro vyšívací ušlechťovací řízení, jakož i nařízení z 9. záři 1910, č. 166 ř. z., o celním ušlechťovacím ří
178/1920 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. března 1920, Č. 160 Sb. z. a n., jímž se mění nebo doplňuji některá ustanovení o dani z piva
179/1920 Sb. Zákon o úpravě služebního poměru profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze
180/1920 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, č. 332 Sb. z. a n., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
181/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na státních školách obecných (ludových) a občanských na Slovensku
182/1920 Sb. Nařízení, jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
183/1920 Sb. Zákon, kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konservatoř v Brně
184/1920 Sb. Zákon, jímž mění se puncovní zákon ze dne 26. května 1866, čís. 75 ř. z.
185/1920 Sb. Zákon, jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku
186/1920 Sb. Zákon o úpravě služebních požitků československého četnictva
187/1920 Sb. Zákon o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených
188/1920 Sb. Zákon o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny
189/1920 Sb. Zákon, jímž se upravují platy profesorů při theologických učilištích diecésních a představených při biskupských kněžských seminářích
190/1920 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a mění obecni řád města Olomouce
191/1920 Sb. Nařízení, jímž se zrušují nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a n., a ze dne 10. června 1919, č. 310 Sb. z. a n., o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva
192/1920 Sb. Nařízení o dopravě koží a obuvi
193/1920 Sb. Branný zákon republiky Československé
194/1920 Sb. Zákon, jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československ
195/1920 Sb. Zákon o úpravě služebních požitků československého vojska
196/1920 Sb. Zákon, jímž se stanoví početný mírový stav československého vojska
197/1920 Sb. Zákon o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen)
198/1920 Sb. Zákon, kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou (z přijmu), z majetku a z válečných zisků
199/1920 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení zemědělství stavbami vodními
200/1920 Sb. Nařízení o příplatku k přejímacím cenám bramborů při dodávce bramborů nad předepsaný kontingent
201/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 580 Sb. z. a n., pokud se týče nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě s
202/1920 Sb. Nařízení o doplňku celní sazby ze dne 12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n.
203/1920 Sb. Nařízení, jímž doplňuje se nařízeni presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 8. března 1920, č. 139 Sb. z. a n., o nejvyšší ceně chleba v drobném prodeji v Čechách
204/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu se lnem
205/1920 Sb. Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelek státních mateřských škol na Slovensku
206/1920 Sb. Nařízení, jímž se pozměňují §§ 2 a 3 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministra obchodu ze dne 23. září 1916, čís. 322 ř. z.
207/1920 Sb. Nařízení o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnými výrobky
208/1920 Sb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení o volbách do Národního shromáždění
209/1920 Sb. Zákon o přechodných daňových výhodách pro stavby
210/1920 Sb. Zákon o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku
211/1920 Sb. Zákon o obecních a obvodních notářích na Slovensku
212/1920 Sb. Nařízení o obchodu surovými kožemi domácího původu
213/1920 Sb. Nařízení o úpravě hospodaření a obchodu dřevem
214/1920 Sb. Zákon o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
215/1920 Sb. Zákon, jímž zrušuje se cís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z., o rakouském sboru válečnickém
216/1920 Sb. Zákon, kterým se prozatímně a částečně mění ustanovení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z., o ustanovení soudcův a přípravné službě soudcovské
217/1920 Sb. Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
218/1920 Sb. Zákon, kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany
219/1920 Sb. Zákon o podpoře soukromého stavebního podnikání
220/1920 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění
221/1920 Sb. Zákon, kterým se upravuje jmenování úředních sluhů všech státních oborů podúředníky
222/1920 Sb. Zákon o propočítání služební doby státních zaměstnanců
223/1920 Sb. Nařízení, kterým se nově upravuje obchod s výrobky železářských hutí
224/1920 Sb. Nařízení o ústavu „Pražské vzorkové veletrhy"
225/1920 Sb. Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory podle § 12 zák. čl. XXVII. z roku 1907
226/1920 Sb. Zákon o zřízení fondu Denisova
227/1920 Sb. Zákon o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku
228/1920 Sb. Zákon o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu
229/1920 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě příslušnosti ve věcech veřejných silnic a mýt na Slovensku
230/1920 Sb. Zákon, jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní
231/1920 Sb. Nařízení o prodloužení platnosti příplatku k přejímacím cenám obilnin sklizně 1919
232/1920 Sb. Nařízení o zrušení nejvyšších cen hovězích a telecích drobů pro Čechy
233/1920 Sb. Zákon o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku
234/1920 Sb. Ústavní zákon o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně
235/1920 Sb. Zákon o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925
236/1920 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
237/1920 Sb. Nařízení o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919
238/1920 Sb. Nařízení o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
239/1920 Sb. Nařízení o povinném hlášení chřipky
240/1920 Sb. Vyhláška o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n., o zrušení Československé devisové ústředny a částečnému uvolnění obchodu cizími platidly
241/1920 Sb. Vyhláška o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 Sb. z. a n., o úpravě dovozu a vývozu
242/1920 Sb. Zákon o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé
243/1920 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádův a titulů
244/1920 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě se všemi zúčastněnými ministerstvy ze dne 10. dubna 1920, že se opravují tiskové chyby v zákonech č. 122 až 126, 132 až 135, 137, 138, 142 až 145 Sb. z. a n. z r. 1920
245/1920 Sb. Zákon o připočítání válečných let kněžím z duchovní správy v minulé válce k vojenské službě povolaným
246/1920 Sb. Zákon, jímž se zvyšuje kongrua duchovenstva římsko-katolického
247/1920 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.
248/1920 Sb. Zákon, jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska
249/1920 Sb. Zákon, kterým se mění dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném
250/1920 Sb. Zákon, jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani z důchodu
251/1920 Sb. Zákon, kterým opravují se chyby v zákoně ze dne 12. února 1920, č. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém
252/1920 Sb. Zákon, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
253/1920 Sb. Zákon, o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě
254/1920 Sb. Zákon o vybírání příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu
255/1920 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží, objednaného vojenskou správou
256/1920 Sb. Zákon o sčítání lidu
257/1920 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne 11. ledna 1919, č. 23 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách skopců a skopového masa
258/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení ze dne 24. listopadu 1919, čís. 622 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách mlýnských výrobků, chleba a pečiva v drobném prodeji v Čechách
259/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 17. února 1920, čís. 134 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku
260/1920 Sb. Zákon o úpravě uhelného hospodářství
261/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, v části II. a III. o uhelné dávce (§§ 32—52)
262/1920 Sb. Zákon o dani z masa
263/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa
264/1920 Sb. Zákon o potravní dani na čáře
265/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 264 Sb. z. a n., o potravní dani na čáře
266/1920 Sb. Zákon o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů
267/1920 Sb. Zákon o odstranění nevhodných názvů
268/1920 Sb. Zákon o dočasném zastavení působnosti porot
269/1920 Sb. Zákon, kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského
270/1920 Sb. Zákon, kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského
271/1920 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ručením obmezeným, na Slovensko a Podkarpatskou Rus a pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 tohoto zákona
272/1920 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ručením obmezeným, na Slovensko a Podkarpatskou Rus a pozměňují ustanovení §§ 115
273/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o
274/1920 Sb. Nařízení, kterýmž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, čís. 586 Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem
275/1920 Sb. Zákon o ochraně nájemníků
276/1920 Sb. Zákon o platnosti ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti na Slovensku
277/1920 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení interkonfesního zákona ze dne 25. května 1868, č. 49 ř. z.
278/1920 Sb. Zákon o složení a působnosti místních výborů ve Velkém Brně
279/1920 Sb. Zákon o úpravě státní služby pro zvelebování živností
280/1920 Sb. Zákon o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
281/1920 Sb. Zákon, jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně
282/1920 Sb. Nařízení o zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských v Čechách
283/1920 Sb. Zákon, jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě
284/1920 Sb. Zákon, jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva
285/1920 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím
286/1920 Sb. Nařízení o vnitrozemské dopravě luštěnin
287/1920 Sb. Zákon, kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové
288/1920 Sb. Zákon, kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček bývalých států rakouského a uherského a nařizuje jejich dodatečný soupis
289/1920 Sb. Zákon, jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků
290/1920 Sb. Zákon o zrušení kobliny a rokoviny a jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku
291/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla
292/1920 Sb. Zákon, jímž se upravuje správa školství
293/1920 Sb. Ústavní zákon o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny)
294/1920 Sb. Ústavní zákon o podpisování zákonů a nařízení
295/1920 Sb. Zákon o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích
296/1920 Sb. Nařízení o zrušení nejvyšších cen koňského masa a vnitřností na Moravě
297/1920 Sb. Nařízení o zrušení nejvyšších cen za vnitřnosti z hovězího dobytka na Moravě
298/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. července 1919, čís. 412 Sb. z. a n., o povinném očkovaní proti neštovicím
299/1920 Sb. Zákon o četnictvu
300/1920 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních
301/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách piva
302/1920 Sb. Zákon, kterým se upravují právní poměry spořitelen
303/1920 Sb. Zákon o zubním lékařství a zubní technice
304/1920 Sb. Zákon, kterým se zrušují ustanoveni obecních zřízení a městských statutů o právu měšťanském
305/1920 Sb. Nařízení, jímž se prozatímně upravuje zřízení a působnost zemědělské rady pro Slovensko
306/1920 Sb. Zákon, kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a občanských
307/1920 Sb. Zákon, jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé
308/1920 Sb. Nařízení o titulu berních úředníků v VII. hodnostní třídě
309/1920 Sb. Zákon o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
310/1920 Sb. Nařízení o vyzkoušení motorových vozidel (automobilů a motorových kol), jakož i o zkouškách řídičů takových vozidel v Čechách
311/1920 Sb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.
312/1920 Sb. Zákon, jímž upravují se drahotní přídavky úředníkům obecním v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a úředníkům okresním v Čechách, okresním cestmistrům na Moravě a ve Slezsku, jakož i staropensistům
313/1920 Sb. Zákon, jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých
314/1920 Sb. Zákon o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých
315/1920 Sb. Zákon o zřízení Československého úřadu plavebního
316/1920 Sb. Zákon o vlajce a rejstříku lodí námořních
317/1920 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, čís. 94 Sb. z. a n., o platech ministrů
318/1920 Sb. Zákon o čestném daru prvnímu presidentu Československé republiky
319/1920 Sb. Zákon o náhradě předsedům, místopředsedům a členům sněmovny
320/1920 Sb. Zákon o opatřeních k provedení 2. odst. §u 63 ústavní listiny
321/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku
322/1920 Sb. Nařízení o výplatách pohledávek a závazků na Hlučínsku
323/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách zápalek
324/1920 Sb. Nařízení o změně rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních
325/1920 Sb. Zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění
326/1920 Sb. Zákon o jednacím řádu senátu Národního shromáždění
327/1920 Sb. Zákon o jednacím řádě Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny
328/1920 Sb. Zákon o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu
329/1920 Sb. Zákon o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon náhradový)
330/1920 Sb. Zákon o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů (řád volební)
331/1920 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy
332/1920 Sb. Zákon, jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní
333/1920 Sb. Zákon o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914—1918
334/1920 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé
335/1920 Sb. Nařízení, o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran ulev požívajících
336/1920 Sb. Nařízení, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku
337/1920 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou
338/1920 Sb. Vyhláška o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích
339/1920 Sb. Nařízení o příplatku k přejímacím cenám bramborů při dodávce jich nad předepsaný kontingent
340/1920 Sb. Nařízení o jmenování lékařů ve veřejné službě zdravotnické na Slovensku
341/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 30. března 1920, čís. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
342/1920 Sb. Nařízení o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
343/1920 Sb. Nařízení, jímž zrušují se nejvyšší ceny koňského masa
344/1920 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou Rus
345/1920 Sb. Nařízení, jímž provádí se zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námořních
346/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitích válečných poškozenců
347/1920 Sb. Zákon o akciové bance cedulové
348/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 15. dubna 1920, čís. 270 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského
349/1920 Sb. Nařízení k provedení zákonů upravujících platové a postupové poměry profesorů vysokých škol
350/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu ovocem a zeleninou
351/1920 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění nařízení vlády ze dne 4. března 1920, č. 157 Sb. z. a n., o reorganisaci finanční stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže
352/1920 Sb. Nařízení o obvodě a sídle zvěrolékařských komor
353/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. března 1920, č. 218 Sb. z. a n., o úpravě hranic příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany
354/1920 Sb. Nařízení k částečnému provedení §§ 36, 37 a 50 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
355/1920 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě poměrů průmyslu lihovarského a hospodaření lihem
356/1920 Sb. Nařízení o změně generálního statutu Podkarpatské Rusi
357/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
358/1920 Sb. Nařízení, kterým se vydávají ustanovení o volebním řádě do závodních a revírních rad při hornictví
359/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravují požitky některých kategorií poštovních zaměstnanců
360/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 77 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků celních výběrčí
361/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku
362/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňují některá ustanovení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu
363/1920 Sb. Vyhláška o vysvědčeních ženské průmyslové školy "Vlasta" ve Znojmě
364/1920 Sb. Nařízení, jímž se stanoví cestovné a stravné přísedících volebního soudu
365/1920 Sb. Nařízení o obnovení porot
366/1920 Sb. Nařízení o přihlašování, vyšetřování a soupisu válečných škod podle mírových smluv
367/1920 Sb. Nařízení o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách
368/1920 Sb. Nařízení, jímž se zakazuje používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží
369/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje chyba tisku v nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, č. 154 Sb. z. a n., obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne
370/1920 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje chyba ve vyhlášce ministerstva financí ze dne 26. února 1920, č. 149 Sb. z. a n., o celních úřadech v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně a jich pravomoci
371/1920 Sb. Nařízení o obchodu ranými brambory
372/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravují odpočivné a zaopatřovací požitky příslušníků bývalého úřednictva poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
373/1920 Sb. Nařízení o obchodu rybami sladkovodními
374/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádějí přechodná ustanovení branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., o provedení odvodů v roce 1920
375/1920 Sb. Nařízení, kterým stanoví se nepřípustnost odstraňování továrních lístků s balíků látek obchodníky látkami v Čechách
376/1920 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající
377/1920 Sb. Nařízení o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami
378/1920 Sb. Nařízení, jímž se prozatím uvádí v platnost obchodní a celní úmluva se Švýcarskem
379/1920 Sb. Nařízení, jímž se prozatím uvádí v platnost obchodní a celní úmluva s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
380/1920 Sb. Nařízení o výrobě a prodeji mýdla, mýdlového prášku, pracích a čisticích prostředků
381/1920 Sb. Nařízení k provádění zákona ze dne 30. března 1920, čís. 219 Sb. z. a n., o podpoře soukromého stavebního podnikání
382/1920 Sb. Nařízení o žádostech za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 230 Sb. z. a n., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní
383/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z.a n., o obecních a obvodních notářích na Slovensku
384/1920 Sb. Nařízení o pozměnění zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských v Čechách
385/1920 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje § 38 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 23. září 1916, č. 322 ř. z.
386/1920 Sb. Nařízení o zákazu snímání sádla z vepřového masa v Čechách
387/1920 Sb. Nařízení o úpravě starobních požitků příslušníků důchodkové kontroly, pohraniční finanční stráže a bývalé finanční stráže, jakož i jich pozůstalých
388/1920 Sb. Vyhláška, že se opravují chyby v nařízeni vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1920, čís. 273 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 79 Sb. z. a o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší př
389/1920 Sb. Nařízení, jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920. čís. 371 Sb. z. a n., o obchodu ranými brambory
390/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem
391/1920 Sb. Nařízení o zkušebních taxách za státní zkoušky právovědecké a státovědecké
392/1920 Sb. Nařízení o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit
393/1920 Sb. Nařízení o příročí pro živnostníky válkou poškozené
394/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost nařízení o úlevách při placení úroků z knihovních pohledávek, daní a veřejných dávek
395/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje a částečně mění působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a obchodnímu zákonu, zák. čl. XXXVII z r. 1875
396/1920 Sb. Nařízení, jímž se ustanovuje okrsek a sídlo revírní rady při hornictví na Slovensku
397/1920 Sb. Vyhláška o přeměně celní odbočky v Poštorné ve vedlejší celní úřad II. tř.
398/1920 Sb. Nařízení, kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.
399/1920 Sb. Nařízení, jímž určuje se počátek úřední činnosti zemského trestního soudu Praze
400/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění ustanovení § 2, odst. 4., nařízení ze dne 5. května 1919, č. 236 Sb. z. a n., o označení cenných papírů a jich kuponů vydaných po soupisu
401/1920 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení ze dne 3. února 1919, č. 95 Sb. z. a n., o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů
402/1920 Sb. Nařízení o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími
403/1920 Sb. Nařízeni, kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích
404/1920 Sb. Nařízení o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých
405/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění §§ 5 a 10 řádu o dávce ze zábav v Čechách (příl. 3. cís. patentu ze dne 29. prosince 1915, č. 83 z. z.)
406/1920 Sb. Nařízení o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím
407/1920 Sb. Vyhláška, kterou se převádějí některé agendy s celní službou nesouvisející z hlavního celního úřadu v Olomouci na berní úřad v Olomouci a zřizuje se odbočka tohoto berního úřadu
408/1920 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, čís. 646 Sb. z. a n., o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku
409/1920 Sb. Nařízení, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o vyklizení místností najatých apod.
410/1920 Sb. Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1920
411/1920 Sb. Nařízení, jímž se zvyšují roční poplatky patentové
412/1920 Sb. Nařízení o poplatcích na průvodní listy dobytčí na Slovensku a Podkarpatské Rusi
413/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. dubna 1920, čís. 237 Sb. z. a n., o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919
414/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění některá ustanovení nařízení vlády ze dne 24. října 1919, č. 564 Sb. z. a n., o obmezení výroby piva a o přípustné nejnižší stupňovitosti pivní mladinky, a ze dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách p
415/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší ceny jatečného skotu včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího a telecího masa
416/1920 Sb. Nařízení o vymezení působnosti československého plavebního úřadu
417/1920 Sb. Zákon o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
418/1920 Sb. Zákon o úřadu pro zahraniční obchod
419/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách droždí
420/1920 Sb. Nařízení k provedení článku II. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s obmezeným ručením
421/1920 Sb. Nařízení o zrušení Československé textilní komise a zřízení Československé lnářské komise
422/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách, nařízení ze dne 27. června 1919, čís
423/1920 Sb. Vyhláška o sklizni, výmlatu, výkupu, dodávce a zpracování zabavených plodin
424/1920 Sb. Nařízení o provedení §u 68 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
425/1920 Sb. Nařízení o zpracování ovoce a hospodaření ovocnými výrobky v zásobovacím období 1920/1921
426/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 250 Sb. z. a n., jímž se doplňují zákonná ustanoveni o dani z důchodu
427/1920 Sb. Nařízení o označení cenných papírů dovezených z ciziny
428/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského
429/1920 Sb. Nařízení, jímž se odvolává nařízení bývalého místodržitele pro království České ze dne 20. července 1918, č. 52 z. z., a nařízení zemského politického správce v Praze ze dne 19. března 1919, č. 162 Sb. z. a n., o zastavení oprávnění míti nebo
430/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě
431/1920 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu, a zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádě senátu Národního shromáždění republiky Československé
432/1920 Sb. Nařízení, kterým se obmezuje převádění a zavazení majetku horního
433/1920 Sb. Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb
434/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 25. února 1920, čís. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách při hornictví
435/1920 Sb. Vyhláška o tom, že se vydávají kolkové známky v hodnotách po 30 Kč, 40 Kč a 50 Kč
436/1920 Sb. Nařízení o kapitalisaci důchodu invalidního na základě zákona o požitcích válečných poškozenců
437/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 17 Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upraveny služební poměry trvale ustanovených zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Morav
438/1920 Sb. Nařízení o ochraně polního majetku
439/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví náhrada za ušlý výdělek přísedících živnostenských soudů
440/1920 Sb. Koncesní listina pro místní dráhu ze stanice Svatoňovice-Úpice do Úpice
441/1920 Sb. Nařízení, kterým ukládá se československým státním příslušníkům povinnost přihlásiti své majetkové zájmy na cizích plavebních podnicích říčních a námořních
442/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravuje zahraniční obchod a provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., o úřadu pro zahraniční obchod
443/1920 Sb. Nařízení o organisaci okresních (župních) obilních úřadů
444/1920 Sb. Zákon o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bode 4., zákona ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
445/1920 Sb. Zákon, kterým se mění lhůta, stanovená v § 18 zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z. a n., o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou
446/1920 Sb. Zákon o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
447/1920 Sb. Zákon, jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým — vyjímaje válečné poškozence neb jejich
448/1920 Sb. Zákon o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž plat
449/1920 Sb. Zákon, kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, čís. 112 ř. z., o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů
450/1920 Sb. Opatření o inkorporaci Vitorazska a Valčicka
451/1920 Sb. Nařízení o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu
452/1920 Sb. Nařízení o dobrovolných splátkách na dávku z majetku a dávku z přírůstku na majetku, jakož i o uvolnění zadržených vkladů a výplat ze smluv pojišťovacích
453/1920 Sb. Nařízení o měně na Vitorazsku a Valčicku
454/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
455/1920 Sb. Vyhláška I. o IV. státní půjčce republiky Československé
456/1920 Sb. Nařízení o rozšíření působnosti zákonů a nařízení z oboru správy vojenské na Hlučínsko
457/1920 Sb. Nařízení, kterým se omezuje výroba a prodej sekaného zboží uzenářského
458/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění § 41, odstavec 2., nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu
459/1920 Sb. Nařízení o obchodu osivem obilí, luštěnin a olejnatých plodin
460/1920 Sb. Nařízení o zrušení okresního soudu v Turně a přičlenění obcí z jeho obvodu do obvodu okresního soudu v Moldavě
461/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění příloha k §u 3 nařízení ze dne 17. října 1912, č. 204 ř. z., o výpočtu srážkové položky při vyměřováni daně činžovní
462/1920 Sb. Nařízení, jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
463/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
464/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 26. března 1920, čís. 198 Sb. z. a n., kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou (z příjmu), z majetku a z válečných zisků
465/1920 Sb. Nařízení o zřizování společností s r. o. a společností akciových (komanditních na akcie), o zvyšování základního kapitálu těchto společností a zakládání pobočných ústavů
466/1920 Sb. Nařízení o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upisování čtvrté státní půjčky
467/1920 Sb. Nařízení o uvolněni vkladů a podílů k upisování čtvrté státní půjčky
468/1920 Sb. Nařízení o měně na Československém Těšínsku
469/1920 Sb. Nařízení o státní nákupně oděvních potřeb pro státní zaměstnance a učitele
470/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádějí přechodná ustanovení §§ 59, 61 až 63 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., o převodu z dosavadního branného poměru do nového
471/1920 Sb. Nařízení o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků
472/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách při hornictví
473/1920 Sb. Nařízení o likvidaci Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko a vybudování organisace náhradní
474/1920 Sb. Nařízení, kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
475/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 16. ledna 1920, č. 39 Sb. z. a n., o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých
476/1920 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě správy politické v území Podkarpatské Rusi
477/1920 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje "Svaz československých spořitelen" a vydávají pravidla o jeho organisaci a působnosti
478/1920 Sb. Vyhláška o zřízení nového ukládacího okresu pro všeobecnou daň výdělkovou a pro daň z příjmu pro obvod berní správy v Hlučíně
479/1920 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění a doplňují ustanovení vládního nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 217 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance
480/1920 Sb. Opatření o změně některých ustanovení trestního práva
481/1920 Sb. Nařízeni o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
482/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona o remuneracích asistentů a konstruktérů vysokoškolských
483/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 16 Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upraveny služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
484/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudního okresu Šumperského a Staroměstského
485/1920 Sb. Nařízení o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč
486/1920 Sb. Nařízení o úpravě odpočivných a zaopatřovacích požitků zaměstnanců bývalé místodržitelské, nyní státní tiskárny v Praze, jakož i jich pozůstalých
487/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., a ze dne 18. května 1920, čís. 362 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu
488/1920 Sb. Nařízení o poplatcích za zkoušky a přehlídky parních kotlů
489/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
490/1920 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, čís. 192 Sb. z. a n., o dopravě koží a obuvi
491/1920 Sb. Nařízení o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny
492/1920 Sb. Vyhláška o počátku účinnosti ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n., o státním občanství a právu domovském
493/1920 Sb. Nařízení, jímž částečně se změňuje, po případě doplňuje nařízení vládní ze dne 28. listopadu 1919, čís. 634 Sb. Z. a n., o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní)
494/1920 Sb. Opatření o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků
495/1920 Sb. Vyhláška II. o čtvrté státní půjčce Československé republiky a účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
496/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění částečně a doplňuje nařízení vládní ze dne 10. října 1919. č. 546 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu
497/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudního a politického okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišťského
498/1920 Sb. Nařízení o změně tržních řádů v Čechách v zájmu zásobování obyvatelstva
499/1920 Sb. Nařízení o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku
500/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků
501/1920 Sb. Nařízení o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě na Hlučínsko
502/1920 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu mýdlem a mýdlovým práškem
503/1920 Sb. Nařízení o prozatímním vyměření daně z příjmu (dôchodkové) a válečné (z válečných zisků) osob fysických
504/1920 Sb. Nařízení o požadovacím právu na předměty doličné uložené u občanských a vojenských soudů trestních
505/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění § 5 pojišťovacího regulativu
506/1920 Sb. Nařízení o změně zákona o vojenské taxe
507/1920 Sb. Vyhláška o změně počtu členů komise pro výdělkovou daň IV. třídy a odhadní komise pro daň z příjmu v ukládacím (odhadním) okresu Brno-venkov
508/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění prováděcí ustanovení k zákonu o vojenské taxe
509/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravuje úrazové pojištění dělníků na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
510/1920 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení ministerstev financí, obchodu a orby ze dne 22. ledna 1915, č. 15 ř. z., o úpravě vývozu a průvozu pytlů
511/1920 Sb. Vyhláška, že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 458 Sb. z. a n., kterým se mění § 41 odstavec 2., nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního
512/1920 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona ze dne 30 března 1920, č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
513/1920 Sb. Vyhláška o úmluvě mezi vládami Československé a Rakouské republiky o uvolnění zadržených deposit a zájemném uznání kontrolního označení cenných papírů
514/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o úpravě přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a o úpravě zaopatřovacích náro
515/1920 Sb. Vyhláška, kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
516/1920 Sb. Nařízení o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby
517/1920 Sb. Nařízení, jímž se mění předpisy o mezích příslušnosti soudů lichevních a provádí § 29 zákona ze 17. října 1919, č. 567 Sb. z. a n.
518/1920 Sb. Nařízení, jímž se doplňují a mění některá ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. listopadu 1919, čís. 597 Sb. z. a n.
519/1920 Sb. Opatření o podporách v nezaměstnanosti
520/1920 Sb. Nařízení, jímž se upravuje obchod brambory
521/1920 Sb. Vyhláška o spotřební dávce moučné pro nesamozásobitele
522/1920 Sb. Nařízení, kterým se ve smyslu zásad zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, upravují odpočinkové a zaopatřovací požitky kancelářských oficiantů obého pohlaví, jakož i jejich pozůstalých
523/1920 Sb. Nařízení, kterým provádí se novela k zákonům o ubytování vojska ze dne 7. dubna 1920, čís. 248 Sb. z. a n.
524/1920 Sb. Nařízení, jímž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotní přirážky
525/1920 Sb. Nařízení o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy oddělení vyšívačského v Brně
526/1920 Sb. Nařízení o započtení absolvování jednotlivých ročníků bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě do doby učební pro živnost zámečnickou
527/1920 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě, jež nahražují průkaz řádného dokončení učebního poměru pro živnost zámečnickou
528/1920 Sb. Nařízení o postavení československých státních živnostenských učilišť, nacházejících se na území dříve uherském, na roveň ostatním státním živnostenským učilištím ohledně náhrady předepsané doby učební, po případě předepsaného zaměstnání pomo
529/1920 Sb. Nařízení, kterým se rozpouští představenstvo Všeobecného pensijního ústavu v Praze a správa ústavu svěřuje přechodně vládnímu komisaři a správní komisi
530/1920 Sb. Nařízení o stejnokroji pro pohraniční finanční stráž
531/1920 Sb. Nařízení o nové úpravě poplatků v poštovní službě novinové
532/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví, pokud mohou cizozemské akciové společnosti peněžní býti připustěny k provozování obchodu v tuzemsku
533/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudního a politického okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišťského
534/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu lnem
535/1920 Sb. Vyhláška o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé
536/1920 Sb. Nařízení, jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.)
537/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravuje způsob vybírání poplatků dlažebních a mýtních ve smyslu uherského zák. čl. I: 1890 na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi
538/1920 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Bratislavě a pohraničního policejního komisařství v Petružalce
539/1920 Sb. Nařízení, jímž upravuje se ochod zvěří
540/1920 Sb. Nařízení o úpravě zpracování ovoce na líh a o výrobě jemné kořalky
541/1920 Sb. Nařízení k provedení § 6 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé pode § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., o úpravě cen mlýnských výrobků
542/1920 Sb. Vyhláška o uznání církve československé
543/1920 Sb. Nařízení o zřízení Stálé komise pro určování obchodních hodnot pro statistiku zahraničního obchodu
544/1920 Sb. Nařízení o zřízení Československé pivovarské komise se sídlem v Praze
545/1920 Sb. Nařízení, kterým se vydává nový řád o zemské a obecní dávce z přírůstku hodnoty nemovitosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
546/1920 Sb. Nařízení o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček, o jejich připojení a o úpravě smluvních sazeb přepravních
547/1920 Sb. Nařízení o úpravě instalačního pořadu v záležitostech, podléhajících trestní pravomoci policejního ředitelství v Bratislavě
548/1920 Sb. Nařízení o výkonu policie v městě Košicích
549/1920 Sb. Vyhláška o provedení úmluvy vlád republiky Československé a Rakouské o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů, uveřejněné vyhláškou ze dne 6. září 1920, č. 513 Sb. z. a n.
550/1920 Sb. Nařízení o osvobození darů pro Národní fond Masarykův od daní a poplatků
551/1920 Sb. Vyhláška o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé
552/1920 Sb. Vyhláška o placení daně z válečných zisků na rok 1919 na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 4%ními státními pokladničními poukázkami a úpisy 4 1/2%ní státní prémiové půjčky
553/1920 Sb. Nařízení o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění obilí pro zemědělské samozásobitele v Čechách
554/1920 Sb. Nařízení, jímž vydávají se vzorové stanovy pro revírnní rady při hornictví
555/1920 Sb. Vyhláška o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění obilí na Moravě
556/1920 Sb. Nařízení o výpomoci při škodách válečných
557/1920 Sb. Nařízení o obchodu bramborovou sadbou
558/1920 Sb. Nařízení o stanovení lhůty dle § 9, odst. 3., zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
559/1920 Sb. Nařízení, kterým se nově upravuje obchod výrobky železářských hutí
560/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění §§ 26 d), 26 e) a 26 g) řádu vyhlášeného v příloze 1. císařského patentu ze dne 29. prosince 1915, č. 83 z. z., jímž změněn byl § 26 a doplněny §§ 42 a 43 českého zákona o myslivosti ze dne 1. června 1866, č. 49 z. z.
561/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění § 47 moravského zákona honebního ve znění zákona ze dne 26. října 1912, čís. 20 z. z. z r. 1914
562/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění §§ 2 a 3 zákona ze dne 3. června 1912, č. 38 z. z., o dávce z výkonu práva honebního na Moravě
563/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění § 29 moravského zákona rybářského ze dne 6. června 1895, čís. 62 z. z. z r. 1896
564/1920 Sb. Opatření, jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 ř. z., a uher. zák. č. XXVI. z roku 1901 o poplatcích konsulárních
565/1920 Sb. Nařízení o úpravě spotřeby bramborů v Čechách
566/1920 Sb. Nařízení o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu, a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím
567/1920 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení ministerstva zemské obrany ze dne 30. července 1914, č. 179 ř. z., o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů
568/1920 Sb. Nařízení, jímž se stanoví příspěvková sazba pro pojištění úrazové pro Zemskou úřadovnu pro dělnické pojištění na Slovensku
569/1920 Sb. Nařízení o provedení zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy
570/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin
571/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., týkající se zkoušky lékařů a zvěrolékařů, kteří chtějí býti trvale ustanoveni ve veřejné zdravotní službě u politických úřadů, jakož i nařízení ministra vn
572/1920 Sb. Nařízení o zařadění obecních a obvodních notářů na Slovensku do skupiny C státních úředníků
573/1920 Sb. Nařízení o započtení služební doby obecním a obvodním notářům na Slovensku a o započtení hodnoty naturálního bytu nebo příbytečného do jejich služebních požitků
574/1920 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného
575/1920 Sb. Nařízení, aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti
576/1920 Sb. Nařízení o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo okolkováno
577/1920 Sb. Opatření, kterým se upravuje z důvodů války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného
578/1920 Sb. Opatření, jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50,000.000 Kč osvobození od kolků a poplatků a povoluje se použití titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů
579/1920 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a n., o požadovacím právu na předměty doličné uložené u občanských a vojenských soudů trestních
580/1920 Sb. Vyhláška o úmluvě mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o způsobu, jak nakládati po stránce právní s výrobními a dopravními podniky
581/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/21
582/1920 Sb. Nařízení o spotřební dávce cukru konsumního
583/1920 Sb. Opatření o měně na Československém Těšínsku
584/1920 Sb. Vyhláška o zrušení puncoven v Broumově v Čechách a v Báňské Šťávnici na Slovensku
585/1920 Sb. Vyhláška, že pozbylo platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. srpna 1920, č. 471 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků
586/1920 Sb. Opatření o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů
587/1920 Sb. Nařízení, jímž upravují se ustanovení o poplatkovém ekvivalentu v příčině jeho měření a placení a přiznání majetku za osmé desítiletí (1921 až včetně 1930)
588/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 8. června 1898, č. 38 z. z. pro Čechy, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930
589/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 27. června 1899, č. 68 z. z. pro Moravu, a zákona ze dne 28. května 1902, č. 50 z. z. pro Moravu, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930
590/1920 Sb. Nařízení o zrušení sedrie, státního zastupitelství a sedriální věznice v Ipolských Šáhách, Zlatých Moravcích a nové úpravě obvodů sedrie v Báňské Bystřici, Bratislavě, Komárně, Nitře a Trenčíně
591/1920 Sb. Vyhláška o stanovení cen pro prodej v drobném zabavených luštěnin a olejnatých plodin
592/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, č. 256 Sb. z. a n.
593/1920 Sb. Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro politický okres Parkány
594/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 230 Sb. z. a n.
595/1920 Sb. Nařízení o změně příslušnosti pro rozdělování sody krystalové a zrušení přidělování mýdla a pracího prášku
596/1920 Sb. Vyhláška o zavedení nových úředních puncovních značek pro zlaté a stříbrné zboží (§ 36 punc. zák.)
597/1920 Sb. Nařízení o vyšší celní zkoušce a úpravě platového postupu celních úředníků skupiny C
598/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy
599/1920 Sb. Nařízení o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919
600/1920 Sb. Vyhláška o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919
601/1920 Sb. Nařízení ku provedení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 236 Sb. z. a n., o nabývání a pozbývání státního občanství
602/1920 Sb. Nařízení o prodloužení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců na rok 1921
603/1920 Sb. Nařízení, kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (§§ 1-31)
604/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (Úprava uhelného hospodářství §§ 1-31.)
605/1920 Sb. Nařízení o místních radách školních a o místních výborech školních (pro školy menšinové)
606/1920 Sb. Nařízení o sloučení obvodu slúžnovského úřadu v Turně s obvodem slúžnovského úřadu v Moldavě se sídlem v Moldavě
607/1920 Sb. Nařízení o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory mezi Státním obilním ústavem a komisionáři, resp. mlýny smluvními
608/1920 Sb. Nařízení o zrušení okresních rad školních a zřízení okresních výborů školních
609/1920 Sb. Nařízení o jmenování úředních sluhů všech státních oborů podúředníky
610/1920 Sb. Nařízení, jímž se zvyšuje valutní příplatek celní
611/1920 Sb. Nařízení o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska
612/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
613/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. března 1912, čís. 47 ř. z., o pomocných silách lékárenských
614/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta k podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
615/1920 Sb. Nařízení, kterým provádí se zákon z 15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
616/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 30. března 1920, čís. 228 Sb. z. a n., o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu
617/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 6, č. 2., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
618/1920 Sb. Vyhláška, kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku
619/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou
620/1920 Sb. Nařízení, jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin
621/1920 Sb. Vyhláška o tom, které obce jsou pověřeny vyměřováním a vybíráním zemské a obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí
622/1920 Sb. Nařízení o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/1921
623/1920 Sb. Nařízení, kterým prodlužuje se pravomoc Pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o legionáře
624/1920 Sb. Nařízení o úpravě obchodu semenem jetele červeného, vojtěšky a odpady všech jetelů a vojtěšek
625/1920 Sb. Zákon o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
626/1920 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje § 5 řádu o dávce ze zábav v Čechách (příloha 3. cís. patentu ze dne 29. prosince 1915, č. 83 z. z.) ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 405 Sb. z. a n.
627/1920 Sb. Nařízení, kterým se částečně zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěš
628/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
629/1920 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v platnost smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
630/1920 Sb. Nařízení o náhradových knihách a náhradových bankách
631/1920 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách piva
632/1920 Sb. Nařízení o nadkontingentním příplatku za dodané obilí
633/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 11 zákona ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování. (Třetí prováděcí nařízení.)
634/1920 Sb. Nařízení o zřízení oddělení při soudní tabuli v Košicích pro Podkarpatskou Rus
635/1920 Sb. Nařízení o organisaci zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů
636/1920 Sb. Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. prosince 1920, kterým se zavádějí mimořádná opatření pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Ra
637/1920 Sb. Nařízení, kterým se zavádí na Moravě a v moravských obvodech ve Slezsku dávka ze zábav
638/1920 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 501 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě na Hlučínsko
639/1920 Sb. Nařízení k provedení opatření Stálého výboru Národního shromáždění Československé republiky podle § 54 ústavní listiny ze dne 29. září 1920, č. 564 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40
640/1920 Sb. Nařízení, kterým se zrušují nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 586 Sb. z. a n., a ze dne 20. dubna 1920, č. 274 Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem, jakož i čá
641/1920 Sb. Nařízení, kterým se ustanovují nové ceny železničních nákladních listů státem zhotovených
642/1920 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se zákaz urychleného prodeje tkalcovského , pleteného a stávkového zboží.
643/1920 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje a částečně mění nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
644/1920 Sb. Nařízení, kterým se dle § 2 nařízení vládního ze dne 12. prosince 1920, čís. 636 Sb. z. a n., vydávají výjimečné předpisy o výrobě, prodeji, chování a nošení zbraní a střeliva, o hlášení, chování se a shlukování na veřejných místech, jakož i
645/1920 Sb. Vyhláška o povinném placení daní, poplatků a dávek platenkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového
646/1920 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Košicích
647/1920 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje všeobecné hudebné v Čechách
648/1920 Sb. Nařízení, kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o zásobování hovězím a telecím masem
649/1920 Sb. Vyhláška o zrušení 36 berních úřadů v Čechách a na Moravě
650/1920 Sb. Nařízení, jímž provádí se ve příčině pomocných sil kancelářských zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 270 Sb. z. a n.
651/1920 Sb. Nařízení o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši a Tačevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích
652/1920 Sb. Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okres růžomberský
653/1920 Sb. Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okres krupinský
654/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 18. března 1920, čís. 185 Sb. z. a n., jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku
655/1920 Sb. Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků ve finančním okrese Levoča
656/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společenských bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n.
657/1920 Sb. Nařízení, kterým upravují se pečeti notářů (veřejných notářů)
658/1920 Sb. Nařízení o uvolnění peněžních vkladů, patřících osobám v § 43 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., jmenovaným
659/1920 Sb. Nařízení o zrušení berního úřadu v Turně a přičlenění obcí z jeho obvodu do obvodu berního úřadu v Moldavě
660/1920 Sb. Nařízení o zkrácení přípravné soudcovské služby
661/1920 Sb. Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnosti fotografické v Čechách
662/1920 Sb. Nařízení, jímž zařaďují se kancelářští úředníci báňských úřadů do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služ. pragm.)
663/1920 Sb. Vyhláška o zrušení úřadu pro vyměřování poplatků v Plzni a sloučení jeho s poplatkovým oddělením okresního finančního ředitelství v Plzni
664/1920 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Plzni
665/1920 Sb. Nařízení, kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus
666/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., o propočítání služební doby státních zaměstnanců
667/1920 Sb. Nařízení o zadávání státních dodávek a prací
668/1920 Sb. Nařízení o vyznačování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovacího
669/1920 Sb. Vyhláška, jíž se částečně mění ustanovení vyhlášky ze dne 23. dubna 1920, č. 255 Sb. z. a n., o mzdách za šití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu
670/1920 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 moravského z. z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích
671/1920 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne 9. září 1920, č. 548 Sb. z. a n., o výkonu policie v městě Košicích
672/1920 Sb. Nařízení o úpravě instalačního pořadu v záležitostech, podléhajících trestní pravomoci policejního ředitelství v Košicích
673/1920 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice
674/1920 Sb. Nařízení o přeložení čáry pražské potravní daně na čáře
675/1920 Sb. Nařízení o organisaci úřadů potravní daně na čáře
676/1920 Sb. Zákon, jímž se mění způsob zdaňování piva
677/1920 Sb. Zákon o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, čís. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
678/1920 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n., jímž se mění způsob zdaňování paliva
679/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n., o změně zákona ze dne 17. října 1919, čís. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani n
680/1920 Sb. Nařízení o nové úpravě tax za udílení akademických stupňů na universitách a na vysoké škole zvěrolékařské
681/1920 Sb. Nařízení, jímž stanoví se přirážky k poplatkům za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů
682/1920 Sb. Finanční zákon republiky Československé pro rok 1921, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investicí pro tento rok
683/1920 Sb. Zákon o opatření strojených hnojiv v roce 1921
684/1920 Sb. Zákon, kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 583 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku
685/1920 Sb. Zákon, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek, na rok 1920
686/1920 Sb. Zákon o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé
687/1920 Sb. Zákon, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
688/1920 Sb. Zákon, jímž se upravuje clo na automobily
689/1920 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci
690/1920 Sb. Zákon o převzetí soukromých železnic do správy státní
691/1920 Sb. Zákon, kterým se určuje podle §u 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských
692/1920 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou
693/1920 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákona z 16. prosince 1906, č. 1 ř. z. z roku 1907, a císařského nařízení z 25. června 1914, č. 138 ř. z.
694/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII, z roku 1875 (obchodnímu zákonu)
695/1920 Sb. Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907
696/1920 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost a současně též částečně mění nařízení ze dne 23. března 1920, č. 177 Sb. z. a n., o zušlechťovacím řízení vyšívacím
697/1920 Sb. Nařízení o zastavení působnosti porot na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, jakož i v obvodech některých sborových soudů I. stolice v Čechách a na Moravě

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1921

1/1921 Sb. Nařízení, jímž se vydává statut fondu pro opatření strojených hnojiv v roce 1921
2/1921 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 7. dubna 1920, č. 212 Sb. z. a n., o obchodu surovými kožemi
3/1921 Sb. Nařízení, kterým provádí se zákon ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku
4/1921 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nové úřední tituly pro úředníky evidence katastru daně pozemkové v republice Československé
5/1921 Sb. Nařízení o likvidaci Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu v Praze a odboček téže v Brně, v Bratislavě a ve Znojmě
6/1921 Sb. Nařízení, kterým se odvolávají mimořádná opatření, zavedená vládním nařízením ze dne 12. prosince 1920, č. 636 Sb. z. a n., pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lo
7/1921 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, č.687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanoveni zákona o dani z lihu
8/1921 Sb. Nařízení, kterým se stanoví den návratu ruských legií podle § 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n.
9/1921 Sb. Nařízení, jímž stran okresu Iľavského na Slovensku doplňují se vysvětlivky k přílohám A. a B. opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dno 8. října 1920, čís. 586 Sb. z. a n., o úpravě
10/1921 Sb. Nařízení, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus prodlužují lhůty stanovené v opatření Stálého výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a z
11/1921 Sb. Vyhláška o zavedení jednotného vzorce pro sestavu závěrečných účtů akciových bank a předkládání povinných výkazů
12/1921 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 23. května 1919, č. 282 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů
13/1921 Sb. Nařízení o úředním titulu odborných soudců laiků
14/1921 Sb. Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň z příjmu (dóchodkovou), majetkovou a z válečných zisků se sídlem v Munkačevě, Hustoji a Rahově
15/1921 Sb. Nařízení o změně nejvyšších cen piva
16/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádějí §§ 3, 4 a 5 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
17/1921 Sb. Nařízení o náhradních dávkách z věcí obsahujících přísadu cukru a alkoholu nebo z nich vyrobených
18/1921 Sb. Nařízení, jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko
19/1921 Sb. Vyhláška o zřízení obvodových úřadoven v Brně, Trenčanských Teplicích a Užhorodě
20/1921 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvu měst, obcí a osad povolených v roce 1920
21/1921 Sb. Nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880, č. 37 ř. z., o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru, a zák. čl. VII. z. r. 1888 o úpravě zvěrolékařství
22/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění §§ 3 a 4 zákona ze dne 1. června 1913, č. 28 zák. a nař. slez., o dávce z výkonu práva honebního ve Slezsku
23/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění § 42 honebního zákona slezského ze dne 13. ledna 1903, č. 42 zák. a nař. slez., a článek I., § 1, zákona ze dne 4. října 1910, č. 55 zák. a nař. slez.
24/1921 Sb. Nařízení, kterým se zavádí ve Slezsku dávka ze zábav
25/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně
26/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravují předpisy o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
27/1921 Sb. Zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116.000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
28/1921 Sb. Vyhláška o tom, které obce v Čechách jsou pověřeny vyměřováním a vybíráním zemské a obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí
29/1921 Sb. Nařízení o úpravě instančního pořadu v záležitostech zdravotnických a živnostenských v municipálních městech Bratislavě a Košicích
30/1921 Sb. Nařízení o částečné onerositě platů členů vlády
31/1921 Sb. Nařízení, kterým se zrušuji předpisy o omezení spotřeby masa a tuků
32/1921 Sb. Nařízení o zkušebních taxách za theoretické zkoušky ze státní účtovědy
33/1921 Sb. Nařízení o příplatku rychlostním za dodané obilí
34/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvolňuje obchod zvěří
35/1921 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
36/1921 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající
37/1921 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé
38/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem
39/1921 Sb. Nařízení, kterým se prozatímně upravují poplatky soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení nesporném
40/1921 Sb. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku
41/1921 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1921
42/1921 Sb. Nařízení o vydání státovek po 5000 korunách československých
43/1921 Sb. Vyhláška o vydání 5000korunových státovek s datem 6. července 1920
44/1921 Sb. Nařízení, jímž se obmezuje dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko-uherské
45/1921 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč
46/1921 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., vydané k provedení zákona ze dne 15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
47/1921 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku
48/1921 Sb. Zákon o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým — vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůs
49/1921 Sb. Nařízení, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Podkarpatské Rusi
50/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě
51/1921 Sb. Vyhláška, že pozbyly platnosti úmluvy k zamezeni dvojího zdanění, uzavřené mezi bývalým Rakouskem a Uhrami
52/1921 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje zákaz prodeje snímaného vepřového masa v Čechách
53/1921 Sb. Nařízení, jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový státem převzatý
54/1921 Sb. Nařízení o zřízení "Československé ústřední rady železniční" a "Ředitelských rad železničních"
55/1921 Sb. Nařízení o praktických zkouškách statistických
56/1921 Sb. Nařízení, jímž se stanoví přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
57/1921 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se zákaz používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží
58/1921 Sb. Zákon o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým — vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí
59/1921 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení § 24, odst. 2., zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o sestavení seznamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic
60/1921 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví den účinnosti některých ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n.
61/1921 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu luštěninami, prosem, pohankou a konopným semenem, jakož i výrobky z těchto plodin
62/1921 Sb. Nařízení, jímž se doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku upravenému vládním nařízením ze dne 12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n.
63/1921 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách piva
64/1921 Sb. Nařízení, kterým se stanoví doba, kdy zaniká působnost nařízení, upravujících mzdové a pracovní poměry v podnicích, jež slouží vojenským účelům
65/1921 Sb. Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
66/1921 Sb. Nařízení, kterým se vyhlašuje zánik závazku k válečným úkonům a činí přechodná opatření
67/1921 Sb. Zákon o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., provede
68/1921 Sb. Vyhláška o stanovách fondu československých legionářů při státním pozemkovém úřadě v Praze
69/1921 Sb. Nařízení, kterým se zrušují nejvyšší ceny droždí, stanovené nařízením ze dne 1. července 1920, č. 419 Sb. z. a n.
70/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
71/1921 Sb. Nařízení o obecních a obvodních notářích v území Podkarpatské Rusi
72/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., upravujícího poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech
73/1921 Sb. Nařízení o zvýšení poplatků kontrolních (puncovních) a stanovení poplatku manipulačního
74/1921 Sb. Vyhláška o platnosti nových úředních puncovních značek a o značce zásobní
75/1921 Sb. Vyhláška o změnách v organisaci celních úřadů v obvodu zemského finančního ředitelství v Praze a Brně
76/1921 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., ohledně ohlašování nájmu a pachtu a ohledně změn poplatků ze smluv nájemních a pachtovních
77/1921 Sb. Vyhláška, kterou se odsunuje pro některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
78/1921 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří
79/1921 Sb. Nařízení, jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování
80/1921 Sb. Nařízení, jímž stanoví se přepočítací kursy hodnot vyjádřených v cizozemské měně pro poplatky stupnicové a pro poplatky, které dlužno zapravovati podle cís. nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., přímo bez úředního vyměření
81/1921 Sb. Zákon, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a k finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, č. 104 Sb. z.a n.
82/1921 Sb. Nařízení o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou
83/1921 Sb. Vyhláška o vzájemnosti vůči republice Rakouské v příčině společností s ručením obmezeným
84/1921 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Podkarpatské Rusi
85/1921 Sb. Zákon o dani z obchodu cennými papíry
86/1921 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice
87/1921 Sb. Zákon, kterýmž se mění § 54, odst. 1., zákona ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru daně pozemkové
88/1921 Sb. Vyhláška o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé, splatných 15. prosince 1921
89/1921 Sb. Nařízení, jímž doplňují se §§ 48, 49 a 31 stanov Hypoteční banky království Českého stanovením zásad, podle kterých Hypoteční banka může poskytovati zápůjčky za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku, a jimž se zápůjčkám těm přiznávají v
90/1921 Sb. Nařízení, kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. a n., jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
91/1921 Sb. Nařízení ku provedení § 1, odst. 5., zákona ze dne 15. května 1919, č, 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské
92/1921 Sb. Nařízení o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily
93/1921 Sb. Nařízení o zřízení nových úřadů k provedení stavby železných drah dle zákona ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a n.
94/1921 Sb. Zákon o ražbě drobných mincí
95/1921 Sb. Nařízení o poskytnutí výpomoci Starodružinníkům
96/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku upravenému vládním nařízením ze dne 12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n.
97/1921 Sb. Nařízení o stažení státovek na 5000 Kč s datem 15. dubna 1919
98/1921 Sb. Nařízení, kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o obchodování hovězím dobytkem a o zásobování hovězím masem a masnými výrobky
99/1921 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, o odpočivných požitcích státních zaměstnanců
100/1921 Sb. Zákon o stavebním ruchu
101/1921 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje lhůta ku zřízení pobočného úřadu šekového v Brně, stanovená v čl. 1. zákona ze dne 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n.
102/1921 Sb. Zákon, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů
103/1921 Sb. Nařízení, jímž doplňuje se nařízení vlády ze dne 4. března 1920, č. 154 Sb. z. a n., obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, č. 25 Sb. z. a n.
104/1921 Sb. Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň důchodkovou, majetkovou a z válečných zisků ve finančním okrese Bratislava
105/1921 Sb. Vyhláška o vydání Statistického seznamu zboží pro zahraniční obchod
106/1921 Sb. Nařízení, kterým se dočasně zrušují v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zavedené uhlenky a odběrné listy
107/1921 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin
108/1921 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., doplněný zákonem z 11. července 1919, č. 387 Sb. z. a n. (zákon záborový)
109/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, čís. 686 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze
110/1921 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou bývalé c. a k. námořní strojnické školy v Pulji jako dokladech, jež částečně nahrazují průkaz způsobilosti pro nastoupení živností zámečníků a mechaniků
111/1921 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje Komise pro strojená hnojiva, zřízená nařízením ze dne 23. listopadu 1918, č. 48 Sb. z. a n., a působnost její se přenáší na fond pro opatření strojených hnojiv
112/1921 Sb. Nařízení o omezení výroby a o nejnižší hutnotě piva
113/1921 Sb. Nařízení, jímž se zrušují další nařízení o omezení obchodu dobytkem, masem a masovými výrobky a o omezení porářky dobytka
114/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku
115/1921 Sb. Zákon o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé
116/1921 Sb. Zákon o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených
117/1921 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i potřebným opatřením s tím souvisejícím
118/1921 Sb. Zákon o omezení práva stěhovacího
119/1921 Sb. Zákon, kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy
120/1921 Sb. Zákon, kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou
121/1921 Sb. Zákon, upravující starší smlouvy o těžbě dříví
122/1921 Sb. Nařízení o obnovení působnosti porot
123/1921 Sb. Zákon o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921
124/1921 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského
125/1921 Sb. Vyhláška o povinném používání poštovního úřadu šekového ke skládání a výplatám hotovosti hromadných sirotčích pokladen a civilních soudních deposit a o zasílání cenných papírů, vkladních knížek, kuponu a listin poštou
126/1921 Sb. Zákon o státní investiční půjčce dopravní
127/1921 Sb. Zákon, kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919
128/1921 Sb. Zákon o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin
129/1921 Sb. Zákon o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení a obmezeném odkladu a přerušení trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz
130/1921 Sb. Zákon, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
131/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 11 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
132/1921 Sb. Nařízení o drahotních přídavcích k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle § 8 nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, čís. 321 Sb. z. a n.
133/1921 Sb. Vyhláška o spotřební dávce moučné pro nesamozásobitele
134/1921 Sb. Nařízení, jímž se vydává řád pro uchazeče o úvěr dle zákona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy
135/1921 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí na Slovensku
136/1921 Sb. Nařízení, jímž se povoluje přezimovací příplatek za dodané brambory sklizně 1920
137/1921 Sb. Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu textilní
138/1921 Sb. Vyhláška o zřízení ředitelství potravní daně v Praze
139/1921 Sb. Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1921
140/1921 Sb. Vyhláška, že se opravuje chyba ve vyhlášce ze dne 17. prosince 1920, č. 645 Sb. z. a n., o povinném placení daní, poplatků a dávek platenkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového
141/1921 Sb. Nařízení, kterým se zvyšuje úrok z dobrovolných splátek na dávku z majetku a přírůstku na majetku placených hotovými
142/1921 Sb. Nařízení, kterým se ustanovují sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří v obvodech vrchních zemských soudů v Praze a v Brně
143/1921 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 17. února 1921, č. 85 Sb. z. a n., o dani z obchodu cennými papíry
144/1921 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 627 Sb. z. a n., o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům
145/1921 Sb. Nařízení, kterým se zrušují §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, č. 253 Sb. z. a n., o obchodu lučebninami
146/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvolňuje obchod bramborovou sadbou ze sklizně 1920
147/1921 Sb. Nařízení, kterým se uvolňuje obchod olejnatými plodinami
148/1921 Sb. Nařízení o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání
149/1921 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění, po případě doplňují nařízení vládní ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., a ze dne 20. srpna 1920, č. 493 Sb. z. a n., o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistic
150/1921 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě ze dne 13. prosince 1920, čís. 668 Sb. z. a n., o vyznačování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovacího
151/1921 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 18. března 1921, č. 124 Sb. z. a n., jimž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (První prováděcí nařízení)
152/1921 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje částečně znění vyhlášky ze dne 29. listopadu 1920, č. 655 Sb. z. a n., o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků ve finančním okrese Levoča
153/1921 Sb. Vyhláška o zřízení druhé komise vyměřující daň výrobkovou III. třídy pro ukládací obvod Bratislava (město)
154/1921 Sb. Zákon, jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním §u 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pach
155/1921 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení §u 1154 b) obč. zákoníka
156/1921 Sb. Zákon, kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní
157/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvolňuje obchod rybami sladkovodními
158/1921 Sb. Zákon o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem
159/1921 Sb. Nařízení o zřízení pomocných technických úředníků při státní mincovně a zařazeni jich dle § 52 služební pragmatiky do skupin státních úředníků
160/1921 Sb. Nařízení o prodloužení opční lhůty stanovené v § 4, č. 4., ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n.
161/1921 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalostí
162/1921 Sb. Nařízení, jímž se doplňují, případně mění některá ustanovení nařízení vlády ze dne 7. května 1920, č. 355 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě poměrů průmyslu lihovarského a hospodaření lihem
163/1921 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 3. března 1921, čís. 102 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů
164/1921 Sb. Vyhláška o změně koncesní listiny pro místní dráhu Nemotice-Koryčany ze dne 21. dubna 1906, č. 88 ř. z., z důvodů zavedení osobní dopravy
165/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí čtvrtá hlava zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
166/1921 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela III.).
167/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921, č. 126 Sb. z. a n., o státní investiční půjčce dopravní
168/1921 Sb. Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko
169/1921 Sb. Nařízení, kterým zrušují se některá doposud platná omezení při hospodaření ovocem a zeleninou a ovocnými a zeleninovými výrobky
170/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění ustanovení § 9 vlád. nařízení ze dne 15. července 1920, č. 481 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
171/1921 Sb. Nařízení, kterým prodlužuje se pravomoc státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o Slezsko a Hlučínsko
172/1921 Sb. Vyhláška o seznamenání a označení titrů předválečného dluhu rakouského a rakousko-uherského, jež jsou v držení neb úschově soudů a jiných státních úřadů, státních ústavů, podniků, fondů a pod. (§§ 11 a 14 vlád. nař. ze dne 7. dubna 1921, č. 1
173/1921 Sb. Nařízení, podle kterého se přerušují spory o splnění peněžitých závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
174/1921 Sb. Nařízení o přejímacích cenách sladovnického ječmene
175/1921 Sb. Nařízení o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského
176/1921 Sb. Nařízení, jimž se doplňuje nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n., o zjištěni titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského
177/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvádějí v platnost obchodní úmluva a dopravní úmluva mezi Československem a Francií
178/1921 Sb. Nařízení o zavedení železničních nákladních listů pro tuzemskou dopravu se zněním slovenským, jakož i slovenským a maďarským, o úpravě dalšího užívání nákladních listů s československým 10haléřovým kolkem a o výměně nákladních listů s kolky b
179/1921 Sb. Nařízení o úpravě obchodu vepřovým dobytkem na Moravě
180/1921 Sb. Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v příští Velké Praze
181/1921 Sb. Nařízení, jímž se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky vajec, másla, jatečného dobytka všeho druhu včetně koní, masa a masných výrobků, drůbeže a zvěře do pohraničního pásma v Čechách
182/1921 Sb. Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
183/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku
184/1921 Sb. Nařízení o úpravě vývozu některých životních potřeb do pohraničních okresů moravských
185/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravují školní okresy na Moravě, moravské obvody ve Slezsku v to pojímajíc
186/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvolňuje obchod papírem
187/1921 Sb. Nařízení o zrušení Československého poradního sboru a Komise pro přechodní hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností
188/1921 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. listopadu 1919, č. 613 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení prováděcích nařízení k zákonu ze dne 23. června 1891, č. 89 ř. z., o závazném zkoušení všech
189/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
190/1921 Sb. Nařízení o změně sazeb poplatků za úřední jednání evidence katastru daně pozemkové
191/1921 Sb. Nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n.
192/1921 Sb. Vyhláška o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Praze
193/1921 Sb. Nařízení o zvýšení valutového příplatku k celním sazbám
194/1921 Sb. Nařízení o zřízení nového okresního soudu v Českém Těšíně
195/1921 Sb. Nařízení o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Moravské Ostravě
196/1921 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu tuky, oleji a mastnotami průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí zásob Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci
197/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, v hlavě III. (cenové soudy §§ 18 - 22)
198/1921 Sb. Vyhláška, kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
199/1921 Sb. Vyhláška o působnosti ministra s plnou mocí pro správu Slovenska při zkouškách aktuárských na Slovensku
200/1921 Sb. Nařízení o uvolnění výroby mýdla, mýdlového prášku, pracích a čisticích prostředků
201/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1921
202/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisejících na Hlučínsko
203/1921 Sb. Nařízení o dopravním řádě pro železnice v Československé republice
204/1921 Sb. Nařízení o přechodných změnách jednotlivých předpisů železničního dopravního řádu
205/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 36 zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
206/1921 Sb. Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1921
207/1921 Sb. Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okresy Hlohovec, Nové Město n. V., Prievidza, Velké Topolčany, Nitra a Nové Zámky
208/1921 Sb. Nařízení, jímž se určuje počátek účinnosti a provádí zákon ze dne 17. března 1921, č. 128 Sb. z. a n., o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin
209/1921 Sb. Nařízení, jímž se stanoví tituly pro kancelářské úředníky na státních školách průmyslových, odborných a obchodních
210/1921 Sb. Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu oděvu a prádla
211/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o pamětních knihách obecních
212/1921 Sb. Nařízení, jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb. z. a n., provádějící zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n.
213/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., ve znění posléze upraveném nařízením vlády republiky Československé ze dne 14. srpna 1920, č. 487 Sb. z.
214/1921 Sb. Nařízení o zatímním rigorosním řádu fakult přírodovědeckých
215/1921 Sb. Nařízení, kterým se vydávají přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
216/1921 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
217/1921 Sb. Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919
218/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu)
219/1921 Sb. Nařízení o úpravě hmotných poměru učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907
220/1921 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje a opravuje vládní nařízení ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n., o náhradních dávkách z věcí obsahujících cukr a alkohol nebo z nich vyrobených
221/1921 Sb. Vyhláška o působnosti chefa civilní správy Podkarpatské Rusi při zkouškách aktuárských v Podkarpatské Rusi
222/1921 Sb. Nařízení, kterým mění se některá ustanovení prováděcího nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 143 Sb. z. a n., k zákonu o dani z obchodu cennými papíry
223/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost prozatímních ustanovení o vyklizení místností najatých a pod.
224/1921 Sb. Nařízení o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921
225/1921 Sb. Nařízení, kterým mění se nařízení vlády ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu
226/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1921
227/1921 Sb. Vyhláška týkající se mimořádných opatření pro prioritní lhůty, stanovené v Pařížské smlouvě unijní k ochraně živnostenského vlastnictví ve prospěch příslušníků Spojených Států Amerických
228/1921 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu tříslovou kůrou (smrkovou a dubovou)
229/1921 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví den účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., ohledně zřízení sborového soudu v Užhorodě
230/1921 Sb. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě elektrickou silou hnaných malodrah o úzkém rozchodu v okolí Karlových Varů, pro niž koncese udělena byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.
231/1921 Sb. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu elektrickou silou hnané malodráhy o úzkém rozchodu od Sprudelstrasse na Dreikreuzberg v Karlových Varech, pro niž koncese udělena byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne
232/1921 Sb. Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky způsobilosti pro učitelství na středních školách
233/1921 Sb. Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky učitelské způsobilosti pro učitelství na vyšších obchodních školách
234/1921 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. ex 1920, o odpočivných požitcích státních zaměstnanců
235/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího
236/1921 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nové úřední tituly poštovních dopravních úředníků a telegrafních úředníků v oboru poštovní a telegrafní správy Československé republiky
237/1921 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921
238/1921 Sb. Nařízení, jímž se doplňují předpisy pojišťovacího regulativu o uložení jmění pojišťoven
239/1921 Sb. Nařízení, jímž se opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. května 1921, č. 193 Sb. z. a n., o zvýšení valutového příplatku k celním sazbám
240/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Podkarpatské Rusi
241/1921 Sb. Zákon o dohledu k obcím na Slovensku
242/1921 Sb. Zákon o dopravních daních
243/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních, a určuje den jeho účinnosti
244/1921 Sb. Zákon, kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích
245/1921 Sb. Zákon o státních hranicích
246/1921 Sb. Zákon o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů
247/1921 Sb. Zákon o mimořádné župní přirážce na Slovensku
248/1921 Sb. Zákon o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
249/1921 Sb. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku
250/1921 Sb. Zákon o směně státního nemovitého majetku
251/1921 Sb. Zákon, jímž se ze státní služby a ze služby v podnicích a fondech státem spravovaných odstraňuje úřední název „sluha" a nahrazuje pojmenováním „zřízenec"
252/1921 Sb. Zákon, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
253/1921 Sb. Československo-Německá úmluva o přenesení soudnictví na Hlučínsku
254/1921 Sb. Zákon o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek
255/1921 Sb. Zákon, kterým se zavádí 24hodinové počítání času
256/1921 Sb. Zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských
257/1921 Sb. Zákon o opravných prostředcích státních úřadů zastupčích ve věcech firemních
258/1921 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
259/1921 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n.
260/1921 Sb. Zákon jímž se mění § 7 uvozovacího zákona k obchodnímu zákonu ze 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku 1863, ve znění cís. nař. v 11. července 1898, č. 124 ř. z., a § 5 zák. čl. XXXVII. (obchodního zákona) z roku 1875
261/1921 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n.
262/1921 Sb. Zákon, kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty
263/1921 Sb. Vyhláška, kterou se opravují chyby ve vyhlášce ze dne 26. února 1921, č. 86 Sb. z. a n., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice
264/1921 Sb. Nařízení o nových úředních blanketech směnečných a o výměně starých úředních blanketů směnečných
265/1921 Sb. Nařízení o nových úředních blanketech pro kupecké poukázky na plnění peněžitá se splatností nejvýše na 8 dní obmezenou a o výměně starých úředních blanketů pro takovéto poukázky
266/1921 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z p
267/1921 Sb. Zákon o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
268/1921 Sb. Vyhláška o vysvědčeních ženské průmyslové školy ve Veselí n. M.
269/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí branný zákon republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. (Branné předpisy)
270/1921 Sb. Nařízení o o úpravě veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky pro hospodářské období 1921/22
271/1921 Sb. Nařízení o doplnění vysvětlivek k celnímu sazebníku
272/1921 Sb. Nařízení o výrobě lihu z ovoce, bobulí a vína
273/1921 Sb. Nařízení, kterým se prozatímně upravují poplatky veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
274/1921 Sb. Nařízení, kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
275/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., pokud jde o manipulanty a diurnisty úřadů a ústavů bývalého uherského státu
276/1921 Sb. Nařízení o zřízení právnické fakulty Komenského university v Bratislavě
277/1921 Sb. Nařízení o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Klatovech
278/1921 Sb. Nařízení, jímž se doplňují a mění organisacní řády pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným
279/1921 Sb. Nařízení o výplatě československých cenných papírů v Německu
280/1921 Sb. Vyhláška o úmluvě s říší Německou ze dne 17. prosince 1920, kterou se podle čl. 297. a 298. mírové smlouvy Versailleské uvolňují některé československé cenné papíry říšskoněmeckých příslušníků
281/1921 Sb. Nařízení o provedení likvidace Státního obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě
282/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši a Tačevě, o nové úpravě obvod
283/1921 Sb. Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu zboží sklářského
284/1921 Sb. Nařízení, jímž se zakazuje výroba sladké smetany, zejména šlehavky, jakož i jogurtu ve Velké Praze
285/1921 Sb. Vyhláška o způsobu vymílání a o přidělovacích cenách obilí
286/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost Československé komise lihové
287/1921 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nové úřední tituly pro agrární geometry (technické úředníky) skupiny B státních úředníků při státních úřadech pro agrární operace
288/1921 Sb. Zákon, jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 S
289/1921 Sb. Zákon, jímž se upravují přídavky a výpomoci zřízenců a pensistů obecních a okresních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a jich pozůstalých
290/1921 Sb. Zákon, jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky
291/1921 Sb. Zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
292/1921 Sb. Zákon, jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
293/1921 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých
294/1921 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani dôchodkové (z příjmu) za léta 1921 až 1923
295/1921 Sb. Zákon o poplatku ze služebních smluv
296/1921 Sb. Zákon, kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství
297/1921 Sb. Zákon o povinném známkování chmele
298/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravují na základě §u 7 zák. ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1920 na Slovensku odpočivné a zaopatřovací požitky bývalých státních zaměstnanců a jich pozůstalých systému uherského, zařizuje súčtování záloh
299/1921 Sb. Zákon o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
300/1921 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků
301/1921 Sb. Zákon, kterým se zřizuje úsporná parlamentní komise
302/1921 Sb. Zákon, kterým se pozměňují některá ustanovení zák. čl. I. z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
303/1921 Sb. Zákon o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
304/1921 Sb. Zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
305/1921 Sb. Zákon, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
306/1921 Sb. Zákon o zřízení „Nadání Arnošta Denise"
307/1921 Sb. Zákon o poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze
308/1921 Sb. Zákon o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství
309/1921 Sb. Zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromáždění
310/1921 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům
311/1921 Sb. Zákon o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII. z roku 1907
312/1921 Sb. Zákon, kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo
313/1921 Sb. Zákon o obnově drobných zemědělských pachtů
314/1921 Sb. Zákon, jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích
315/1921 Sb. Nařízení o doplnění celního sazebníku a vysvětlivek k němu
316/1921 Sb. Zákon o dani ze zapalovadel
317/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 316 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel
318/1921 Sb. Nařízení, kterým se pověřuje sedrie v Báňské Bystřici pravomocí ve věcech horních obvodu komárenského
319/1921 Sb. Vyhláška o právu Evangelické církve bratrské (Ochranovské církve bratrské) na užívání dalšího názvu „Jednota bratrská"
320/1921 Sb. Zákon, jímž se povoluje úvěr k boji proti nákazám zvířecím, zvláště proti moru skotu
321/1921 Sb. Zákon o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové, kterým se mění zákon ze dne 11. prosince 1919, čís. 658 Sb. z. a n., a zákon ze dne 29. ledna 1920, čís. 70 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovní
322/1921 Sb. Zákon o podpoře nezaměstnaných
323/1921 Sb. Zákon, kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
324/1921 Sb. Nařízení, jímž provádí se zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů
325/1921 Sb. Zákon, kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921
326/1921 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu
327/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 326 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu
328/1921 Sb. Nařízení o uvolnění prodeje tabáku
329/1921 Sb. Zákon o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
330/1921 Sb. Zákon o závodních výborech
331/1921 Sb. Zákon o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
332/1921 Sb. Zákon, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou dane dôchodkové) za rok 1921 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních
333/1921 Sb. Zákon o záměně 6% státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky
334/1921 Sb. Zákon, kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní
335/1921 Sb. Zákon, kterým se pozměňují ustanovení § 5 zákona ze dne 25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku
336/1921 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona o osobních daních přímých a stanoví se válečná přirážka k dani z příjmu za léta 1921 až 1923
337/1921 Sb. Zákon o dani z obohacení
338/1921 Sb. Zákon o dani z vodní síly
339/1921 Sb. Nařízení o provedení odvodů na územích inkorporovaných a bývalých územích plebiscitních
340/1921 Sb. Úprava týkající se zachování neb obnovy práv ze živnostenského vlastnictví poškozených světovou válkou
341/1921 Sb. Nařízení, kterým stanoví se nové úřední tituly pro úředníky technické finanční kontroly
342/1921 Sb. Nařízení o částečném neb úplném prominutí zkoušek předepsaných pro uchazeče o koncesi ku provozování některé živnosti stavební
343/1921 Sb. Nařízení o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování
344/1921 Sb. Nařízení o poplatcích za studia na universitách a na vysoké škole zvěrolékařské
345/1921 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
346/1921 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající
347/1921 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoci Ed. VIII. pro strany soukromé
348/1921 Sb. Nařízení, jímž se určuje náhrada za vojenskou přípřež v míru
349/1921 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou
350/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v platnost hospodářská dohoda mezi vládami československou a německou, jakož i úmluva o provádění čl. 297. mírové smlouvy Versailleské
351/1921 Sb. Zákon o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
352/1921 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. března 1920, č. 218 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření a obchodu dřevem
353/1921 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví den, od něhož dlužno počítati šestiměsíční lhůtu stanovenou v § 4, odst. 4., cís. nařízení ze dne 15. září 1915, č. 278 ř. z., o poplatcích z bezúplatných majetkových převodů
354/1921 Sb. Zákon o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu
355/1921 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 18. března 1921, čís. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského. (Druhé prováděcí nařízení.)
356/1921 Sb. Nařízení, jímž se opět uvolňuje výroba a prodej sladké smetany, zvláště šlehavky, jakož i jogurtu ve Velké Praze.
357/1921 Sb. Nařízení, kterým se uvolňuje obchod se strojenými hnojivy
358/1921 Sb. Nařízení, týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky
359/1921 Sb. Nařízení, kterým se zakazuje zpracovati zdravé brambory v průmyslových závodech
360/1921 Sb. Nařízení, kterým se pozměňují nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z r. 1921
361/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů
362/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužují lhůty stanovené článkem VII. nařízení vládního ze dne 21. července 1921, č. 240 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Podkarpatské Rusi
363/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 196 Sb. z. a n.
364/1921 Sb. Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví, uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži
365/1921 Sb. Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o registrování továrních a obchodních známek, uzavřené dne 14. dubna 1891 v Madridu
366/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 303 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
367/1921 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
368/1921 Sb. Nařízení, kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. listopadu 1919, čís. 5S5 Sb. z. a n., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské
369/1921 Sb. Nařízení, kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do pohraničního území republiky
370/1921 Sb. Nařízení, kterým určuje se titul a způsobilost hospodářských úředníků v ministerstvu spravedlnosti a označení hospodářských úředníků v trestních a polepšovacích ústavech
371/1921 Sb. Vyhláška, kterou se rozšiřuje vyhláška ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšsko-německým příslušníkům
372/1921 Sb. Vyhláška o „Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném sdělování si dat, vyplývajících z periodického sčítání lidu"
373/1921 Sb. Nařízení o uvolnění obchodu melasou a osmozovou vodou a o zrušení Československé komise melasové
374/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění § 2 zák. ze dne 8. července 1902, čís. 144 ř. z., o výhodách pro domy se zdravými a levnými dělnickými byty
375/1921 Sb. Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu zboží perleťářského
376/1921 Sb. Nařízení, kterým se nově stanoví správní okres ředitelství pošt a telegrafů v Brně a Opavě
377/1921 Sb. Nařízení o organisaci poříčních úřadů plavebních pro oblast Labe a Dunaje
378/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravuje odborná zkouška pro finanční konceptní službu na Slovensku a Podkarpatské Rusi
379/1921 Sb. Nařízení, kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., a § 2 zák. čl. LXVIII. z roku 1912
380/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 24 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n
381/1921 Sb. Nařízení o omezení cestování do ciziny
382/1921 Sb. Vyhláška o vyhlášení stanného práva pro obvod Slovenska a Podkarpatské Rusi proti veškerým osobám, podléhajícím trestní soudní pravomoci vojenské
383/1921 Sb. Nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu mobilisace
384/1921 Sb. Nařízení, kterým se pozměňují některá ustanovení nařízení bývalého ministerstva zemské obrany ze dne 23. ledna 1918, č. 23 ř. z., a bývalého uherského ministerstva zemské obrany, č. 913/1918 H. M., vydaná k §§ 10, 11, 14,21 a 22 zákonů o vále
385/1921 Sb. Nařízení o provedení likvidace Československé komise cukerní
386/1921 Sb. Nařízení o dočasném zvýšení a změně státního příspěvku vyživovacího
387/1921 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují smlouvy obnovené v poměru k Německu podle čl. 289. mírové smlouvy Versaillesské
388/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění § 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výro
389/1921 Sb. Vyhláška o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
390/1921 Sb. Nařízení vlády, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 300 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
391/1921 Sb. Vyhláška, jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
392/1921 Sb. Nařízení, jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny
393/1921 Sb. Nařízení, kterým se zmocňují soudní zřízenci jako exekuční výkonní orgánové přijímati hotovosti do 5000 Kč
394/1921 Sb. Nařízení o výpomoci při škodách válečných
395/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník a doplňují vysvětlivky k němu
396/1921 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví den, od něhož dlužno počítati šestiměsíční lhůtu stanovenou v § 20, odst. 3., uh. zák. čl. XI. z r. 1918 o poplatku za majetkový převod
397/1921 Sb. Nařízení, kterým se mění, resp. doplňuje ustanovení § 8 a § 9 vládního nařízení ze dne 14. dubna 1921, č. 167 Sb. z. a n., o provádění státní investiční půjčky dopravní
398/1921 Sb. Nařízení, jímž se částečně pozměňuje vládní nařízení ze dne 31. května 1920, č. 372 Sb. z. a n., upravující odpočivné a zaopatřovací požitky příslušníků bývalého úřednictva poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
399/1921 Sb. Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okresy Senica, Uh. Skalica a Myjava
400/1921 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje seznam farmaceutických přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná vína
401/1921 Sb. Úmluva bernská o ochraně děl literárních a uměleckých, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908
402/1921 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským
403/1921 Sb. Vyhláška o tom, že se pověřuje zemská finanční pokladna v Brně, aby okolkovávala hrací karty
404/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství
405/1921 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují předpisy o úředním ověřování nového systému elektroměrů (elektroměry elektrolytické)
406/1921 Sb. Nařízení, jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin
407/1921 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 293 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., o osobních daních přímých
408/1921 Sb. Nařízení o zrušení Československé komise pro hospodaření kostmi
409/1921 Sb. Nařízení o zvýšení tax za zkoušky pro uchazeče o autorisaci civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra)
410/1921 Sb. Nařízení, kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. listopadu 1920, čís. 624 Sb. z. a n., o úpravě obchodu semenem jetele červeného, vojtěšky a odpady všech jetelů a vojtěšek
411/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí cís. nař. ze dne 14. března 1917, č. 130 ř. z., o oprávnění ku používám názvu „inženýr"
412/1921 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon z 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., pokud se týká zřízenců bývalé finanční stráže
413/1921 Sb. Vyhláška o zřízení odvodových úřadoven v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích a Olomouci
414/1921 Sb. Nařízení o změně sídel a obvodů některých okresních hejtmanství v Čechách
415/1921 Sb. Vyhláška o soupisu pohledávek a závazků v korunách rakousko-uherských mezi obyvateli republiky Československé a království Srbů, Chorvatů a Slovinců
416/1921 Sb. Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
417/1921 Sb. Nařízení, kterým se vydává první dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku)
418/1921 Sb. Nařízení, jímž se upravuje úhrn výher při československé třídní loterii
419/1921 Sb. Úprava madridská, týkající se potlačení nesprávného označení původu zboží, revidovaná ve Washingtoně 2. června 1911, uzavřená mezi Brasilií, Kubou, Španělskem, Francií, Velkou Britanií, Portugalskem, Švýcarskem a Tunisem
420/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství
421/1921 Sb. Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu obuvi
422/1921 Sb. Vyhláška o zrušení stanného práva, prohlášeného vyhláškou ze dne 25. října 1921, č. 382 Sb. z. a n.
423/1921 Sb. Nařízení, kterým se vyhlašují sazby za předměty zásobování ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zákonů o válečných úkonech
424/1921 Sb. Nařízení, kterým se prohlašuje zánik závazku k válečným úkonům, vyhlášeného nařízením vlády republiky československé ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná opatření
425/1921 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu
426/1921 Sb. Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku
427/1921 Sb. Nařízení, kterým se vydávají ustanovení o volebním řádu do podnikových rad při hornictví
428/1921 Sb. Vyhláška o 6% státní půjčce republiky Československé, spojené se záměnou předválečných státních dluhopisů
429/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 311 Sb. z. a n., o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII z roku 1907
430/1921 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje a doplňuje nařízení vlády republiky československé ze dne 28. listopadu 1919, čís. 635 Sb. z. a n., o složení a způsobu jednání Státního úřadu statistického (Statut Státního úřadu statistického)
431/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení vlády ze dne 31. prosince 1920, č. 678 Sb. z. a n., k provedení zákona z 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n., o způsobu zdaňování piva
432/1921 Sb. Nařízení o zrušení nejvyšších cen piva
433/1921 Sb. Vyhláška o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent dle článku 203., al. 2., mírové smlouvy St.-Germainské
434/1921 Sb. Nařízení, kterým se zrušují omezení obchodu s výrobky železářských hutí
435/1921 Sb. Nařízení o zrušení ustanovení o placení kolkových poplatků hotovými penězi
436/1921 Sb. Nařízení o přeložení sídla slúžnovského úřadu ze Zemanské Oče do města Komárna
437/1921 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv
438/1921 Sb. Nařízení, jímž se přenáší vybírání a vymáhání přímých daní v městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na státní úřady finanční
439/1921 Sb. Vyhláška o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek ve městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku státními úřady berními, pokud se týče berními správami, pak o změně názvů berních
440/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 19. března 1920, čís. 195 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků československého vojska
441/1921 Sb. Nařízení o nových kolkových a závěrných známkách na hrací karty
442/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna 1920, č. 59 Sb. z. a n., o zřízení Živnostenské rady československé
443/1921 Sb. Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň důchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okres Kapušany
444/1921 Sb. Vyhláška o zvýšené dávce mouky na vánoce
445/1921 Sb. Nařízení, jímž se opravují nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. srpna 1921, č. 346 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající, a ze dne 25. srpna 1921, č. 347 Sb. z. a n., o lékár
446/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění nařízení bývalého rakouského ministerstva financí ze dne 25. prosince 1914, č. 2 ř. z. z r. 1915, o náhradě členům komisí pro daň z příjmu za ušlou práci a ušlý výdělek
447/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje nařízení ze dne 17. července 1919, č. 399 Sb. z. a n., k provedení §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, a článku I., E., novely ze dne 1. dubna 192
448/1921 Sb. Nařízení o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského
449/1921 Sb. Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb
450/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové
451/1921 Sb. Nařízení, jímž zřizují se další kategorie pomocných technických úředníků ministerstva zemědělství a úřadů jemu podřízených
452/1921 Sb. Vyhláška o změně počtu členův odhadní komise pro daň z příjmu v odhadním okresu Brno-město
453/1921 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje nařízení ministerstva financí ze dne 11. června 1883, č. 91 ř. z., provádějící zákon ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru pozemkové daně
454/1921 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Užhorodě
455/1921 Sb. Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907
456/1921 Sb. Nařízení o nové úpravě obvodů okresních soudů v Bratislavě, Pezinku, Galantě a Trnavě
457/1921 Sb. Nařízení, kterým se ku provedení § 14 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., vydávají předpisy o zabezpečení jednotnosti politické správy v sjednocené obci pražské
458/1921 Sb. Nařízení, kterým upravují se hranice mezi sjednocenou obcí pražskou a obcemi (osadami) Háji-Miličovem, Velkou Chuchlí a Modřany
459/1921 Sb. Nařízení, kterým přidělují se obce samosprávných okresů král. vinohradského a žižkovského k sousedním okresům, určují se sídla okresních zastupitelstev pro obce okresů karlínského a smíchovského a mění se hranice soudních okresů
460/1921 Sb. Nařízení o nové úpravě celních sazeb pro československé celní území
461/1921 Sb. Nařízení, jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku
462/1921 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. října 1921, č. 383 Sb. z. a n., o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu mobilisace
463/1921 Sb. Nařízení o školném a taxách za zkoušky na státních školách středních
464/1921 Sb. Zákon o pohřbívání ohněm
465/1921 Sb. Zákon, kterým se povoluje zcizení několika pozemků města Frýdku
466/1921 Sb. Nařízení, ku provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 336 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o osobních daních přímých a stanoví se válečná přirážka k dani z příjmu za léta 1921 až 1923
467/1921 Sb. Nařízení, kterým se na základě čl. III. zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., částečně pozměňuje vládní nařízení ze dne 13. září 1920, č. 522 Sb. z. a n., upravující odpočivné a zaopatřovací požitky kancelářských oficiantů obého po
468/1921 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje a doplňuje nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
469/1921 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 294 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o přímých daních platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani dôchodkové (z příjmu) za léta 1921 až
470/1921 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok
471/1921 Sb. Zákon, jímž se prodlužují platnost čl. I., č. 3., 4. a 11., zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 Sb. z. a n. z r. 1920, a opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 4. srpna 192
472/1921 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžitých závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
473/1921 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
474/1921 Sb. Nařízení o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických n Slovensku a v Podkarpatské Rusi
475/1921 Sb. Zákon o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922
476/1921 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou
477/1921 Sb. Zákon o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé
478/1921 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, a ruší zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n.
479/1921 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
480/1921 Sb. Zákon, jímž upravuje se promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek v Podkarpatské Rusi
481/1921 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá jeho ustanovení
482/1921 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje a mění zákon z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
483/1921 Sb. Zákon, kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění
484/1921 Sb. Zákon, kterým se působnost zákona o pensijním pojištění rozšiřuje na Slovensko a Podkarpatskou Rus
485/1921 Sb. Zákon, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922
486/1921 Sb. Zákon o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
487/1921 Sb. Zákon o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku
488/1921 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
489/1921 Sb. Zákon o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., a o změně zákonů ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z., ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., a ze dne 22. prosin
490/1921 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Kladně
491/1921 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje doba organisace řádných soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., zákonem ze dne 22. prosince 1920, č. 691 Sb. z. a n., pro obvody soudních tabulí v Bra
492/1921 Sb. Vyhláška o státních prodejních cenách tuzemské soli
493/1921 Sb. Zákon, jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě
494/1921 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
495/1921 Sb. Zákon, kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů
496/1921 Sb. Nařízení, jímž upravuje se správa fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatku, zřízeného podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a příspěvek vlastníků zabraného majetku pozemkového k fondu tomu
497/1921 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení § 1164 obč. zákoníka
498/1921 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu)
499/1921 Sb. Nařízení o úpravě pracovní doby v lékárnách
500/1921 Sb. Zákon, kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
501/1921 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. a n., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice
502/1921 Sb. Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o jiskrové telegrafii, uzavřené v Londýně dne 5. července 1912
503/1921 Sb. Vyhláška, že se opravuje chyba tisku ve finančním zákoně republiky Československé pro rok 1922, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok
504/1921 Sb. Zákon, kterým se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati věci movité pro státy oprávněné k jich požadování
505/1921 Sb. Mezinárodní smlouva o jízdě automobily
506/1921 Sb. Nařízení, kterým se upravuje pensijní pojištění železničních zaměstnanců
507/1921 Sb. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919
508/1921 Sb. Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1922

1/1922 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje soudní řád smíšeného rozhodčího soudu československo-německého podle článku 304. mírové smlouvy versailleské
2/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech.
3/1922 Sb. Nařízení, jímž se vydávají nové stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské
4/1922 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní plavební smlouva se závěrečným protokolem připojeným k ní s přílohami a úmluva o výhodách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu mezi republikou Českoslovens
5/1922 Sb. Vyhláška o vydání 6 % státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 31. prosince 1922
6/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydává druhý dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, č. 463 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku)
7/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1922
8/1922 Sb. Nařízení o náhradě za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými
9/1922 Sb. Nařízení, kterým se pozměňují ustanovení §§ 11 a 13 nařízení ze dne 18. května 1920, čís. 357 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, č. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
10/1922 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění, po případě doplňují vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., ze dne 20. srpna 1920, č. 493 Sb. z. a n.., a ze dne 7. dubna 1921, č. 149 Sb. z. a n., o složení, kompetenci a způsobu jednání
11/1922 Sb. Nařízení, jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, i na dělnictvo stavební
12/1922 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1921
13/1922 Sb. Zákon o výkupu dráhy Rakovník - Louny
14/1922 Sb. Vyhláška, kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n
15/1922 Sb. Nařízení o měně na Vitorazi a Valčicku, jímž doplňuje se nařízení ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.
16/1922 Sb. Vyhláška o zastavení veřejného zásobování moukou vařivou a o způsobu vymílání a přidělovacích cenách obilí
17/1922 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským
18/1922 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Podkarpatské Rusi
19/1922 Sb. Vyhláška o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent uherských dle článku 186, al. 2., mírové smlouvy Trianonské
20/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravují předpisy o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
21/1922 Sb. Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, aby byl zlepšen osud raněných a nemocných při armádách v poli
22/1922 Sb. Nařízení, jímž se upravují, po případě přiznávají činovní (funkční) přídavky vojenským hodnostářům
23/1922 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva honvédů ze dne 14. listopadu 1914, č. 169.905, o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů
24/1922 Sb. Zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
25/1922 Sb. Zákon, jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod
26/1922 Sb. Zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hdnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z. a n.
27/1922 Sb. Zákon o zřízení ústavu Slovanského a Orientálního
28/1922 Sb. Zákon o zřizování a zařizování vysokých škol
29/1922 Sb. Zákon o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr
30/1922 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích
31/1922 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle zákona ze dne 17. března 1921, čís. 118 Sb. z. a n
32/1922 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle nařízení ze dne 15. července 1921, čís. 235 Sb. z. a n
33/1922 Sb. Zákon o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy
34/1922 Sb. Zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti
35/1922 Sb. Zákon, kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění
36/1922 Sb. Zákon, kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922
37/1922 Sb. Vyhláška, jíž se zmocňuje hlavní celní úřad v Brně, aby vyclíval hrací karty
38/1922 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
39/1922 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a ., o požitcích válečných poškozenců
40/1922 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech
41/1922 Sb. Zákon, jímž se upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva
42/1922 Sb. Vyhláška o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Brně a Olomouci
43/1922 Sb. Zákon o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
44/1922 Sb. Vyhláška o zřízení obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni
45/1922 Sb. Zákon o stavbním ruchu
46/1922 Sb. Vyhláška o době a způsobu vyplácení náhrady za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. listopadu 1921, č. 8 Sb. z. a n. z r. 1922
47/1922 Sb. Nařízení o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích
48/1922 Sb. Vyhláška o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích
49/1922 Sb. Nařízení o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec
50/1922 Sb. Zákon o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi
51/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství
52/1922 Sb. Úmluva o mezinárodní výměně úředních dokumentů a vědeckých i literárních publikací
53/1922 Sb. Úmluva směřující k zajištění bezprostřední výměny úředního listu (zákoníku), jakož i parlamentních ročenek a dokumentů
54/1922 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. října 1921, č. 369 Sb. z. a n., kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vaje
55/1922 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudních okresů velko-bytešského a ivančického a politických okresů velko-meziřičského a brněnského, jakož i hranice žup X. (jihlavské) a XI. (brněnské)
56/1922 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje nařízení všech ministerstev ze dne 1. února 1914, č. 33 ř. z., o čtvrtletní výplatě místního přídavku a bytového ekvivalentu
57/1922 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou
58/1922 Sb. Nařízení, týkající se nových předpisů o služebním oděvu železničních zaměstnanců státních a soukromých drah
59/1922 Sb. Zákon, jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě
60/1922 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi
61/1922 Sb. Zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání
62/1922 Sb. Mezinárodní úmluva o zákazu používání bílého (žlutého) fosforu k výrobě zápalek
63/1922 Sb. Nařízení, kterým zařazují se úředníci státního pozemkového úřadu a jeho obvodových úřadoven do skupin časového postupu dle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragm
64/1922 Sb. Vyhláška o novém církevním zřízení Českobratrské církve evangelické v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
65/1922 Sb. Zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách
66/1922 Sb. Nařízení o zřízení Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin
67/1922 Sb. Zákon, kterým se mění finanční zákon republiky Československé pro rok 1921 ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sb. z. a n., a stanoví se dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921
68/1922 Sb. Zákon, kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu
69/1922 Sb. Zákon o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
70/1922 Sb. Vyhláška o době, kdy přestanou platiti drobné mince 20haléřové měny rakousko-uherské
71/1922 Sb. Zákon o vystěhovalectví
72/1922 Sb. Vyhláška o pověření předsedy sedrie v Užhorodě výkonem agendy ve věcech advokátních na Podkarpatské Rusi
73/1922 Sb. Zákon, jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji
74/1922 Sb. Zákon, jímž se povoluje způsob úvěru na úhradu nákladů, spojených s mimořádnými opatřeními vojenskými v podzimu 1921
75/1922 Sb. Zákon upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé
76/1922 Sb. Zákon o vojenských požitcích zaopatřovacích
77/1922 Sb. Zákon, kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového
78/1922 Sb. Nařízení, kterým se podle § 6, odst. 3., zákona ze dne 17. února 1922, č. 77 Sb. z. a n. (přechodná ustanovení k náhradovému zákonu), vydávají bližší předpisy pro ocenění parcel a částí parcel
79/1922 Sb. Zákon o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918
80/1922 Sb. Smlouva, aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin denně a 48 hodin týdně
81/1922 Sb. Smlouva o noční práci žen
82/1922 Sb. Smlouva, jíž se stanoví nejnižší věk dětí pro připuštění ke pracem průmyslovým
83/1922 Sb. Zákon o mimořádné župní přirážce na Slovensku
84/1922 Sb. Zákon o státní záruce svazům družstev živnostenských
85/1922 Sb. Zákon o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
86/1922 Sb. Zákon, kterým se omezuje podávání alkoholních nápojů
87/1922 Sb. Zákon o státní záruce dělnickým výrobním a pracovním družstvům
88/1922 Sb. Zákon o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového
89/1922 Sb. Zákon, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních
90/1922 Sb. Zákon o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
91/1922 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje slúžnovský okres podzámocký se sídlem v Tvrdošíně a mění obvody slúžnovských okresů trstenského, dolnokubínského a námestovského
92/1922 Sb. Nařízení, kterým se pověřuje sborový soud v Užhorodě pravomocí ve věcech horních pro obvod Podkarpatské Rusi
93/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
94/1922 Sb. Nařízení, k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 334 Sb. z. a n., kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní
95/1922 Sb. Vyhláška, kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., a ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům
96/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí čl. I. císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., o řízení konkursním a vyrovnávacím
97/1922 Sb. Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
98/1922 Sb. Nařízení o zkrácení přípravné soudcovské služby
99/1922 Sb. Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný saz. čís. 599 g 2
100/1922 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
101/1922 Sb. Vyhláška o smlouvách a úmluvách světového spolku poštovního, sjaednaných v Madridě 30. listopadu 1920
102/1922 Sb. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Protokol a Deklarace
103/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, č. 359 Sb. z. a n., o zákazu zpracování zdravých bramborů v průmyslových závodech
104/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1922
105/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1922
106/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění poznámka za čís. 104 celního sazebníku o vyclívání mastných olejů saz. čís. 102 až 104
107/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění poplatková sazba státních ústavů pro zkoumání potravin, vydaná ministerským nařízením ze dne 28. září 1909, č. 155 ř. z.
108/1922 Sb. Nařízení, aby proveden byl zákon ze dne 31. ledna 1922, č. 36 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922
109/1922 Sb. Nařízení o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči anglickým, pokud vznikly před 28. říjnem 1918
110/1922 Sb. Zákon, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně
111/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 337 Sb. z. a n., o dani z obohacení
112/1922 Sb. Nařízení o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní u státních politických a policejních úřadů
113/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravuje znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 249 Sb. z. a n., pro zpoplatňování listin stejného druhu, na jaké se uvedený zákon vztahuje, podrobených poplatkům podle zákonných ustanovení platných na Slovensku a v Podkarp
114/1922 Sb. Nařízení, jímž zrušují se nařízení, kterými byly na území bývalého státu uherského podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní
115/1922 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
116/1922 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 20. prosince 1921, č. 504 Sb. z. a n., kterým se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati věci movité pro státy oprávněné k jich požadování
117/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydávají bližší ustanovení k zákonu ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákon přídělový), o přídělu půdy legionářům a válečným invalidům a o vyhláškách řízení přídělového
118/1922 Sb. Vyhláška, jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů ve Slezsku
119/1922 Sb. Nařízení, kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
120/1922 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí jíž se uvádějí ve známost dodatky k úmluvě bernské o ochraně děl literárních a uměleckých, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908 a uveřejněné pod čís. 401 ve Sbírce zákonů a nařízení státu českosloven
121/1922 Sb. Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1922
122/1922 Sb. Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě telegrafní, uzavřené v Petrohradě dne 10./22. července 1875
123/1922 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje upravená sazba soudních poplatků
124/1922 Sb. Statut Stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti
125/1922 Sb. Vyhláška o celním odbavování jízdních kol a osobních motorových vozidel vstupujících do celního území a z něho vystupujících v cestovním styku
126/1922 Sb. Zákon o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení
127/1922 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. dubna 1921, č. 148 Sb. z. a n., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání
128/1922 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. ledna 1922, č. 11 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti zákona o podpoře nezaměstnaných i na dělnictvo stavební
129/1922 Sb. Vyhláška o stanovení dne, kdy nabývá účinnosti zákon o dani z vodní síly z 12. srpna 1921, čís. 338 Sb. z. a n.
130/1922 Sb. Zákon o ochraně nájemníků
131/1922 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
132/1922 Sb. Nařízení, kterým provádí se § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n.
133/1922 Sb. Nařízení, jímž se zařazuje ženská odborná škola knihařská v Uherském Hradišti mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru,
134/1922 Sb. Nařízení, jímž se doplňují, vztažmo mění ministerská nařízení ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z., a ze dne 8. června 1915, č. 157 ř. z., kterými se některým ústavům uděluje právo konati mistrovské zkoušky
135/1922 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nové úřední tituly pro některé úřední a policejní úřední lékaře státní zdravotní správy
136/1922 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
137/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námořních. (Druhé prováděcí nařízení)
138/1922 Sb. Nařízení, kterým se stanoví náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční dopravu koní evidenčními lístky podělených a dopravních prostředků, které v odevzdacích místech nebyly převzaty, příslušející podle zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 235 ř.
139/1922 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí v dohodě s ministrem vnitra a ministrem školství a národní osvěty o úmluvě mezi republikou Francouzskou a republikou Československou, týkající se zasílání listin o osobním stavu státních příslušníků obou st
140/1922 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 609 Sb. z. a n., o jmenování zřízenců všech státních oborů podúředníky
141/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravují úřední tituly státních veterinárních úředníků
142/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly
143/1922 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
144/1922 Sb. Zákon o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23
145/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku
146/1922 Sb. Zákon o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírové smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské
147/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí § 45, odst. 3., zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ručením obmezeným
148/1922 Sb. Nařízení o knihovním dělení parcel a o činnosti oprávněných zeměměřičů při úpravě majetkových poměrů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
149/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, čís. 85 Sb. z. a n., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
150/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 87 Sb. z. a n., o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým
151/1922 Sb. Nařízení, jímž stanoví se lhůta k uplatnění, resp. obnově práv ze živnostenského vlastnictví dle zákonů ze dne 27. května 1919, č. 305, ze dne 24. července 1919, č. 469 a č. 471, a ze dne 30. června 1921, č. 259 a č. 261 Sb. z. a n.
152/1922 Sb. Nařízení vlády republiky Československé ze dne 18. května 1922, kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921
153/1922 Sb. Nařízení o změně obvodů okresních soudů v Trstenné a Námestově
154/1922 Sb. Vyhláška o zřízení úřadů prodeje soli v Solnohradě u Prešova a v Marmarošské Solotvině
155/1922 Sb. Nařízení o vydání korunových mincí měny československé
156/1922 Sb. Vyhláška o vydání korunových mincí měny československé
157/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n
158/1922 Sb. Dohoda o cestovních pasech a visech sjednaná mezi Rakouskem, Maďarskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, státem srbo-chorvatsko-slovinským a Československem
159/1922 Sb. Mezinárodní opiová konvence
160/1922 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě ze dne 4. května 1910, aby byl potlačen obchod s děvčaty
161/1922 Sb. Nařízení o stažení státovek 500 korunových československých
162/1922 Sb. Vyhláška o stažení státovek 500 korunových československých s datem 15. dubna 1919
163/1922 Sb. Nařízení, kterým se organisuje revisní služba v ministerstvu financí, zařazují se úředníci této služby do skupin časového postupu a stanoví se jejich úřední tituly
164/1922 Sb. Nařízení, kterým se stanoví náhrada za ubytování vojska v novostavbách kasáren
165/1922 Sb. Nařízení o započtení vojenské služby, dřívější služby civilní neb dřívějšího soukromého zaměstnání státním zaměstnancům a zaměstnancům fondů a podniků státem spravovaných pro postup do vyšších požitků
166/1922 Sb. Nařízení, kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
167/1922 Sb. Vyhláška o zrušení koncese úzkokolejné lanové malodráhy s elektrickým pohonem, vedoucí od mostu Štefanikova v Praze-Holešovicích k restauraci na letenské pláni
168/1922 Sb. Zákon, kterým se částečně zrušuje zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních a mění některá ustanovení o stanném právu
169/1922 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, čís. 28 ř. z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními
170/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 15. února 1922, čís. 71 Sb. z. a n., o vystěhovalectví
171/1922 Sb. Nařízení, jímž se území československého státu rozděluje na 28 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyslných) inspektorátů
172/1922 Sb. Nařízení, jímž se zařazuje chlapecká výchovna české zemské komise pro péči o mládež v Dobřichovicích s ústavními dílnami pro živnost krejčovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návš
173/1922 Sb. Zákon o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické
174/1922 Sb. Nařízení, jímž provádí se zákon ze dne 17. února 1922, čís. 86 Sb. z. a n., kterým se omezuje podávání alkoholních nápojů
175/1922 Sb. Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
176/1922 Sb. Vyhláška o výjimkách povolených pro Slovensko a Podkarpatskou Rus z ustanovení nařízení vlády republiky Ćeskoslovenské ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n.
177/1922 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nové úřední tituly pro technické úředníky tabákové režie
178/1922 Sb. Nařízení, jímž se zrušují výjimečná ustanovení v oboru práv ze živnostenského vlastnictví
179/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění § 1 nařízení z 22. prosince 1918, č. 88 Sb. z. a n., o službě berní, pokladniční, loterní a při kolkovém úřadě
180/1922 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII z roku 1875 (obchodnímu zákonu)
181/1922 Sb. Nařízení o lékařských prohlídkách válečných poškozenců
182/1922 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
183/1922 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí jímž se uvádí ve známost Dodatkový protokol ze dne 20. března 1914 k revidované Úmluvě bernské ze dne 13. listopadu 1908
184/1922 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ohledně přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě ze dne 4. května 1910 o tom, kterak potírati rozšiřování necudných publikací
185/1922 Sb. Vyhláška o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku
186/1922 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n., o rganisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu
187/1922 Sb. Zákon o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih
188/1922 Sb. Zákon jímž se upravuje poměr československé státní správy ku československým plavebním společnostem Labské a Dunajské
189/1922 Sb. Zákon, kterým se mění článek XIX. zákona o celním sazebníku ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z. , a článek XIX. uherského zákonného článku LIII. z roku 1907
190/1922 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z
191/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydávají prováděcí předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. a n., o státní záruce svazům družstev živnostenských
192/1922 Sb. Nařízení, kterým se nově upravují úřední tituly kancelářských soudních úředníků
193/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění min. nařízení ze dne 13. října 1897, č. 241 ř. z., změněné a doplněné min. nařízením ze dne 1. srpna 1900, č. 133 ř. z., o studiu a zkouškách potravních znalců
194/1922 Sb. Zákon, kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových
195/1922 Sb. Zákon o ražbě dalších drobných mincí
196/1922 Sb. Zákon, kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací
197/1922 Sb. Nariadenie o zrušení sedrie, štátneho zastupiteľstva a sedriálnej väznice v Komárne, o novej úprave obvodov sedrií v Nitre a Banskej Bystrici a o sriadení novej sedrie, štátneho zastupiteľstva a sedriálnej väznice v Nov. Zámkoch
198/1922 Sb. Nařízení o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky
199/1922 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o úrazovém a nemocenském pojištění dělníků na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
200/1922 Sb. Nařízení o zařadění podniků podléhajících na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pojištění úrazovému do nebezpečenských tříd a stanovení procent těchto tříd
201/1922 Sb. Vyhláška, jíž se vydává V. dodatek ke koncesní listině "Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy"
202/1922 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje, po případě doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, č. 12 Sb. z. a n. z roku 1921
203/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění některá ustanovení nařízení veškerého ministerstva ze dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z., a zrušuje nařízení veškerého ministerstva ze dne 23. března 1918, č. 111 ř. z.
204/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují a mění se vysvětlivky k němu
205/1922 Sb. Zákon, kterým se mění jednací řád pro poslaneckou sněmovnu
206/1922 Sb. Zákon, kterým se mění jednací řád pro senát
207/1922 Sb. Zákon o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími
208/1922 Sb. Zákon o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou
209/1922 Sb. Nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani v roce 1922
210/1922 Sb. Nařízení o lékarnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. III. (lékopis A.) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B.) pro strany soukromé
211/1922 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A.) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B.) pro strany úlev požívající
212/1922 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
213/1922 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů
214/1922 Sb. Zákon o obnově prozatimního vnuceného pachtu
215/1922 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
216/1922 Sb. Nařízení, jímž rozšiřuje se působnost zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, jakož i prováděcího nařízení k němu na Podkarpatskou Rus
217/1922 Sb. Nařízení, jímž se určuje počátek účinností a provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele
218/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravují poplatky veřejných notářů na Slovensku a Podkarpatské Rusi
219/1922 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru
220/1922 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový
221/1922 Sb. Nařízení, jímž zvyšuje se míra úroková pro kapitalisování nároků ze smluv služebních a zaopatřovacích a pro úrokování náhrady za převzatý majetek činící pohledávku bývalého vlastníka majetku toho vůči státu (§§ 50 a 59 náhradového zákona) na
222/1922 Sb. Nařízení, kterým mění se nápis nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový, státem přev
223/1922 Sb. Zákon, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před soudy
224/1922 Sb. Zákon o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním
225/1922 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
226/1922 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských
227/1922 Sb. Zákon, kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922
228/1922 Sb. Zákon, kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské
229/1922 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923
230/1922 Sb. Zákon o sborech stráže bezpečnosti
231/1922 Sb. Zákon, o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva
232/1922 Sb. Zákon, jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů), nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou
233/1922 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z.a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921
234/1922 Sb. Zákon o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem
235/1922 Sb. Zákon o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
236/1922 Sb. Zákon, kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní
237/1922 Sb. Zákon, kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních, přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 19
238/1922 Sb. Zákon, o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus
239/1922 Sb. Zákon o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit)
240/1922 Sb. Zákon o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína
241/1922 Sb. Zákon o potírání pohlavních nemocí
242/1922 Sb. Zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen
243/1922 Sb. Zákon o prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku
244/1922 Sb. Zákon, ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
245/1922 Sb. Zákon, jímž se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatný
246/1922 Sb. Zákon o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi
247/1922 Sb. Nařízení, kterým se na Slovensku provádí zákon ze dne 3. března 1921, čís. 99 Sb. z. a n., o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních zaměstnanců a pozůstalých po nich
248/1922 Sb. Nařízení, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a pozůstalých po nich v Podkarpatské Rusi
249/1922 Sb. Vyhláška, kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb. z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým přísluš
250/1922 Sb. Zákon o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu
251/1922 Sb. Zákon, jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských
252/1922 Sb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, čís. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynál
253/1922 Sb. Zákon, kterým se mění řád volení v obcích
254/1922 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje působnost komisaře pověřeného dozorem na uveřejňování zápisů do rejstříků obchodních firem na Slovensku a Podkarpatské Rusi
255/1922 Sb. Jednací řád ústavního soudu
256/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí třetí odstavec § 9 zákona ze dne 9. února 1922, č. 61 Sb. z. a n., o zachování práv členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání
257/1922 Sb. Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na Slovensku a stanovení župních dávek silničních pro rok 1922
258/1922 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní smlouva mezi republikou Československou a Ruskou socialistickou federativní sovětskou republikou
259/1922 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní smlouva mezi republikou Československou a Ukrajinskou socialistickou sovětskou republikou
260/1922 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva spravedlnosti ze dne 31. července 1915, č. 12.000/1915 J. M. E., o předpisech platných v občanském sporném a mimosporném jednání následkem postupného zrušení moratoria
261/1922 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví pohraniční pásmo v Čechách proti Rakousku a vyhlašují celní silnice
262/1922 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. prosince 1919, č. 651 Sb. z. a n., o opatřeních pro právní čekatele, kterým bylo válkou znemožněno konati civilní služby
263/1922 Sb. Nařízení, jímž se stanoví prodejní ceny lihu
264/1922 Sb. Nařízení o Československém zúčtovacím ústavu pro pohledávky a závazky v korunách rakousko-uherských
265/1922 Sb. Nařízení, o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a rakouskými a o zákazu soukromé úpravy těchto právních poměrů
266/1922 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Přerově
267/1922 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
268/1922 Sb. Nařízení o vydání nových pětikorunových státovek
269/1922 Sb. Vyhláška o vydání nových pětikorunových státovek
270/1922 Sb. Vyhláška o vydání dalších 6% státních pokladničních poukázek z r. 1922
271/1922 Sb. Vyhláška o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku
272/1922 Sb. Vyhláška, týkající se vybírání konvenční pokuty za zneužití záchranné brzdy
273/1922 Sb. Úmluva podepsaná dne 18. ledna 1921 v Paříži mezi Československou republikou a republikou Francouzskou
274/1922 Sb. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Bulharskem a Protokol, podepsané v Neuilly-sur-Seine dne 27. listopadu 1919
275/1922 Sb. Nariadenie, ktorým sa prevádzajú niektoré úpravy politickej správy na Slovensku
276/1922 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje nařízení ze dne 5. srpna 1919, čís. 464 Sb. z. a n., o retorsních opatřeních proti závěře cenných papírů a jiných hodnot bankovních u bank maďarských
277/1922 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě předběžného vzdělání úředníků odborné statistické služby státního úřadu statistického a státního pozemkového úřadu
278/1922 Sb. Nařízení, kterým se zařazují úředníci účetní, hospodářské a kancelářské služby ve státních ústavech léčebných a humanitních do skupin časového postupu podle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředník
279/1922 Sb. Nařízení, jímž zrušují se nařízení veškerého ministerstva ze dne 11. března 1918, č. 94 ř. z., o dražbě předmětů potřeby, a nařízení uherského ministerstva ze dne 15. května 1917, č. 1715/1917, o zpeněžení předmětů potřeby zabavených za trest
280/1922 Sb. Nariadenie, ktorým sa slučujú doterajšie župy abauj-turňanská, šarišská a zemplínska s pripojenými časťmi župy užhorodskej v jediný správny obvod
281/1922 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravujú obvody niektorých žúp a slúžnovských okresov na Slovensku
282/1922 Sb. Nařízení, jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování pro výrobní období 1921/22
283/1922 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta pro vybírání obecních dávek dle posud platných předpisů, stanovená v čl. I., k § 59, odst. 1., vládního nařízení ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís.
284/1922 Sb. Vyhláška o účinnosti zákona ze dne 26. června 1922, č. 196 Sb. z. a n., kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací
285/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Brně
286/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Liberci
287/1922 Sb. Nařízení, kterým se mění předpisy vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 517 Sb. z. a n., o mezích příslušnosti soudů lichevních
288/1922 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách
289/1922 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví zvláštní poplatky za vyhotovení listin a osvědčení patentním úřadem na žádost stran vydávaných
290/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydává jednací řád pro župní a okresní úřady
291/1922 Sb. Nařízení o zřízení a organisaci Ústavu pro hospodárné využití paliv
292/1922 Sb. Nařízení, kterým stanoví se titul pro vedoucího úředníka ústřední správy státních báňských a hutnických závodů při ministerstvu veřejných prací
293/1922 Sb. Nařízení, kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
294/1922 Sb. Vyhláška o ukončení působnosti Československé komise lihové
295/1922 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 230 Sb. z. a n., o sborech stráže bezpečnosti
296/1922 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. srpna 1922, č. 222 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy závazné
297/1922 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
298/1922 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. září 1922, č. 263 Sb. z. a n., o prodejních cenách lihu
299/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejních komisařství v Mukačevě, Berehově a Hustu
300/1922 Sb. Nařízení, jímž se vzhledem k ukončení působnosti Ćeskoslovenské komise lihové činí opatření pro přechodné hospodaření lihem v době, než provedena bude zákonná jeho úprava
301/1922 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje chyba v příloze k nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. září 1922, č. 280 Sb. z. a n., kterým se slučují dosavadní župy abauj-turňanská, šarišská a zemplínská s připojenými částmi župy užhorodské v je
302/1922 Sb. Nařízení, jímž stanoví se lhůta k uplatnění práv ze živnostenského vlastnictví dle zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n.
303/1922 Sb. Nařízení, jímž se zvyšují poplatky za přihlášky patentové a roční poplatky za patenty
304/1922 Sb. Nařízení o výpovědní lhůtě pracovních (služebních) poměrů při hromadném propouštění zaměstnanců po dobu hospodářské krise
305/1922 Sb. Nařízení, kterým vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
306/1922 Sb. Nařízení, jímž se za působnosti zákona o dani z lihu ze dne 20. června 1888, č. 95 ř. z., případně uherského zákonného článku XX ex 1899 a XXVIII ex 1908 připouští k úřednímu zjišťování alkoholu, vyrobeného v lihovarech, lihové měřidlo sousta
307/1922 Sb. Nařízení o zřizování, zařízení a hospodaření soukromých pojišťoven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (pojišťovací regulativ)
308/1922 Sb. Smlouva o státním občanství mezi republikou Československou a říší Německou
309/1922 Sb. Vyhláška o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu ve Zvoleni
310/1922 Sb. Nariadenie, ktorým sa zavádza župné sriadenie v niektorých častiach uzemia republiky Československej
311/1922 Sb. Nařízení, jímž se pro území Podkarpatské Rusi prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zeměděls
312/1922 Sb. Vyhláška o výrobě a obhospodařování lihu ve výrobním období 1922/23
313/1922 Sb. Vyhláška o vysvědčeních dívčích odborných škol rodinných a živnostenských
314/1922 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Klatovech
315/1922 Sb. Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1922-23
316/1922 Sb. Nařízení k provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 231 Sb. z. a n., o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva
317/1922 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví den, jímž se končí válečný stav podle § 12 nařízení ministerstva financí ze dne 23. dubna 1917, č. 179 ř. z., o výjimečných ustanoveních práva poplatkového z důvodu zvláštních poměrů způsobených válkou
318/1922 Sb. Nařízení, kterým doplňuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13.
319/1922 Sb. Nařízení o uvolnění výplat z výtěžku dávky z majetku a z přírůstku na majetku
320/1922 Sb. Nařízení o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919
321/1922 Sb. Vyhláška o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919
322/1922 Sb. Nařízení o úpravě hospodaření minerálními oleji, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. října 1921, čís. 388 Sb.
323/1922 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
324/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Čes
325/1922 Sb. Vyhláška o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 1. července 1923
326/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
327/1922 Sb. Nařízení, kterým se mění dosud platné právní předpisy, upravující náhradové částky za ztrátu doporučených zásilek listovních a za ztrátu, úbytek nebo poškození poštovních balíků bez udané ceny
328/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, čís. 235 Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
329/1922 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nové úřední tituly pro technické a výkonné úředníky cejchovní služby v republice Československé
330/1922 Sb. Nařízení, jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne 2. června 1874, č. 98 ř. z., pro Horní a Dolní Slezsko o zakládání nových knih pozemkových a jich vnitřním zařízení, a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko
331/1922 Sb. Zákon o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek
332/1922 Sb. Nariadenie o zistení a odovzdání imania terajšich žúp na území republiky Československej, ktoré zahrňuje v sebe župy XV.-XX., uvedené v prílohe A k § 2 zákona zo dňa 29. februára 1920, čís. 126 Sb. z. a n.
333/1922 Sb. Nařízení, jímž se hypotekárním zápůjčkám Hypoteční a Zemědělské banky moravské, poskytovaným za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku na majetku, přiznávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n.
334/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Chebu
335/1922 Sb. Nariadenie ku prevedeniu zákona zo dňa 31. marca 1920, č. 233 Sb. z. a n., a zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 243 Sb. z. a n., o prozatýmnej úprave obcí na Slovensku
336/1922 Sb. Nařízení, jímž se vydávají pravidla o zkouškách osob povinnosti školské odrostlých na školách občanských
337/1922 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednného pro vojenskou správu
338/1922 Sb. Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek (daňových) z roku 1922
339/1922 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
340/1922 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 29. prosince 1921, čís. 474 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
341/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Opavě
342/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství ve Znojmě
343/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Jihlavě
344/1922 Sb. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Mor. Ostravě
345/1922 Sb. Vyhláška o prevedení nariadenia vlády republiky Československej zo dňa 9. marca 1922, č. 91 Sb. z. a n., ktorým sa zrušuje slúžnovský okres podzámocký so sídlom v Tvrdošíne a menia obvody slúžnovských okresov trstenského, dolnokubinského a ná
346/1922 Sb. Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnostech pekařských v Čechách
347/1922 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
348/1922 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B) pro strany soukromé
349/1922 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B) pro strany úlev požívající
350/1922 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
351/1922 Sb. Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 v Paříži, o soustavě metrické
352/1922 Sb. Nařízení, jímž se zrušují některá ustanovení zákonného článku VI. z roku 1876 o správním župním výboru
353/1922 Sb. Vyhláška o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek v I., III., IV. a V. části hlavního města Prahy berní správou v Praze I
354/1922 Sb. Nařízení, jímž provádí se zákon o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem
355/1922 Sb. Nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 Sb. z. a n.
356/1922 Sb. Úmluva stanovící definitivní Dunajský Statut
357/1922 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje oprávnění obcí na Hlučínsku ukládati obecní přirážky k dani z příjmu na berní léta 1923 a další
358/1922 Sb. Nařízení, jímž se mění stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské
359/1922 Sb. Hospodářská dohoda mezi vládami československou a německou
360/1922 Sb. Nařízení o náhradových knihách a náhradových bankách
361/1922 Sb. Nařízení, kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky
362/1922 Sb. Nařízení, jímž se zřizují Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva
363/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (novela k zákonu o požitcích válečných poškozenců), a nahrazuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 346 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k z
364/1922 Sb. Zákon, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec
365/1922 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 10. července 1922, č. 250 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu
366/1922 Sb. Vyhláška o obstarávaní vnútornej správy župnej v obvode okresných úradov v Tornale, v Rožňave a v Revúcej
367/1922 Sb. Nariadenie o obstarávaní pokladničnej služby u okresných úradov a účtovníckej služby pre hospodarenia okresov na Slovensku
368/1922 Sb. Nariadenie o úprave účetnej služby župnej na Slovensku
369/1922 Sb. Smlouva ujednaná mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k tomu, aby bylo zamezeno dvojí zdanění pozůstalostí
370/1922 Sb. Zákon, jímž se stanoví výhody v plnění brané povinnosti
371/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 7. prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n., o stanovení výhod v plnění branné povinnosti
372/1922 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1923
373/1922 Sb. Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
374/1922 Sb. Nařízení, kterým se vydává jednací řád pro rozhodčí komise podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.
375/1922 Sb. Vyhláška o stanovách Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
376/1922 Sb. Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
377/1922 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení z 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
378/1922 Sb. Nariadenie o rozdelení a sídlach okresných úradov na Slovensku
379/1922 Sb. Nařízení, jímž částečně se mění nařízení ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra, vydané v dohodě s ministerstvem obchodu ze dne 24. června 1903, č. 134 ř. z., o přehlídce výdělkových a hospodářských společenstev a jiných spolků
380/1922 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
381/1922 Sb. Nařízení o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z.
382/1922 Sb. Oznam o sriadení poručenských (sirotských) úradov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
383/1922 Sb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré štátne odborné úrady na Slovensku a ich pôsobnosť sa prenáša na župné a okresné úrady
384/1922 Sb. Zákon, jímž mění se ustanovení zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., upraveného a doplněného zákony ze dne 3. ledna 1913, čís. 5 ř. z., a ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z.
385/1922 Sb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti administratívnych úradov na Slovensku
386/1922 Sb. Zákon, jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rusi
387/1922 Sb. Zákon, o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. července 1922, čís. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922, na placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1923
388/1922 Sb. Zákon o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923
389/1922 Sb. Zákon, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 480 Sb. z. a n
390/1922 Sb. Zákon o státní podpoře spořitelen a jich pobočných ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
391/1922 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
392/1922 Sb. Nařízení, jímž se provádí § 84 zákona ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., o pojištění u báňských bratrských pokladen
393/1922 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje a částečně mění vládní nařízení ze dne 19. prosince 1919, č. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
394/1922 Sb. Zákon o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných
395/1922 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců
396/1922 Sb. Zákon, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců
397/1922 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků
398/1922 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
399/1922 Sb. Zákon o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
400/1922 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
401/1922 Sb. Zákon, kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922
402/1922 Sb. Zákon o prodloužení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku
403/1922 Sb. Zákon, jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních
404/1922 Sb. Zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
405/1922 Sb. Zákon o změně §u 8 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní
406/1922 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím
407/1922 Sb. Zákon, jímž se schvaluje úvěr - poskytnutý vládami států, zastoupených v Mezinárodním výboru pro pomocné úvěry hospodářské - na repatriaci válečných zajatců československé státní příslušnosti z Ruska
408/1922 Sb. Zákon o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr
409/1922 Sb. Zákon o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo
410/1922 Sb. Zákon o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní
411/1922 Sb. Vyhláška podle § 2 zákona ze dne 19. ledna 1922, čís. 25 Sb. z. a n., o poplatcích za udílená povolení k vývozu a dovozu zboží a za ověřené ohlášky
412/1922 Sb. Vyhláška o prevedení nariadenia vlády republiky Československej zo dňa 21. septembra 1922, č. 275 Sb. z. a n.
413/1922 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje soudní řád smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle článku 239 mírové smlouvy Trianonské
414/1922 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní
415/1922 Sb. Nařízení, jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1923

1/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
2/1923 Sb. Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního ústavu zimného v Paříži
3/1923 Sb. Nařízení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
4/1923 Sb. Nařízení, jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení ze dne 9. září 1921, čís. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování, také na veřejné očkování v Čechách v roce 1922 provedené
5/1923 Sb. Nařízení, kterým se rozšiřuje na Podkarpatskou Rus platnost nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n., o výplatě peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska, a kterým se mění trestní ustanovení tohoto nařízení
6/1923 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudních okresů valašsko-klobouckého a bojkovického
7/1923 Sb. Nařízení o rozdělení Prahy na obvody pro volbu místních výborů a očíslování nových částí Prahy
8/1923 Sb. Nařízení o přeložení čáry bratislavské potravní daně na čáře
9/1923 Sb. Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. čís. 599g2
10/1923 Sb. Nařízení o další podpoře nezaměstnaného stavebního dělnictva
11/1923 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1923
12/1923 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1923
13/1923 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1922
14/1923 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou republikou a republikou Rakouskou
15/1923 Sb. Vyhláška o obstarávaní vnútornej správy okresnej v niektorých obciach v obvode okresného úradu v Krupine
16/1923 Sb. Nařízení, jímž se upravuje pensijní pojištění zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
17/1923 Sb. Nařízení o plombování nádob a krabic, obsahujících olejový margarin, margarin, margarin rozpuštěný a umělý jedlý tuk
18/1923 Sb. Nařízení o nejnižší vyrovnací částce v konkursním a mimokonkursním vyrovnávacím řízení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
19/1923 Sb. Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Španělským
20/1923 Sb. Vyhláška o rozdělení příjmů, pokud se týče výnosů výdělkových podniků podle článku 3., odstavce 3., smlouvy mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojí zdanění v oboru přímých daní
21/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. ledna 1922, č. 33 Sb. z. a n., o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy
22/1923 Sb. Vyhláška, ktorou sa prevádza § 3 vládného nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, č. 383 Sb. z. a n., o zrušení niektorých štátnych odborných úradov na Slovensku a o prenesení ich pôsobnosti na župné a okresné úrady
23/1923 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1923
24/1923 Sb. Nařízení o úpravě výkonů služby zdravotně-policejní
25/1923 Sb. Nařízení, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na státních školách obecných (ľudových) a občanských v Podkarpatské Rusi
26/1923 Sb. Nařízení, jímž se upravuje celní sazebník, jakož i doplňují a mění se vysvětlivky k němu
27/1923 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky)
28/1923 Sb. Nariadenie, ktorým sa sriaďuje štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv. Martine a vyhlašuje sa jeho organizačný poriadok
29/1923 Sb. Nařízení o zřízení fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků
30/1923 Sb. Nařízení o vydání desetníků měny československé
31/1923 Sb. Vyhláška o vydání desetníků měny československé
32/1923 Sb. Nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích výpomocného zřízeneckého personálu ve státních úřadech a ústavech
33/1923 Sb. Nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích kancelářského pomocného personálu ve státních úřadech a ústavech
34/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondec
35/1923 Sb. Zákon o stavebním ruchu
36/1923 Sb. Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
37/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování běhounů kotoučových s pohybem valivým při vahách škálových
38/1923 Sb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje okresný súd v Stropkove a pričleňujú obce z jeho obvodu do obvodu okresných súdov vo Vyšnom Svidníku, Giraltovciach, Vranove a Humennom
39/1923 Sb. Nařízení o zatímním uvedení v platnost prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a Řeckem
40/1923 Sb. Zákon, jimž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů
41/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
42/1923 Sb. Nařízení, kterým se opravuje vládní nařízení ze dne 15. února 1923, čís. 34 Sb. z. a n., jímž se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních
43/1923 Sb. Zákon, jimž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
44/1923 Sb. Zákon o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu
45/1923 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje poradní sbor pro ústavy léčebné a humanitní
46/1923 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 13. května 1921, č. 189 Sb. z. a n., o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, a částečně se mění vysvětlivky k nařízení tomuto
47/1923 Sb. Nařízení, kterým se stanoví podle zákonů o odvodu koní a povozů náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční dopravu nepřevzatých evidenčních koní a dopravních prostředků
48/1923 Sb. Nařízení, jímž se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 9. prosince 1920, č. 639 Sb. z. a n., o konsulárních poplatcích
49/1923 Sb. Vyhláška, kterou se částečně mění vyhláška státního pozemkového úřadu ze dne 30. října 1922, č. 375 Sb. z. a n., o stanovách Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
50/1923 Sb. Zákon na ochranu republiky
51/1923 Sb. Zákon o státním soudě
52/1923 Sb. Nařízení, kterým se vydávají prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských
53/1923 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 1. prosince 1921, č. 431 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n., o způsobu zdaňování piva
54/1923 Sb. Nařízení o cenách piva
55/1923 Sb. Nařízení, jímž se doplňují některá ustanovení branných předpisů
56/1923 Sb. Vyhláška o prozatímním dělení katastrálních parcel
57/1923 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy o rodinné a živnostenské Ženského výrobního spolku v Chrudimi
58/1923 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách zápalek
59/1923 Sb. Nařízení o služebních požitcích asistentů a konstruktérů vysokoškolských
60/1923 Sb. Zákon o telegrafech
61/1923 Sb. Vyhláška o ústave cirkve evanjelickej a. v. na Slovensku
62/1923 Sb. Zákon o ražbě československých dukátů
63/1923 Sb. Nařízení o služebních požitcích některých kategorií zaměstnanců v oboru poštovní a telegrafní správy
64/1923 Sb. Nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích pomocných montérů, montérů a dělmistrů poštovního a telegrafního ústavu
65/1923 Sb. Nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích zřízenců poštovního automobilového provozu (garážních a dílenských mistrů, řidičů vozů a dílenských zřízenců)
66/1923 Sb. Nařízení, jímž se snižují některé poštovní poplatky
67/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
68/1923 Sb. Vyhláška, kterou se magistrátu města Liberce odnímá agenda politického úřadu
69/1923 Sb. Nařízení, kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n.
70/1923 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
71/1923 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
72/1923 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficielních léčiv na účet stran úlev požívajících
73/1923 Sb. Nařízení o organisaci patentního úřadu
74/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení § 50a, odst. 2. a 3., zákona náhradového o pachtýřích zemědělských podniků, jichž poměr pachtovní (nájemní) byl předčasně rozvázán výpovědí pozemkového úřadu, a kterým se doplňuje nařízení vlády ze dne
75/1923 Sb. Vyhláška k provedení zákona ze dne 14. prosince 1922, č. 386 Sb. z. a n., jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
76/1923 Sb. Nařízení o zvýšení tax za zkoušky pro uchazeče o oprávnění ke koncesovaným živnostem stavebním
77/1923 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení ze dne 8. března 1896, č. 38 ř. z., o umořování hypotečních pohledávek, poskytnutých z hromadných sirotčích pokladen
78/1923 Sb. Nařízení o aktuárské zkoušce aktuárských úředníků v kancelářích vysokých škol
79/1923 Sb. Vyhláška o Základních ustanoveních Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
80/1923 Sb. Vyhláška o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským s přílohami A, B, C a D a závěrečným protokolem
81/1923 Sb. Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na Podkarpatské Rusi a stanovení župních přirážek silničních pro rok 1922
82/1923 Sb. Nařízení ku provedení zákona ze dne 30. června 1921, č. 246 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů
83/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Karlových Varech
84/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Komárně
85/1923 Sb. Zákon o ochraně nájemníků
86/1923 Sb. Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností
87/1923 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče
88/1923 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
89/1923 Sb. Nařízení o služebním stejnokroji celních úředníků
90/1923 Sb. Zákon o náležitostech vkladných listin, o výmazu pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu jich a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi
91/1923 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o trestním soudě
92/1923 Sb. Nařízení, jímž se mění výše úroků z prodlení a úroků náhradních z přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků, jakož i z poplatků přímo placených
93/1923 Sb. Vyhláška o době, kterou končí dosavadní povinnost označovati (okolkovati) cenné papíry podle nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n.
94/1923 Sb. Vyhláška o nové úpravě zdravotně-statistických výkazů a zpráv
95/1923 Sb. Nařízení, kterým se ustanovují sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří
96/1923 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací
97/1923 Sb. Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1923
98/1923 Sb. Zákon, jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny
99/1923 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z.
100/1923 Sb. Zákon, ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch
101/1923 Sb. Nařízení, kterým pozměňuje se vládní nařízení ze dne 4. března 1921, čís. 93 Sb. z. a n., o zřízení nových úřadů ku provedení stavby železných drah podle zákona ze dne 30. března 1920, čís. 235 Sb. z. a n.
102/1923 Sb. Nařízení o poplatcích (veřejných) notářů
103/1923 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. března 1922, č. 93 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
104/1923 Sb. Vyhláška ohledně smlouvy o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
105/1923 Sb. Vyhláška ohledně úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
106/1923 Sb. Zákon o nakladatelské smlouvě
107/1923 Sb. Zákon o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
108/1923 Sb. Vyhláška, týkající se "Prohlášení mezi republikou Československou a královstvím Italským o vzájemném sdělování si dat, vyplývajících z periodického sčítání lidu
109/1923 Sb. Vyhláška o výměně 6 % státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1923
110/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Mariánských Lázních
111/1923 Sb. Zákon, jímž se mění zákonné předpisy o poplatkových úlevách při konversi hypotečních pohledávek
112/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 12. května 1923, č. 111 Sb. z. a n., jímž se mění zákonné předpisy o poplatkových úlevách při konversi hypotečních pohledávek
113/1923 Sb. Nařízení, jímž mění se prozatím až do definitivní úpravy zákonem příslušnost administrativních úřadů v Podkarpatské Rusi
114/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádí císařské nařízení ze dne 1. června 1914, č. 116 ř. z., o dělení katastrálních parcel a o knihovním zápisu nabytí nemovitostí nepatrné hodnoty (novela o dělení parcel)
115/1923 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje, po případě mění vládní nařízení ze dne 13. ledna 1922, č. 22 Sb. z. a n., o činovních (funkčních) přídavcích vojenských hodnostářů
116/1923 Sb. Nařízení, kterým se pro rok 1923 provádí zákon ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v
117/1923 Sb. Vyhláška o obchodní a celní úmluvě mezi republikou Československou a Švýcarskem
118/1923 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní a smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o právní ochraně a právní
119/1923 Sb. Smlouva ujednaná mezi Československou republikou a Německou říší k tomu, aby bylo zamezeno dvojí zdanění v oboru dávek pro případ smrti
120/1923 Sb. Nařízení o telegrafických podáních v soudním řízení a v řízení před úřady poručenskými (sirotčími) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
121/1923 Sb. Zákon o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jejich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby
122/1923 Sb. Vyhláška o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na likvidaci Státního obilního ústavu v Praze a jeho odboček Zemských obilních ústavů v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě
123/1923 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech
124/1923 Sb. Zákon o nabytí Buštěhradské železnice státem
125/1923 Sb. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku
126/1923 Sb. Zákon o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany
127/1923 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1923, č. 27 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky
128/1923 Sb. Zákon o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922
129/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
130/1923 Sb. Vyhláška, jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů
131/1923 Sb. Mezinárodní úprava o založení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví v Paříži
132/1923 Sb. Vyhláška o výměře jednotného drahotního přídavku státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných po 20%ním snížení, jež nastalo 1. dubnem 1923 v důsledku ustanovení §§ 5 a 11 zákona ze dne 20.
133/1923 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze 16. prosince 1919, č. 667 Sb. z. a n., k provedení zákona ze 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích
134/1923 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
135/1923 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věce
136/1923 Sb. Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v obvodu města Kladna
137/1923 Sb. Zákon, kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských
138/1923 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 8. června 1923, č. 124 Sb. z. a n., o nabytí Buštěhradské železnice státem
139/1923 Sb. Nařízení, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 38 Sb. z. a n., a ze dne 9. listopadu 1922, č. 322 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření minerálními oleji
140/1923 Sb. Nařízení, jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování pro výrobní období 1922/1923
141/1923 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje Chemicko-technická zkušebna finanční správy v Praze
142/1923 Sb. Vyhláška o vysvědčeních České dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Duchcově
143/1923 Sb. Zákon o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace
144/1923 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků
145/1923 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
146/1923 Sb. Zákon, kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
147/1923 Sb. Zákon, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných
148/1923 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asančního obvodu hlavního města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu
149/1923 Sb. Zákon o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění
150/1923 Sb. Zákon, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923
151/1923 Sb. Zákon o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně právovárečných měšťanstev ve společn
152/1923 Sb. Zákon, jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n. a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zás
153/1923 Sb. Zákon, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací
154/1923 Sb. Zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
155/1923 Sb. Vyhláška o přepravě tuzemského zboží pod celním dozorem přes německé celní území
156/1923 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Plzni
157/1923 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Rychnově nad Kněžnou
158/1923 Sb. Zákon o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou
159/1923 Sb. Nařízení, kterým se stanoví náhrada členům ústavního soudu
160/1923 Sb. Nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 25. ledna 1923, č. 35 Sb. z. a n.
161/1923 Sb. Nařízení o výpovědi obchodní úmluvy s Francií
162/1923 Sb. Vyhláška o státních prodejních cenách tuzemské soli
163/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
164/1923 Sb. Nařízení, kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 8. června 1922, čís. 171 Sb. z. a n., jímž se území československého státu rozděluje na 28 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyslných) inspektorátů
165/1923 Sb. Vyhláška o Základních a přechodných ustanoveních Augšburské církve evangelické ve východním Slezsku v Československu
166/1923 Sb. Nařízení o vydání pětníků měny československé
167/1923 Sb. Vyhláška o vydání pětníků měny československé
168/1923 Sb. Nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani v roce 1923
169/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1922, č. 403 Sb. z. a n., o výhodách co do dávek veřejných pro stavbu budov obytných a provozních
170/1923 Sb. Nařízení o celním osvobození tabákového výtažku v roce 1923
171/1923 Sb. Nařízení o prozatímní úpravě obecního zřízení na Podkarpatské Rusi
172/1923 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví počátek činnosti okresního soudu ve Zlíně
173/1923 Sb. Nařízení, kterým se činí opatření pro přechodné hospodaření lihem
174/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií
175/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi Československou republikou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska
176/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje změna čl. 52 soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-německého podle čl. 304 mírové smlouvy versailleské, vyhlášeného ve Sb. z. a n., č. 1 z roku 1922
177/1923 Sb. Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
178/1923 Sb. Vyhláška o konversi 4% státních pokladničních poukázek splatných 1. října 1923
179/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
180/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Rimavské Sobotě
181/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Rožnavě
182/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Lučenci
183/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Prešově
184/1923 Sb. Vyhláška o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na Československou komisi cukerní v Praze a její odbočky v Bratislavě a v Košicích, na Československou komisi lihovou v Praze a její odbočky v Bratislavě a v Užhorodě, na Me
185/1923 Sb. Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Britanií, týkající se vzorků obchodních cestujících
186/1923 Sb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích
187/1923 Sb. Nařízení, kterým se nahrazuje vládní nařízení ze dne 19. ledna 1922, čís. 9 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
188/1923 Sb. Nařízení, kterým se mění § 11 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, čís. 366 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
189/1923 Sb. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Var, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř. z.
190/1923 Sb. Vyhláška o úřední příslušnosti při aktuárských zkouškách aktuárských úředníků vysokých škol na Slovensku
191/1923 Sb. Nařízení o povinném očkování železničních a poštovních zaměstnanců proti neštovicím
192/1923 Sb. Nařízení, kterým se upravují poplatky soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení nesporném
193/1923 Sb. Nařízení, jímž provádí se zákon ze dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí
194/1923 Sb. Nařízení o pohřbívání ohněm
195/1923 Sb. Nařízení, kterým se organisuje služba u civilních státních ústavů pro chov koní a upravují některé služební poměry zaměstnanců těchto ústavů
196/1923 Sb. Nařízení,kterým se zřizují obory úřednické služby na státních školách zemědělských a závodech k nim přičleněných, stanoví se předepsané předběžné vzdělání pro jednotlivé obory této služby, kterým se zařazují úředníci těchto oborů do skupin ča
197/1923 Sb. Nařízení, jímž se provádí druhá část zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
198/1923 Sb. Nařízení o zvěrolékařské komoře
199/1923 Sb. Nařízení o ochraně vynálezů na tuzemských výstavách
200/1923 Sb. Nařízení o vydání československých dukátů jubilejních i jiných (obyčejných) dukátů jednoduchých a dvojitých (pamětních dvojdukátů) s letopočtem 1923
201/1923 Sb. Nařízení, kterým se upravují služební poměry pohraniční finanční stráže
202/1923 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
203/1923 Sb. Nařízení o řízení před kárnými výbory vojenských gážistů a o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
204/1923 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravujú obvody a sídla finančných úradov na Slovensku
205/1923 Sb. Nařízení, že vysvědčení na odchodnou tříleté cvičné dílny při státní průmyslové škole v Bratislavě nahrazují průkaz řádného ukončení učebního poměru pro živnost zámečnickou a živnost truhlářskou
206/1923 Sb. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1923/24
207/1923 Sb. Nařízení, kterým se doplňují a prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
208/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a Norskem
209/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v platnost prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými
210/1923 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje § 3 vládního nařízení ze dne 26. září 1921, čís. 358 Sb. z. a n., týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky
211/1923 Sb. Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1923/24
212/1923 Sb. Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 župy berežské a užhorodské na Podkarpatské Rusi a o stanovení župních přirážek silničních pro rok 1923
213/1923 Sb. Nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojišťovacích smluv s říšsko-německými soukromými pojišťovnami
214/1923 Sb. Nariadenie, ktorým sa vylučujú z obvodu okresného súdu vo Velkej Revúci, sedrie v Rimavskej Sobote a súdnej tabule v Košiciach, obce Telgárt, Šumiac, Pohorelá, Heľpa, Závadka a Polonka a pričleňujú sa do obvodu okresného súdu v Brezne, sedrie
215/1923 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Mladé Boleslavi
216/1923 Sb. Vyhláška o zavedení nové úřední vývozní značky na nepuncované zlaté a stříbrné zboží vyvážené do ciziny
217/1923 Sb. Zákon, jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech)
218/1923 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Parkáni
219/1923 Sb. Nariadenie o obmedzení povinnosti obcí, mestských berných úradov a notárov na Slovensku obstarávať vyberanie a vydobývanie priamych štátnych daní s prirážkami do výšky 1000 Kč u jednotlivého poplatníka
220/1923 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 328 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
221/1923 Sb. Obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou ze dne 7. října 1922
222/1923 Sb. Labská plavební akta se Závěrečným protokolem, podepsaná v Drážďanech dne 22. února 1922 a doplněna Dodatkovým protokolem, podepsaným v Paříži dne 31. března 1923
223/1923 Sb. Nařízení o změně některých ustanovení vládního nařízení ze dne 11. listopadu 1919, č. 598 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění
224/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
225/1923 Sb. Vyhláška o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek v II. a VI. části hlav. města Prahy berní správou II. v Praze
226/1923 Sb. Nařízení o úpravě poměrů učitelských osob na státních vyučovacích, vzdělávacích a vychovávacích ústavech bývalého státu uherského na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
227/1923 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
228/1923 Sb. Nařízení, kterým se snižuje přirážka k dani z vodní síly
229/1923 Sb. Vyhláška, kterou se upravuje chyba v tisku v úmluvě stanovící definitivní Dunajský Statut
230/1923 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních
231/1923 Sb. Nařízení o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů v roce 1924
232/1923 Sb. Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek, splatných 31. prosince 1923
233/1923 Sb. Nařízení, jímž se stanoví volební řád pro volby v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech)
234/1923 Sb. Vyhláška o prohlášení mezi republikou Československou a Litvou, týkající se vzájemné ochrany práv ze živnostenského vlastnictví
235/1923 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudních okresů Horní Litvínov a Hora Sv. Kateřiny
236/1923 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
237/1923 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují úmluvy o likvidaci Rakousko-uherské banky, schválené vládou republiky Československé dne 14. září 1922, jakož i rozhodnutími Reparační komise ze dne 18. června 1921, č. 1373, a ze dne 25. dubna 1922, č. 1904
238/1923 Sb. Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem
239/1923 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1924
240/1923 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
241/1923 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 38 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
242/1923 Sb. Nařízení, kterým se přenáší výkon právní pomoci ve věcech civilních pro části města Prahy I, II, V a VI od okresního soudu pro Horní Nové Město v Praze na okresní soud pro Staré Město a Josefov v Praze
243/1923 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost ustanovení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
244/1923 Sb. Nařízení, kterým se upravují některé úřední tituly státních úředníků
245/1923 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1924
246/1923 Sb. Nařízení o přeložení čáry brněnské potravní daně na čáře
247/1923 Sb. Nařízení, jímž se upravují zvláštní přídavky pro poddůstojníky a vojíny, kteří podle § 19 branného zákona konají dobrovolně další činnou službu
248/1923 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení, případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků
249/1923 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
250/1923 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska
251/1923 Sb. Nařízení, kterým se zařaďují některé obce a města do nájemních tříd dle zákona o ubytování vojska a vyhlašují nájemní sazby
252/1923 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé
253/1923 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na r. 1924
254/1923 Sb. Zákon o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice
255/1923 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru
256/1923 Sb. Zákon, jimž se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně
257/1923 Sb. Zákon, kterým mění se ustanovení zákona ze dne 21. prosince 1922, čís. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím
258/1923 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi
259/1923 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a doplňují se některá jeho ustanovení
260/1923 Sb. Zákon o výši daně z cukru
261/1923 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních
262/1923 Sb. Zákon o sloučení rozhodování ve věcech nájemních
263/1923 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
264/1923 Sb. Nařízení o další podpoře nezaměstnaného stavebního dělnictva
265/1923 Sb. Zákon, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných
266/1923 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje zmocnění daně vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou
267/1923 Sb. Zákon, jímž se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
268/1923 Sb. Zákon o dani z obratu a dani přepychové
269/1923 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
270/1923 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje překlad úmluv o likvidaci Rakousko-uherské banky

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1924

1/1924 Sb. Zákon o dani z uhlí
2/1924 Sb. Zákon o poštovních holubech
3/1924 Sb. Zákon o zákazu prémiových obchodů předměty denní potřeby
4/1924 Sb. Zákon, kterým se doplňuje § 393 trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z.
5/1924 Sb. Zákon o označování původu zboží
6/1924 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku
7/1924 Sb. Zákon o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
8/1924 Sb. Zákon o trestnom pojednávaní konanom podľa trestného poriadku, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám
9/1924 Sb. Zákon, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny
10/1924 Sb. Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o vojenských služebních požitcích a novely k němu
11/1924 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
12/1924 Sb. Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. čís. 599 g 2
13/1924 Sb. Vyhláška, kterou se zatímně prodlužuje platnost dosavadních ustanovení o paušalování daně z obratu a daně přepychové
14/1924 Sb. Dohody uzavřené na italsko-československé konferenci v Terstu dne 21. prosince 1922
15/1924 Sb. Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Portugalskou
16/1924 Sb. Nařízení o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.)
17/1924 Sb. Vyhláška o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.)
18/1924 Sb. Nařízení o volbách do Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus na prvé volební období
19/1924 Sb. Nařízení, že vysvědčení na odchodnou dvouleté strojnické školy mistrovské při státní průmyslové škole v Bratislavě opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti zámečnické na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického (t
20/1924 Sb. Nařízení, jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení ze dne 9. září 1921, č. 343 Sb. z. a n., o cestovné, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování, i na hlavní očkování provedené v Čechách v roce 1923
21/1924 Sb. Nařízení o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny československé
22/1924 Sb. Úmluva a statut o svobodě transitu, sjednané v Barceloně dne 20. dubna 1921
23/1924 Sb. Vyhláška o snížení náhradní daně z uhlí, dováženého z ciziny
24/1924 Sb. Nařízení o zkrácení přípravné služby soudcovské
25/1924 Sb. Nařízení, že vysvědčení na odchodnou trojtřídní pokračovací školy pro hluchoněmé při státním ústavě pro hluchoněmé v Kremnici opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti obuvnické a živnosti dámského krejčovství na základě průka
26/1924 Sb. Nařízení, kterým se vydávají jednací řády pro župní zastupitelstva, župní výbory a okresní výbory
27/1924 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravuje užívanie jazykov pre župné zastupiteľstvá, župné výbory a okresné výbory, sriadené podľa vládneho nariadenia zo dňa 26. októbra 1922, č. 310 Sb. z. a n.
28/1924 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu
29/1924 Sb. Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek splatných 1. března 1924
30/1924 Sb. Nařízení o započtení zaměstnání v ústavních dílnách zemské vychovatelny v Opatovicích do doby učební
31/1924 Sb. Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
32/1924 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1923
33/1924 Sb. Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 župy Marmarošské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních přirážek silničních pro rok 1923
34/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským
35/1924 Sb. Úmluva o úpravě letectví ze dne 13. října 1919
36/1924 Sb. Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
37/1924 Sb. Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě, sjednaná v Praze 27. ledna 1923
38/1924 Sb. Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze, kterým se stanoví zakázaná území pro letadla
39/1924 Sb. Nařízení presidenta zemské správy politické v Brně, kterým se stanoví zakázaná území pro letadla
40/1924 Sb. Nařízení zemské správy politické ve Slezsku a zplnomocněného komisaře republiky Československé pro Ratibořsko, kterým se stanoví zakázaná území pro letadla
41/1924 Sb. Úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920
42/1924 Sb. Nařízení o dopravních daních
43/1924 Sb. Československo - německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku, podepsaná v Ratiboři dne 12. dubna 1922
44/1924 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákn o poštovních holubech
45/1924 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924
46/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, čís. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
47/1924 Sb. Nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) v roce 1924
48/1924 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1924, č. 18 Sb. z. a n., o volbách do Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus na prvé volební období
49/1924 Sb. Vyhláška, jíž se doplňuje a opravuje seznam celních úřadů
50/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 (novela k zákonu o dávce z majetku a z přírůstků na majetku), a kterým se mění a doplňuje prováděcí nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n
51/1924 Sb. Vyhláška o ukončení prací spojených s přeřaďováním trestních listů v dosavadních rejstřících trestů
52/1924 Sb. Nařízení o příslušnosti k vyřizování žádostí o právní pomoc ve věcech občanských pro obvody okresních soudů Brno-město a Brno-okolí
53/1924 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje ustanovení § 11 vládního nařízení ze dne 21. února 1924, č. 45 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924
54/1924 Sb. Nařízení o změně prováděcího nařízení k zákonu o výhodách v plnění branné povinnosti
55/1924 Sb. Nařízení o vydání dvouhaléřů měny československé
56/1924 Sb. Vyhláška o vydání dvouhaléřů měny československé
57/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele
58/1924 Sb. Zákon o stavebním ruchu
59/1924 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
60/1924 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
61/1924 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv ro strany úlev požívající
62/1924 Sb. Nařízení o změně branných předpisů
63/1924 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 29. února 1924, čís. 50 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 (novela k zákonu o dávce z majetku a z přírůstku na majet
64/1924 Sb. Zákon, jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské
65/1924 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
66/1924 Sb. Nařízení o částečné změně služební instrukce pro finanční prokuratury, jakož i o změně některých předpisů o praktické zkoušce pro konceptní službu u finančních prokuratur
67/1924 Sb. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o ustálení zakázaného územia pre lietadlá
68/1924 Sb. Nařízení, kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. sprna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové
69/1924 Sb. Nařízení o výhodách osob nemajetnách a dělníků, poukázaných na svou mzdu, ve věcech patentových
70/1924 Sb. Vyhláška o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na Československou komisi pro hospodaření kostmi v Praze, na Československou textilní komisi v Praze, na Československou lnářskou komisi v Praze, na Československou komisi me
71/1924 Sb. Zákon o výkupu místní dráhy v údolí Borže
72/1924 Sb. Zákon o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XLI: 1881
73/1924 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení
74/1924 Sb. Úmluva o používání běloby v natěračství
75/1924 Sb. Zákon, kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII, o dani z minerálních olejů, a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku českoslovens
76/1924 Sb. Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek, splatných 1. května 1924
77/1924 Sb. Zákon, jímž se povoluje užíti komunálních dluhopisů vydaných akciovou společností "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k uložení peněz sirotčích a podobných a za kauce služební a obchodní
78/1924 Sb. Nařízení, kterým se určují podmínky pro zřizování, udržování a provoz telegrafů
79/1924 Sb. Zákon, kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
80/1924 Sb. Zákon, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy
81/1924 Sb. Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1924
82/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa opravuj chyba v nariadení ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 14. marca 1924, č. 67 Sb. z. a n., o ustálení zakázaného územia pre lietadlá
83/1924 Sb. Nařízení, kterým se zvyžuje počet členů státní elektrárenské rady
84/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa ktorou sa čiastočne prevádza zrušenie finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku.
85/1924 Sb. Zákon o ochraně nájemníků
86/1924 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
87/1924 Sb. Zákon, ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvin na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924 - 1929
88/1924 Sb. Zákon o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového
89/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, o dani z uhlí
90/1924 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
91/1924 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví ohraniční pásmo v Čechách na hranici rakouské
92/1924 Sb. Zákon o labských plavebních soudech
93/1924 Sb. Nařízení o labských plavebních soudech
94/1924 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě
95/1924 Sb. Prohlášení mezi Československem a Francií o doruování soudních a mimosoudních spisů a o výkonu dožádání v občanských a obchodních věcech
96/1924 Sb. Nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle §§ 4, 5 a 6 zákona ze dne 7. března 1924, č. 58 Sb. z. a n.
97/1924 Sb. Nařízení o příslušnosti k právní pomoci ve věcech občanských pro obvody okresních soudů ležících v hlavním městě Praze
98/1924 Sb. Úmluvy o věku, v němž děti mohou býti připuštěny k pracem zemědělským, o spolčovacím a shromažďovacím právu dělníků zemědělských a o provedení týdenního klidu v průmyslových závodech
99/1924 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydáva nový jednací poriadok pre okresné súdy, sborové súdy prvej stolice a súdne tabule na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
100/1924 Sb. Nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925
101/1924 Sb. Nařízení o zvláštních služebních požitcích hradní stráže
102/1924 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námořních (třetí prováděcí nařízení)
103/1924 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví pohraniční pásmo na Slovensku na hranici rakouské
104/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem
105/1924 Sb. Vyhláška o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Prešově a o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven v Trenčíně a ve Zvoleni
106/1924 Sb. Nařízení o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.)
107/1924 Sb. Vyhláška o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.)
108/1924 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. dubna 1924, č. 88 Sb. z. a n., o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového
109/1924 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
110/1924 Sb. Nařízení o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
111/1924 Sb. Vyhláška, jíž se pozměňuje vyhláška ministerstva financí ze dne 22. března 1922, čís. 123Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje upravená sazba soudních poplatků
112/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia, zo dňa 18. októbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane I
113/1924 Sb. Zákon, kterým se mění § 113, odst. 3, uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI, o manželském právu, a §§ 51 a 59, odst. 2, uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII., o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č.
114/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Moravské Ostravě
115/1924 Sb. Vyhláška o statistice mlýnů
116/1924 Sb. Vyhláška, ktorou prevádza sa § 3 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, čís. 383 Sb. z. a n., o zrušení niektorých štátnych odborných úradov na Slovensku a o prenesení ich posobnosti na župné a okresné úrady
117/1924 Sb. Zákon o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
118/1924 Sb. Zákon, jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska
119/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádějí §§ 25 zákonů o ubytování vojska
120/1924 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
121/1924 Sb. Nařízení, jímž se území československého státu rozděluje na 29 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyselných) inspektorátů
122/1924 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných dne 1. července 1924
123/1924 Sb. Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s ženami a dětmi
124/1924 Sb. Zákon o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti
125/1924 Sb. Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti
126/1924 Sb. Zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty
127/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Karlových Varech
128/1924 Sb. Zákon o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách
129/1924 Sb. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně
130/1924 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a říší Německou o ochraně právní a o právní pomoci ve věcech občanských
131/1924 Sb. Vyhláška, jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti, zaručené předpisy německého civilního soudního řádu o exekuci na základě cizozemských titulů exekučních
132/1924 Sb. Úmluva právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským
133/1924 Sb. Vyhláška ohledně obchodní a plavební smlouvy se závěrečným protokolem připojeným k ní s přílohami a úmluvy o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu mezi republikou Československou a královstvím Italský
134/1924 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění
135/1924 Sb. Vyhláška o ražbě československých dukátů na účet soukromý
136/1924 Sb. Vyhláška o převzetí prioritních půjček bývalé výsadní společnosti Ústecko-Teplické dráhy k placení státem
137/1924 Sb. Zákon, jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských, lakýrnických a malířškých
138/1924 Sb. Zákon, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných
139/1924 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
140/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Teplicích-Šanově
141/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody posobnosti a sídla ďalsích exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
142/1924 Sb. Nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojišťovacích smluv s říšsko-německými soukromými pojišťovnami
143/1924 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
144/1924 Sb. Zákon o inkompatibilitě (neslučitelnosti)
145/1924 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě
146/1924 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků
147/1924 Sb. Úmluva o poštovní spořitelně uherské uzavřená dne 7. listopadu 1922 v Budapešti mezi Československem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Rakouskem
148/1924 Sb. Zákon, kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922, č. 147 Sb. z. a n. z r. 1924
149/1924 Sb. Zákon o zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné
150/1924 Sb. Zákon o zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské
151/1924 Sb. Nařízení o služebním a pracovním oděvu státních zaměstnanců pro službu plavební
152/1924 Sb. Nařízení o výběru a úhrnné odměně vyrovnávacích správců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
153/1924 Sb. Nařízení o odměně dozorců majetku v mimokonkursním vyrovnávacím řízení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
154/1924 Sb. Nařízení o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
155/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské ve Znojmě
156/1924 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o dani z obratu a dani přepychové
157/1924 Sb. Zákon o zrušení odměn uchopitelů, případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut
158/1924 Sb. Zákon o zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostějov-Boskovice-Svitávka a Sloup-Valchov
159/1924 Sb. Nařízení o orgánech, které určují obvyklost odměn požadovaných členy Národního shromáždění
160/1924 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných dne 1. srpna 1924
161/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Praze - Karlíně
162/1924 Sb. Vyhláška o stíhání úvěrové lichvy na Podkarpatské Rusi
163/1924 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, čís. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmez
164/1924 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zák. čl. I./1911 o civilním řízení soudním
165/1924 Sb. Zákon o ochraně výroby rostlinné
166/1924 Sb. Zákon o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim, jdnak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalý
167/1924 Sb. Zákon o výplate odpočivných a zaopotrovacích požitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učiteľom škol ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po
168/1924 Sb. Zákon o výkupu místní dráhy Holič - Hodonín
169/1924 Sb. Zákon o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí
170/1924 Sb. Zákon o hornických soudech rozhodčích
171/1924 Sb. Zákon o částečném zákazu námezdného kojení
172/1924 Sb. Nařízení, jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Čechy
173/1924 Sb. Nařízení, jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Moravu
174/1924 Sb. Nařízení, jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Slezsko a Hlučínsko
175/1924 Sb. Vyhláška o statistice stávek a výluk
176/1924 Sb. Zákon, jímž se stanoví mírový počet československého vojska za dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927
177/1924 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých
178/1924 Sb. Zákon o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství
179/1924 Sb. Zákon o zrušení svěřenství
180/1924 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí ze dne 12. dubna 1922, čís. 125 Sb. z. a n., o celním odbavování jízdních kol a osobních motorových vozidel vstupujících do celního území a z něho vystupujících v cestovním sty
181/1924 Sb. Vyhláška o prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými
182/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane II
183/1924 Sb. Nařízení, kterým se pozměňuje nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Čechy
184/1924 Sb. Vyhláška, kterou se purkmistrovskému úřadu (magistrátu) města Opavy odnímá agenda politického úřadu
185/1924 Sb. Nařízení, kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů a výkonů
186/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
187/1924 Sb. Nařízení o propouštění přebytečných branců
188/1924 Sb. Nařízení o nové úpravě statistických známek
189/1924 Sb. Nařízení o ochraně oběhu zákonných platidel, kterým provádí se §§ 4 a 6 zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (II)
190/1924 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 3. května 1924, č. 93 Sb. z. a n., o labských plavebních soudech
191/1924 Sb. Vládne nariadenie o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy rodinnej a živnostenskej v Trenčíne, ktoré oprávňujú k nastúpeniu a samostatnému provodzovaniu živnosti krajčírskej obmedzenej na šitie šiat ženských a detských
192/1924 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., doplněné vládními nařízeními ze dne 3. listopadu 1922, č. 318 Sb. z. a n., a ze dne 13. prosince 1923, č. 239 Sb. z. a n., kterým vydány předpisy k §
193/1924 Sb. Nařízení o okrskových pojmenováních francouzských produktů z vinné révy
194/1924 Sb. Vyhláška o paušalování daně přepychové a daně z obratu u osvětlených kinematografických filmů
195/1924 Sb. Vyhláška, jíž se ústav mlékařský státních výzkumných ústavů pro výrobu živočišnou ustanovuje speciální státní výzkumnou stanicí pro mléko a jedlé tuky ve smyslu § 13 min. nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z.
196/1924 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního malioračního fondu
197/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování stroje na měření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.
198/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské ve Velkém Meziříčí a Olomouci
199/1924 Sb. Vyhláška o výměně 4%ních státních pokladničních poukázek splatných dne 1. října 1924
200/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí ve známost nynější znění mezinárodní úmluvy o soustavě metrické
201/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje úmluva o postupu hypotekárních pohledávek Rakousko-uherské banky, zajištěných na nemovitostech, ležících na československém území, na stát československý, schválená vládou republiky Československé dne 29. srpna
202/1924 Sb. Vyhláška o ukončení působnosti nemocenských a zaopatřovacích oddělení sloučených bratrských pokladen podle §u 120 vládního nařízení ze dne 11. října 1923, č. 197 Sb. z. a n., jímž se provádí druhá část zákona o pojištění u báňských bratrských
203/1924 Sb. Úmluva, jíž se schvaluje řád o pravomoci a působnosti stálé technické komise pro vodní režim dunajský
204/1924 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n.
205/1924 Sb. Úmluva o ochraně užitečného ptactva v zemědělství
206/1924 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
207/1924 Sb. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1924/25
208/1924 Sb. Nařízení o náležitostech patentových přihlášek a plných mocí k zastupování ve věcech patentových
209/1924 Sb. Vyhláška o novém církevním zřízení Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
210/1924 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Zemské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Opavě
211/1924 Sb. Nařízení, kterým se mění § 44 akciového regulativu
212/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich odbodov a ktorou sa ustáľujú obvody posobnosti a sídla ďalších exponovaných úradnikov finančných riaditeľství na Slovensku
213/1924 Sb. Nařízení, kterým se Městské dívčí odborné škole rodinné a živnostenské v Olomouci uděluje právo konati zkoušky mistrovské
214/1924 Sb. Nařízení, kterým se zřizují inspektoři lidových škol hospodářškých a upravují některé jejich služební poměry
215/1924 Sb. Vyhláška o Prohlášení, vyměněném mezi Československou republikou a Belgií, o vzájemném zasílání listin týkajících se osobního stavu
216/1924 Sb. Zákon o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček
217/1924 Sb. Zákon, ktorým sa mení § 26 zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
218/1924 Sb. Zákon o ražbě pětikorun
219/1924 Sb. Zákon, kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění
220/1924 Sb. Nařízení o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
221/1924 Sb. Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
222/1924 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách piva
223/1924 Sb. Zápis o jednání zástupců vlády československé a vlády království Maďarského o soupisu vzájemných pohledávek a závazků vzniklých ve starých korunách rakouskách a uherských
224/1924 Sb. Nařízení o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v bývalých korunách rakouských a uherských mezi věřiteli a dlužníky československými a maďarskými, zákazu jejich soukromého vyrovnání a přerušení sporů
225/1924 Sb. Zápis o jednání mezi zástupci republiky Československé a zástupci království Maďarského o úmluvě o vydání deposit a způsobu úhrady závazků z cenných papírů a jich kuponů
226/1924 Sb. Nařízení, kterým se staví promlčení některých pohledávek z československých cenných papírů
227/1924 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní
228/1924 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských
229/1924 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vydání jmění poručenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, jichž úřední obvod byl státní hranicí rozdělen
230/1924 Sb. Zápis o jednání zástupců republiky Československé a království Maďarského o oddatečném soupisu vkladů (pohledávek) podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1919, č. 110, po případě ze dne 10. dubna 1919, č. 185 Sb. z. a
231/1924 Sb. Zákon, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe
232/1924 Sb. Zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze
233/1924 Sb. Vyhláška o zahájení působnsti policejního ředitelství v Praze v území bývalé obce Starých Strašnic
234/1924 Sb. Vyhláška o výpovědi prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna 1923
235/1924 Sb. Zákon o mimořádných úlevách při placení přímých daní
236/1924 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války
237/1924 Sb. Zákon, kterým se zřizuje Zvláštní fond ro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
238/1924 Sb. Zákon, kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé
239/1924 Sb. Zákon o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů
240/1924 Sb. Zákon o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů
241/1924 Sb. Zákon o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů
242/1924 Sb. Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československem a Norskem
243/1924 Sb. Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 1924, č. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1924/25
244/1924 Sb. Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy berežské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924
245/1924 Sb. Dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921
246/1924 Sb. Vládní nařízení o stažení drobných mincí po jednom, dvou a deseti haléřích korunové měny rakousko-uherské
247/1924 Sb. Nařízení o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919
248/1924 Sb. Vyhláška o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919
249/1924 Sb. Vyhláška o přijímání státních pokladničních poukázek, splatných 1. prosince a 31. prosince 1924, namístě hotovostí při úpisech IV. státní půjčky
250/1924 Sb. Obchodní úmluva československo-holandská sjednaná v Haagu dne 20. ledna 1923
251/1924 Sb. Úmluva týkající se utvoření Mezinárodní jednotky pro uveřejňování celních tarifů
252/1924 Sb. Obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Litevskou
253/1924 Sb. Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy užhorodské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924
254/1924 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
255/1924 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
256/1924 Sb. Nařízení o vyloučení některých bytů z povinnosti ubytovací podle § 25 zákonů o ubytování vojska
257/1924 Sb. Vyhláška o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1924
258/1924 Sb. Nařízení o zrušení Státního obilního ústavu v Praze v likv. a jeho odboček Zemských obilních ústavů v Praze, v Brně, v Opavě, v Bratislavě a v Užhorodě
259/1924 Sb. Živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi
260/1924 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o pretvorení dosavádnych živnostenských organizácií na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi na živnostenské spoločenstvá
261/1924 Sb. Nařízení, jímž se mění stanovy Československého řádu Bílého lva a Československé medaile Bílého lva
262/1924 Sb. Nariadenie o drahotnej výpomoci učiteľstvu škol ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami
263/1924 Sb. Nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovn
264/1924 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách piva
265/1924 Sb. Vyhláška, ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III.
266/1924 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy stavební na státní průmyslové škole v Prešově
267/1924 Sb. Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu, Dodatečný protokol k této úmluvě a Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku
268/1924 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje překlad úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vydání jmění poručenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, jichž úřední obvod byl státní hrani
269/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 6. června 1924, č. 128Sb. z. a n., o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách
270/1924 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
271/1924 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
272/1924 Sb. Nařízení, kterým se pro rok 1925 stanoví výše zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám
273/1924 Sb. Nařízení o jednacím řádu patentního úřadu
274/1924 Sb. Nařízení o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
275/1924 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění ustanovení o vypověditelnosti a rozvazatelnosti služebního poměru kanceláského oficianta
276/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o konečné úpravě rakouských a uherkých válečných půjček
277/1924 Sb. Vyhláška o přepravě tuzemského zboží pod celním dozorem přes maďarské celní území
278/1924 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1925
279/1924 Sb. Zákon o přeměně společnosti s ručením obmezeným v družstva
280/1924 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém
281/1924 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvá škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
282/1924 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje odbočka berního úřadu v Olomouci a přenáší se služba signaturní na okresní finanční ředitelství (účetní exposituru) v Olomouci a ostatní agendy na berní úřad tamtéž
283/1924 Sb. Vyhláška o sestátnění bezpečnostní služby v Kladně
284/1924 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Ústní n. L.
285/1924 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 31. prosince 1924
286/1924 Sb. Zákon o úsporných opatřeních ve veřejné správě
287/1924 Sb. Zákon, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích
288/1924 Sb. Zákon, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich
289/1924 Sb. Zákon o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925
290/1924 Sb. Zákon, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti
291/1924 Sb. Zákon o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské
292/1924 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručen
293/1924 Sb. Zákon o výši daně z cukru
294/1924 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny napodniky všeužitečné
295/1924 Sb. Zákon, kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi
296/1924 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
297/1924 Sb. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
298/1924 Sb. Zákon, kterým se mění ustnovení § 1, bodu 4., zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okre
299/1924 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925
300/1924 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 8. října 1924, č. 235 Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při placení přímých daní
301/1924 Sb. Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. pol. 599g2
302/1924 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost ustanovení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
303/1924 Sb. Zákon, jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu
304/1924 Sb. Zákon o zřízování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní
305/1924 Sb. Zákon o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou
306/1924 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady
307/1924 Sb. Zákon, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců
308/1924 Sb. Zákon, jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., o osobních daních přímých
309/1924 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu
310/1924 Sb. Zákon, kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách
311/1924 Sb. Nařízení o zřízení okresních hejtmanství v Jílovém a Říčanech a o rozšíření obvodu okresního hejtmanství na Smíchově
312/1924 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu ústenckého nad Orlicí a politického okresu lanškrounského, zastupitelského a soudního okresu kosteleckého nad Orlicí a politického okresu rychnovského nad Kněžnou, dále hranic
313/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava, obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským
314/1924 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mei republikou Československou a Spojenými Státy Americkými, sjednaná 5. prosince 1924
315/1924 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice mezi obcemi Nedvězím v zastupitelském, soudním a politickém okrese poličském a Ubušínkem v soudním okrese bystřickém a politickém okrese novoměstském na Moravě a tím i hranice zastupitelského, soudního a polit
316/1924 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu hořického a politického okresu novo-packého a zastupitelského, soudního a politického okresu králové-dvorského nad Labem
317/1924 Sb. Nařízení, kterým se obec Dolní Věznice vylučuje ze zastupitelského a soudního okresu štockého, připojuje k zastupitelskému a soudnímu okresu polenskému a slučuje s obcí Horní Věznicí v jednu místní obec pod názvem "Věznice"
318/1924 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu hostinského a politického okresu vrchlabského se zastupitelským, soudním a politickým okresem králové-dvorským nad Labem a hranice zastupitelského, soudního a politického okre
319/1924 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují a upravují vysvětlivky k němu

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1925

1/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921
2/1925 Sb. Vyhláška o provedení úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vydání deposit a způsobu úhrady závazků z cenných papírů a jich kuponů
3/1925 Sb. Nařízení, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací
4/1925 Sb. Vyhláška o počátku účinnosti zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
5/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu s Francií ze dne 17. srpna 1923 a Protokol k ní přiložený
6/1925 Sb. Vyhláška, ktorou sa prevádza ďašia úprava obvodov finančných riaditeľství na Slovensku a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
7/1925 Sb. Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy marmorošské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924 a opravě obdobné vyhlášky ze dne 23. října 1924, č. 244 Sb. z. a n., vztahující se na župu berežsk
8/1925 Sb. Úmluva o zavedení mezinárodní obchodní statistiky
9/1925 Sb. Vyhláška o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925
10/1925 Sb. Úmluva mezi Rakouskem, Maďarskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbo-chorvatsko-slovinským a Československou republikou o otázkách týkajících se archivů
11/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle článku 239. mírové smlouvy Trianonské
12/1925 Sb. Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska
13/1925 Sb. Vyhláška o udělení koncese ku provozu místní dráhy Polná Štoky - Polná město
14/1925 Sb. Vyhláška o odsunutí účinnosti výpovědi obchodní dohody mezi Československou republikou a Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna 1923
15/1925 Sb. Vyhláška o přijímání 6%ních státních pokladničních poukázek splatných v r. 1925 na místě hotovosti při úpisech IV. státní půjčky
16/1925 Sb. Nařízení o dávce z telefonních poplatků
17/1925 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
18/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích
19/1925 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům, I, II, III, IV a VIII finančního zákona pro rok 1925
20/1925 Sb. Vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši
21/1925 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o zamezení dvojího zdanění a urovnání jiných otázek v oboru přímých daní
22/1925 Sb. Vyhláška o vydání úředního seznamu míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1924
23/1925 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách zápalek
24/1925 Sb. Dohoda mezi vládou rakouskou, polskou, rumunskou, království Srbů, Chorvatů a Slovinců a československou o zálohách na služební požitky, poskytnutých státním zaměstnancům bývalého císařství Rakouského
25/1925 Sb. Nařízení o výkonu nejvyšší správy vychovávání a vyučování, jakož i dozoru k němu a o působnosti ministerstva školství a národní osvěty ve věcech škol průmyslových, odborných a pokračovacích škol živnostenských (škol učňovských)
26/1925 Sb. Vyhláška o "Prohlášení mezi Československem a Maďarskem o vzájemném sdělování si dat vyplývajících z periodického sčítáni lidu a týkajících se příslušníků jedné země bydlících na území druhé"
27/1925 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
28/1925 Sb. Úmluva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbo-chorvatsko-slovinským a Československem o penězích umístěných ve válečných půjčkách
29/1925 Sb. Vyhláška, ktorou sa napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
30/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zápalek
31/1925 Sb. Nařízení o dávce z jízdného za osobní dopravu na drahách
32/1925 Sb. Zákon o kožních aukcích
33/1925 Sb. Vyhláška o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. března 1925
34/1925 Sb. Nařízení o dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské
35/1925 Sb. Konsulární úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským
36/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa ďalšie obce a notári na Slovensku sprosťujú povinnosti vyberať a vymáhať priame štátne dane s prirážkami
37/1925 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení sporů pro peněžité závazky znějící na rakousko-uherské koruny z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťov
38/1925 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
39/1925 Sb. Vyhláška o dalším odsunutí účinnosti výpovědi obchodní dohody mezi Československou republikou a Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna 1923
40/1925 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
41/1925 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
42/1925 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
43/1925 Sb. Nařízení, kterým se pro obvody politických okresů plzeňského, moravsko-ostravského a prostějovského živnosti, uvedené v § 1, odstavci 3., položce 53, živnostenského řádu, rozdělují co do průkazu způsobilosti ve více skupin
44/1925 Sb. Nařízení o vysvědčeních české státní průmyslové školy ve Vítkovicích
45/1925 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček
46/1925 Sb. Zákon o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině
47/1925 Sb. Zákon o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
48/1925 Sb. Zákon o ochraně nájemníků
49/1925 Sb. Nařízení o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze a její filiálky v Bratislavě
50/1925 Sb. Nařízení, kterým se Ústavu pro zvelebování živností obchodní a živnostenské komory v Plzni uděluje právo konati zkoušky mistrovské pro živnosti lakýrníků, natěračů, malířů písma a štítů
51/1925 Sb. Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností
52/1925 Sb. Vyhláška o dodatečném zvýšené celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1924/25
53/1925 Sb. Zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
54/1925 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty)
55/1925 Sb. Dohoda o přístupu některých britských dominií k úmluvě mezi republikou Československou a Velkou Britanií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících
56/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 9. října 1924, č. 236 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války
57/1925 Sb. Zákon o zcizení státního mlýna v Nymburce
58/1925 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
59/1925 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
60/1925 Sb. Zákon o poplatkoch v pokračovaní pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave
61/1925 Sb. Zákon o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních)
62/1925 Sb. Zákon, jímž se s prozatímní platností upravují některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi
63/1925 Sb. Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1925
64/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských
65/1925 Sb. Zákon o svátcích a památných dnech republiky Československé
66/1925 Sb. Zákon o exekuci na výměnky
67/1925 Sb. Zákon, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance
68/1925 Sb. Zákon, kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze II. a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze
69/1925 Sb. Vyhláška o poskytování vzájemných nejvyšších výhod mezi Československou republikou a Německem
70/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou
71/1925 Sb. Vyhláška o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. května 1925
72/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují všeobecné předpisy o připouštění vah sklonných k úřednímu cejchování a ověřování
73/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování samočinné váhy vagonetové, konstrukce fy. Wiesner v Chrudimi
74/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují další změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle článku 239 mírové smlouvy Trianonské
75/1925 Sb. Vyhláška, ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
76/1925 Sb. Vyhláška ohledně úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
77/1925 Sb. Nařízení, jímž se rozšiřuje místní obvod soudní dražební dvorany v Brně
78/1925 Sb. Protokol o dodatku k článku 5. úmluvy o úpravě letectví z 13. října 1919
79/1925 Sb. Protokol o změně článku 34. úmluvy o úpravě letectví ze dne 13. října 1919
80/1925 Sb. Nařízení o živnostenském provozování vynálezů
81/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou
82/1925 Sb. Nařízení, kterým se určují podmínky zřizování, udržování a provozu telegrafů
83/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravujú obvody a sídla štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
84/1925 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pohraniční pásmo ve Slezsku
85/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u cementu, tažených železných a ocelových drátů, drátěných hřebíků a podkováků, nábytkových per a osinkových výrobků
86/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským
87/1925 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty)
88/1925 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých státních učebných dílen v Jasině, Užhorodě a Velkém Sevljuši, jež nahrazují průkaz řádného dokončení učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou)
89/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, ktorých vysvedčenia na odchodnú zcela alebo čiastočne nahradzujú preukaz o riadnom ukončení učebného pomeru, po prípade preukaz o predpísanej dobe zamestnania pomocníckeho v remeslnej
90/1925 Sb. Nariadenie o vydání certifikátov pracovným vysvedčeniam na roveň kladených, ktoré dosvedčujú, že osôb k brannej moci patriacich bolo užívané k úkonom, ktoré sú predmetom remeselných živností
91/1925 Sb. Nariadenie o pomocníckom zamestnaní v pomocných závodoch železničných a o vydávání príslušných vysvedčení
92/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa označujú remeselné živnosti obecne ženami provodzované
93/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, ktorých vysvedčenia nahradzujú preukaz riadneho ukončenia učebného pomeru, keď ženy ohlašujú odevnícku živnosť obmezenú na ženské a detské šaty
94/1925 Sb. Nariadenie o koncesovanej živnosti podniku pre pochovávanie mrtvol
95/1925 Sb. Nariadenie o vedení kníh a policajnom dohľade v živnosti vetošníckej
96/1925 Sb. Zákon o vzájemných poměrech náboženských vyznání
97/1925 Sb. Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o ochraně podmořských kabelů
98/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa prevádza zákon zo dňa 17. marca 1925, č. 60 Sb. z. a n., o poplatkoch v pokračovaní pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave
99/1925 Sb. Nařízení o vyrozumívání úřadů a veřejných korporací v řízení konkursním a vyrovnávacím
100/1925 Sb. Vyhláška o uvedení v prozatímní platnost provisorní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou
101/1925 Sb. Vyhláška o úpravě náhradní daně z uhlí, dováženého z ciziny
102/1925 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové
103/1925 Sb. Nariadenie o stavebných živnostiach na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
104/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa mení vládné nariadenie zo dňa 20. apríla 1923, č. 76 Sb. z. a n., o zvýšení tax za zkúšky pre uchadzačov o oprávnenie ku koncessovaným živnostiam stavebným
105/1925 Sb. Nariadenie o preukaze zvláštnej spôsobilosti pri koncessovaných živnostiach uvedených v § 37, odst. 1., živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.
106/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa označujú učilištia, ichž vysvedčenia cele alebo z časti nahraďujú preukaz o učebnej dobe v obchodnej živnosti, po prípade nahraďujú preukaz o predpísanej služobnej dobe v obchodnej živnosti
107/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravujú práva lekárieň vzhľadom na obchody s tovarom materiálnym a na iné živnosti sem patriace
108/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravuje obor pôsobnosti a úradná činnosť spoločenstevných inštruktorov
109/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje pôsobnosť výborov spoločenstevných župných sväzov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi jako poradných sborov živnostenských úradov
110/1925 Sb. Nariadenie o vyhľadávaní objednávok tovaru bez vyzvania
111/1925 Sb. Nařízení o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území
112/1925 Sb. Vyhláška o statistice odstřelu zvěře
113/1925 Sb. Vyhláška o vydání poštovních průvodek s natištěnou kokovou známkou za 50 h
114/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
115/1925 Sb. Nariadenie o obchode s minerálnymi olejami
116/1925 Sb. Nariadenie, ktorým vydávajú sa predpisy pre živnostenské provodzovanie kameňolomov, hlinísk, pieskovieň a štrkovieň
117/1925 Sb. Nariadenie, ktorým vydávajú sa predpisy pre zabránenie úrazom a na ochranu zdravia robotníkov pri živnostenskom prevádzaní pozemných stavieb
118/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov zamestnaných pri cukrovarstve
119/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem
120/1925 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Brandýse nad Labem
121/1925 Sb. Vyhláška o statistice semletého obilí a mlýnských výrobků za období od 1. července 1924 do 30. června 1925, o statistice zásob obilí a mlýnských výrobků ke dni 1. července 1925 a o sčítání hospodářského zvířectva ke dni 31. prosince 1925
122/1925 Sb. Nařízení, kterým se podrobuje dani z obratu dovoz některých zemědělských plodin a dovoz mlýnských výrobků
123/1925 Sb. Nariadenie o výrobe a užívaní acetylénu, ako aj o obchode karbidom
124/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o tom, ako sa sriaďujú, užívajú a udržujú zariadenia pre rozvádzanie a upotrebenie horľavých plynov (plynový regulativ)
125/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú zvláštné predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov v živnostenských závodoch, v ktorých sa konajú knihtlačiarske a kemeňotlačiarske, ako aj písmoliatecké práce
126/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov pri výrobe papiera zamestnaných
127/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o živnostenskej výrobe sódovej vody
128/1925 Sb. Nariadenie, ktorým vydávajú sa predpisy pre živnostenské provodzovanie sušiarieň ovocia, čakanky, repy a iných zemedelských výrobkov
129/1925 Sb. Nariadenie o zachádzaní s celuloidom, celuloidovým tovarom a celuloidovými odpadky
130/1925 Sb. Nařízení o provedení některých ustanovení zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti
131/1925 Sb. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů
132/1925 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných l. července 1925
133/1925 Sb. Nariadenie o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami
134/1925 Sb. Nařízení o obnovení cla na dehtové barvy
135/1925 Sb. Vyhláška o vydání kolků hodnoty 100 Kč a 200 Kč
136/1925 Sb. Nařízení, jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku
137/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa organizácia občianskych (meštianskych) škôl na Slovensku prispôsobuje organizácii občianskych škôl v Čechách, na Morave a vo Sliezsku
138/1925 Sb. Nariadenie o odmenách sopisovateľov nálezov o prestupkoch zákonov, platiacich na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, o kolkoch a poplatkoch včetne dane z obohatenia, dane z obchodu cennými papierami a kolkov z hracích karát, pokiaľ sa tieto
139/1925 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění zařadění míst do tříd místních přídavků státních zaměstnanců
140/1925 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi anebo náboženskými společnostmi
141/1925 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 19. března 1919, č. 145 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů a listin zřízených v republice Rakouské
142/1925 Sb. Nařízení o zaopatřovacích požitcích přísežných berních vykonavatelů, výpomocných zřízenců, výpomocných berních vykonavatelů a civilních trestních poslů (soudních doručních poslů), jakož i pozůstalých po těchto zaměstnancích
143/1925 Sb. Nařízení o likvidaci markových oddělení spořitelen
144/1925 Sb. Nařízení o školném na státních školách středních
145/1925 Sb. Nařízení o úpravě odpočivných a zaopatřovacích požitků kancelářských oficiantů, po případě jejich pozůstalých a kancelářských oficiantek
146/1925 Sb. Vyhláška o zřízení Všeobecného ústavu pro zkoumání potravin v Brně
147/1925 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o mezinárodní opiové konvenci
148/1925 Sb. Zákon o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří
149/1925 Sb. Nařízení o rozšíření obvodu živnostenského soudu v Brně
150/1925 Sb. Nařízení, jímž se upravují odpočivné a zaopatřovací požitky bývalých úředníků poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
151/1925 Sb. Nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926
152/1925 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví zvláštní poplatky za vyhotovení listin a osvědčení patentním úřadem na žádost stran vydávaných
153/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
154/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
155/1925 Sb. Zákon, kterým se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění
156/1925 Sb. Zákon, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou
157/1925 Sb. Zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládaní nadačn
158/1925 Sb. Zákon o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem
159/1925 Sb. Nařízení o změně vysvětlivek k saz. čís. 625 celního sazebníku (dehtové barvy)
160/1925 Sb. Nařízení, kterým se upravuje zařízení a vedení vodních knih se sbírkami listin, map a plánů v území mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
161/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa upravuje pre Slovensko a Podkarpatskú Rus zariadenie a vedenie vodných kníh so sbierkami listín, máp a plánov
162/1925 Sb. Nařízení o zkouškách kandidátek odborného učitelství nižších hospodyňských škol zemědělských
163/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády)
164/1925 Sb. Nařízení o plemenitbě koní
165/1925 Sb. Nařízení, kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky vajec do pohraničních politických okresů Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách
166/1925 Sb. Vyhláška o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti
167/1925 Sb. Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
168/1925 Sb. Nařízení o vydání pětikorun kovových
169/1925 Sb. Vyhláška o vydání pětikorun kovových
170/1925 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojiš
171/1925 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
172/1925 Sb. Zákon o letectví
173/1925 Sb. Vyhláška o zrušení zpravodajské povinnosti, uložené městským úřadům vyhláškou ze dne 30. dubna 1923, č. 94 Sb. z. a n., o nové úpravě zdravotně-statistických výkazů a zpráv
174/1925 Sb. Zákon, kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu
175/1925 Sb. Vyhláška o paušalovaní dane z obratu u drobných roľníkov na Slovensku
176/1925 Sb. Vyhláška, již se uveřejňuje seznam ústředních úřadů zmíněný v článku 29. smlouvy mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků, podepsané 17. března 1923 a publikované č. 146 Sb. z.
177/1925 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 15. srpna 1925
178/1925 Sb. Vyhláška o změně předpisů týkajících se úředního cejchování dopravních nádob na mléko (mléčných konví), uveřejněných vyhláškou ministerstva obchodu ze dne 13. července 1906, č. 148 ř. z.
179/1925 Sb. Vyhláška, jíž se provádí vládní nařízení ze dne 4. června 1925, č. 111 Sb. z. a n., o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území
180/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou
181/1925 Sb. Nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925
182/1925 Sb. Vyhláška o statistice stavebních a bytových družstev podle stavu ze dne 31. prosince 1924 a o statistice hospodářských a pachtovních družstev zemědělských včetně družstev pastvinářských v období 1924, případně 1924/25
183/1925 Sb. Vyhláška o zahájení působnosti Poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe se sídlem v Praze
184/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování mostních vah opatřených samočinným vyvažovacím přístrojem "Vellox" soustavy firmy Fr. Wiesner v Chrudimi
185/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády)
186/1925 Sb. Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., jímž zavedeno bylo dopravní osvědčení na zásilky vajec do pohraničních politických okresů Kraslice, Výprt
187/1925 Sb. Nařízení o nové úpravě poštovních poplatků
188/1925 Sb. Nařízení, kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
189/1925 Sb. Nařízení o odpočivných a zaopatřovacích požitcích zřízenců bývalé finanční stráže a jejich pozůstalých
190/1925 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. října 1925
191/1925 Sb. Vyhláška, kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 14. dubna 1925, č. 85 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u cementu, tažených železných a ocelových drátů, drátěných hřebíků a podková
192/1925 Sb. Nařízení, jímž se vydávají nové předpisy o Státní radě živnostenské
193/1925 Sb. Vyhláška o uznání církve československé na území Slovenska a Podkarpatské Rusi
194/1925 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Praze - XII. (Král. Vinohradech)
195/1925 Sb. Nařízení o nejvyšších cenách piva
196/1925 Sb. Vyhláška o rozšíření působnosti policejního ředitelství v Moravské Ostravě
197/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost ujednání o nové výpovědní lhůtě pro československo-švýcarskou obchodní a celní úmluvu
198/1925 Sb. Zákon, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby
199/1925 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby
200/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádějí §§ 267, 274, 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
201/1925 Sb. Nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926
202/1925 Sb. Zákon, ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení
203/1925 Sb. Zákon, kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona)
204/1925 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
205/1925 Sb. Zákon, kterým se mění řád volení do poslanecké sněmovny ze dne 29. února 1920, č. 123, č. 123 Sb. z. a n.
206/1925 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu
207/1925 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1926
208/1925 Sb. Nariadenie, ktorým sa prekladá sídlo okresného úradu z Vyšného Svidníka do Stropkova a upravuje obvod tohoto úradu
209/1925 Sb. Vyhláška o obstarávaní vnútornej správy okresnej v niektorých obciach v obvode okresného úradu v Stropkove
210/1925 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze
211/1925 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí
212/1925 Sb. Vyhláška o soupisu obligací dráhy Karla Ludvíka a obligací dráhy Albrechtovy, haličských zemských obligací a obligací územních svazků samosprávných
213/1925 Sb. Zákon, kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze
214/1925 Sb. Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
215/1925 Sb. Zákon o úpravě obchodních styků s cizinou
216/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) mezi republikou Československou a Španělskem
217/1925 Sb. Zákon, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.)
218/1925 Sb. Zákon o zřízení, působnosti o organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé
219/1925 Sb. Zákon, kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řecko-východní
220/1925 Sb. Zákon o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojiště
221/1925 Sb. Zákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců
222/1925 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost ustanovení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
223/1925 Sb. Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost nařízení presidenta zemské správy politické ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., a ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z. a n., jimiž bylo zavedeno dopravní osvědčení o zásilky vajec do některých po
224/1925 Sb. Zákon o úprave pomerov vzniklých z usidlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
225/1925 Sb. Zákon o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
226/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským
227/1925 Sb. Zákon o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti
228/1925 Sb. Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 1924, č. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1925/1926
229/1925 Sb. Vyhláška, kterou se podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví, stanoví lhůta, ve které jest podniky již stávající a podle § 48 téhož zákona do úrazové povinnosti pojistné vstupují ohlásiti u příslušn
230/1925 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
231/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Podkarpatské Rusi
232/1925 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, čís. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
233/1925 Sb. Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
234/1925 Sb. Nariadenie o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami
235/1925 Sb. Nařízení o částečné změně předpisů o Státní radě živnostenské
236/1925 Sb. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1925
237/1925 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1926
238/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku
239/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u rýžových odpadků, sušených kukuřičných výpalků, pokrutin a vlčího bobu
240/1925 Sb. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
241/1925 Sb. Vyhláška o zavedení výroby zboží s obsahem 250/1000 zlata, jež bude podléhati nepovinnému puncování
242/1925 Sb. Vyhláška, kterou se upravují obvody silničních, soudních a politických okresů, obvody finančních a školských okresů a jiných státních úřadů na Valticku
243/1925 Sb. Vyhláška, kterou upravují se obvody zastupitelských, soudních a politických okresů, obvody finančních a školských okresů na Vitorazsku
244/1925 Sb. Vyhláška o prozatímní obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Řeckou
245/1925 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
246/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují další změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle čl. 239 mírové smlouvy Trianonské
247/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u jatečného dobytka a masa
248/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u piva
249/1925 Sb. Nařízení o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
250/1925 Sb. Nařízení o povinném používání poštovního úřadu šekového ku vplacení a výplatám hotovostí u soudů, soudních a poručenských (sirotčích) úřadů
251/1925 Sb. Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. pol. 599 g2
252/1925 Sb. Vyhláška o zrušení důchodkového úřadu v Praze
253/1925 Sb. Nařízení, jímž se zrušují §§ 2 a 3 nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 171 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných
254/1925 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových
255/1925 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní státních
256/1925 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních.
257/1925 Sb. Zákon, jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenskéh
258/1925 Sb. Zákon o výši daně z cukru
259/1925 Sb. Nařízení, kterým se pro prvek 1926 stanoví výše zdravotní přirážky
260/1925 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb. z. a n., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
261/1925 Sb. Nariadenie o likvidácii sirotských pokladníc na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
262/1925 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
263/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u kyseliny octové, dřevěného uhlí a střev, dovážených z ciziny
264/1925 Sb. Nařízení, kterým se prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
265/1925 Sb. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech a výrobním období 1925/26
266/1925 Sb. Nařízení o státní pomoci při živelních pohromách r. 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti
267/1925 Sb. Nařízení o zkouškách kandidátů učitelství nižších škol hospodářských
268/1925 Sb. Nařízení o zrušení Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v Praze, v likvidaci
269/1925 Sb. Vyhláška o schválení silničních rozpočtů pro rok 1925 župy užhorodské, berežské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župních silničních dávek a přirážek pro rok 1925
270/1925 Sb. Vyhláška o mezinárodních aktech sjednaných ve Štokholmě dne 28. srpna 1924 na VIII. světovém poštovním kongresu
271/1925 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
272/1925 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u margarinu a jiných umělých pokrmových tuků
273/1925 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v částce 109. Sbírky zákonů a nařízení z roku 1925
274/1925 Sb. Vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 5. září 1924 o hospodářských a komunikačních úlevách v pohraničním pásmu československo-polském na Spiši

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1926

1/1926 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a říší Německou o úpravě pracovních a služebních poměrů a o sociálním pojištění posádek na československých lodích plujících na Labi
2/1926 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a říší Německou o úpravě pracovních a služebních poměrů a o sociálním pojištění posádek na lodích plujících na Odře a postoupených Německem Československu
3/1926 Sb. Vyhláška o obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a Švédskem
4/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
5/1926 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a republikou Polskou ze dne 6. března 1925 ohledně úpravy právních styků ve věcech občanských, trestních a nesporných
6/1926 Sb. Nařízení o zastupování stran v patentových věcech patentními zástupci a úředně autorisovanými civilními techniky, provozovaném po živnostensku
7/1926 Sb. Nařízení, kterým se snižuje přirážka k dani z vodní síly a doplňuje ustanovení § 23 vládního nařízení ze dne 12. května 1922, č. 142 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o dani z vodní síly
8/1926 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
9/1926 Sb. Vyhláška o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy rodinnej a živnostenskej v Ružomberku
10/1926 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II, III, IV a VIII finančního zákona pro rok 1926
11/1926 Sb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 2449/1915 M. E. (uh. min. pred.), o obmedzení rozširovania jednotlivých máp, cestovných kníh, dopisníc a vyobrazení
12/1926 Sb. Nařízení o změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské
13/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku
14/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vyclívání anglických reklamních tiskopisů
15/1926 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1925
16/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
17/1926 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí ústavní zákon jazykový pro obor ministerstev vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné korporace, podléhající ...
18/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albanií
19/1926 Sb. Vyhláška o upisování 6%ní mimořádné státní půjčky republiky Československé, spojené se záměnou pokladničních poukázek splatných 1. července 1926 a některých předválečných dluhopisů (konsolidační půjčky z r. 1926)
20/1926 Sb. Vyhláška o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
21/1926 Sb. Druhá dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze dne 4. května 1921
22/1926 Sb. Mezinárodní úprava o založení Mezinárodního úřadu pro epizootie v Paříži
23/1926 Sb. Úmluva mezi Československou republikou a Německou říší o úlevách pohraničnicích styku mezi územím, které versailleskou smlouvou připadlo Československé republice, a územím Německé říše
24/1926 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
25/1926 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
26/1926 Sb. Nařízení o výrobě léčivých specialit a obchodu s nimi v lékárnách
27/1926 Sb. Vyhláška o Prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou československou a republikou Polskou
28/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa zavádza organizačný poriadok občianskych podkovárskych kurzov a zkušebný poriadok pre zkúšky podkovárske bez navštevovania kurzu
29/1926 Sb. Nařízení o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
30/1926 Sb. Vyhláška o změně počtu členů komise pro daň výdělkovou III. třídy ukládacího okresu Brno-město
31/1926 Sb. Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1926
32/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
33/1926 Sb. Nařízení o částečné změně předpisů o Státní radě živnostenské
34/1926 Sb. Vyhláška o rozdělení obvodu policejního ředitelství v Brně na pět okresů s okresními policejními komisařstvími
35/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
36/1926 Sb. Vyhláška o snížení ražebného za československé dukáty
37/1926 Sb. Nariadenie o vyrozumievaní úradov a verejných korporacií vo vyrovnávacom pokračovaní na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
38/1926 Sb. Zákon o další obnově prozatímního vnuceného pachtu
39/1926 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
40/1926 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u cukrovinek
41/1926 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
42/1926 Sb. Nařízení o organisaci expositury poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe se sídlem v Ústí nad Labem a expositury poříčního plavebního úřadu pro oblast Dunaje se sídlem v Komárně
43/1926 Sb. Vyhláška o zahájení činnosti Národní banky Československé
44/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 16. dubna 1925 o pohraničním styku
45/1926 Sb. Úmluva sjednaná mezi vládami republiky Československé a království Maďarského, týkající se úpravy provozu československých vlaků maďarským úsekem železniční trati Čata-Lučenec
46/1926 Sb. Úmluva mezi Československem a Francií o soudní ochraně a právu chudých
47/1926 Sb. Vyhláška o nejvyšších a těch vyšších úřadech správních Československé republiky, jichž listiny nepotřebují v Německé říši dalšího ověření, a týchž úřadech Německé říše a německých zemí, jichž listiny nepotřebují dalšího ověření v Československ
48/1926 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců
49/1926 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926
50/1926 Sb. Nařízení o evidenci posledních pořízení sepsaných u soudů nebo (veřejnými) notáři nebo u nich uložených
51/1926 Sb. Nařízení o stanovení prémiových reserv a jiných pojistně-matematických hodnot Všeobecného pensijního ústavu v Praze
52/1926 Sb. Nařízení o zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně
53/1926 Sb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 54 Sb. z. a n., o zřízení "Československé ústřední rady železniční" a "Ředitelských rad železničních"
54/1926 Sb. Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1925/26
55/1926 Sb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody súdov a štátnych zastupiteľstiev na Slovensku a zmeňuje sa obvod okresného súdu, súdnej stolice a štátneho zastupiteľstva v Užhorode
56/1926 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních
57/1926 Sb. Nařízení o přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
58/1926 Sb. Nařízení o hubení chroustů
59/1926 Sb. Vyhláška o Úmluvě mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku
60/1926 Sb. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění
61/1926 Sb. Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924
62/1926 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi
63/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
64/1926 Sb. Vyhláška o soupisu pohledávek vůči sirotčím pokladnám v poměru k republice Rakouské
65/1926 Sb. Vyhláška o výpovědi vkladů valutové půjčky státem
66/1926 Sb. Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání ve Vyškově, Holešově a v Ústí n./L.
67/1926 Sb. Vyhláška o nabytí platnosti Úmluvy mezi vládami republiky Československé a království Maďarského, týkající se úpravy provozu československých vlaků maďarským úsekem železniční trati Čata-Lučenec, sjednané v Budapešti dne 8. března 1923
68/1926 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
69/1926 Sb. Nařízení o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání spolku >>Dobromily<< v Moravské Ostravě
70/1926 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských
71/1926 Sb. Nařízení o úpravě některých oborů soukromého sprostředkování jakožto živností koncesovaných
72/1926 Sb. Vyhláška o stažení pětikorunových státovek s datem 28. září 1921
73/1926 Sb. Vyhláška o vysvědčení České odborné školy pro ženská povolání v Prachaticích
74/1926 Sb. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
75/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
76/1926 Sb. Vyhláška o "Prohlášení mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o výměně dat získaných periodickými sčítáními lidu a týkajících se občanů jednoho ze států, kteří bydlí na území státu druhého"
77/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 11. dubna 1926
78/1926 Sb. Nařízení o hubení myší
79/1926 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n., o náhradních dávkách z věcí obsahujících přísadu cukru a alkoholu nebo z nich vyrobených
80/1926 Sb. Smlouva mezi Československem a Polskem o turistice
81/1926 Sb. Konvence mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných
82/1926 Sb. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Varů, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř. z.
83/1926 Sb. Vyhláška, kterou se doplňuje a částečně opravuje vyhláška téhož ministra ze dne 24. března 1926, č. 47 Sb. z. a n., o nejvyšších a těch vyšších úřadech správních Československé republiky, jichž listiny nepotřebují v Německé říši dalšího ověřen
84/1926 Sb. Nařízení o reorganisaci župní správy v území Podkarpatské Rusi
85/1926 Sb. Zákon o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných ciest a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
86/1926 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
87/1926 Sb. Zákon o podomním obchodě
88/1926 Sb. Nařízení o úředním cejchování elektroměrů
89/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
90/1926 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 9. října 1925, č. 200 Sb. z. a n., kterým se provádějí §§ 267, 274, 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
91/1926 Sb. Nařízení, jímž se upravuje poplatek za zpáteční lístek (výplatní stvrzenku)
92/1926 Sb. Nařízení o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami v poměru k Maďarsku a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v býv. korunách rakousko-uherských
93/1926 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje státní ústav pro zubní lékařství
94/1926 Sb. Nariadenie, ktorým sa mení vládné nariadenie zo dňa 26. mája 1925, č. 125 Sb. z. a n., obsahujúce zvláštne predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov v živnostenských závodoch, v ktorých sa konajú knihtlačiarske a kameňotlačiarske, ako aj
95/1926 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou Zemské průmyslové školy v Kolíně a v Mladé Boleslavi
96/1926 Sb. Nařízení, kterým se státní odborné škole keramické v Bechyni uděluje právo konati zkoušky mistrovské
97/1926 Sb. Nařízení, kterým se zrušují nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z. a n., a ze dne 27. října 1925, č. 223 Sb. z. a n., jimiž byla zavedena dopravní os
98/1926 Sb. Zákon o dani z cukru
99/1926 Sb. Zákon o zvýšení daně z lihu
100/1926 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 26. června 1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení daně z lihu
101/1926 Sb. Nařízení, jímž se stanoví prodejní ceny lihu, zdaněného dávkou spotřební
102/1926 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu
103/1926 Sb. Zákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
104/1926 Sb. Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon
105/1926 Sb. Zákon o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů
106/1926 Sb. Nařízení o částečném přenesení působnosti župního úřadu (župana) v Mukačevě na úřady nižší instance
107/1926 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
108/1926 Sb. Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 267 Sb. z. a n., o zkouškách kandidátů učitelství nižších škol hospodářských
109/1926 Sb. Zákon, jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou
110/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění a upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
111/1926 Sb. Nařízení, jímž se stanoví tára a oprávnění celních úřadů pro vyclívání zboží některých čísel celního sazebníku
112/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění § 3 (býv. uh. § 4) prováděcího předpisu k zákonu o celním sazebníku
113/1926 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě
114/1926 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců
115/1926 Sb. Nařízení o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru
116/1926 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, o dani z uhlí
117/1926 Sb. Zákon, jímž se zachovávají pro pensijní pojištěnce a pro členy báňských bratrských pokladen v platnosti některá ustanovení právních předpisů o nemocenském pojištění
118/1926 Sb. Zákon, jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
119/1926 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje okresní soud civilní pro vnitřní Prahu (I., II., V. a VI.)
120/1926 Sb. Nařízení, jímž se upravuje výplatné za tuzemské tiskoviny
121/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění pravidla o obecní dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí v obcích republiky Československé
122/1926 Sb. Zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných
123/1926 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území Severního
124/1926 Sb. Zákon, kterým se účinnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků
125/1926 Sb. Zákon o úpravě některých lhůt při smlouvách nájemních
126/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o právní ochraně státních příslušníků
127/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o vykonatelnosti rozsudků ve věcech občanských a obchodních
128/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královským Italským o vydání zločinců
129/1926 Sb. Nařízení o vyclívání zboží saz. čís. 553 podle ceny
130/1926 Sb. Zákon o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi
131/1926 Sb. Zákon o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi
132/1926 Sb. Vyhláška, jíž se opravuje chyba ve vládním nařízení ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb. z. a n., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě
133/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemném připuštění lékařů a porodních babiček k vykonávání praxe
134/1926 Sb. Nařízení ku provedení čl. II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují obchodní styky s cizinou
135/1926 Sb. Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským
136/1926 Sb. Nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926
137/1926 Sb. Nařízení o uvolnění vajec v podnicích cukrářských, jakož i k výrobě vaječného koňaku (brandy) a k účelům technickým
138/1926 Sb. Nařízení o dovozních listech na obilí, luštěniny a rýži
139/1926 Sb. Zákon o finanční podpoře elektrisace venkova
140/1926 Sb. Zákon, kterým se prohlašuje živnost fotografická ve všech svých oborech za řemeslnou
141/1926 Sb. Zákon, jímž se pokuty, ukládané za přestupky živnostenského řádu, po příp. živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, přikazují pro účely živnostenských škol pokračovacích (škol učňovských)
142/1926 Sb. Zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925 v částce Kč 27,000.000 - jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
143/1926 Sb. Zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1926 v částce Kč 20,000.000 - se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
144/1926 Sb. Nařízení o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), jakož i učitelů veřejných škol obecných a občanských, na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. 2., učitelského zákona
145/1926 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, čís. 221 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců
146/1926 Sb. Nařízení, kterým se vydává volební řád do orgánů Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a do rozhodčích soudů
147/1926 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají: vzorec výkazu stavu podle zákona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., dále vzorce výroční zprávy a vzorec čtvrtletních zpráv akciových bank
148/1926 Sb. Vyhláška o úmluvě mezi československým ministerstvem financí a rakouským spolkovým ministerstvem financí o daňových a poplatkových účincích, jež mají podle ustanovení o obnově bilancí v jednom státě provedené změny ve státě druhém
149/1926 Sb. Zákon, jimiž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami
150/1926 Sb. Zákon, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích
151/1926 Sb. Zákon, kterým provádí se článek 1. úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským, č. 132/1924 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlu
152/1926 Sb. Ústavný zákon o udelení štátneho občianstva československého niektorým osobám
153/1926 Sb. Vyhláška o provedení článků 69 až 72 (vydání deposit) smlouvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. dubna 1925, č. 56 Sb. z. a n. z roku 1926
154/1926 Sb. Vyhláška o vysvědčeních německé školy odborné pro ženská povolání v Břeclavi
155/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost třetí dodatková úmluva ze dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou sjednané v Praze dne 21. května 1921
156/1926 Sb. Zákon o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům
157/1926 Sb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 16. července 1926, č. 134 Sb. z. a n., ku provedení článku II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují obchodní styky s cizin
158/1926 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
159/1926 Sb. Zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922 a ve Vídni dne 30. listopadu 1923
160/1926 Sb. Nařízení, kterým se snižují drahotní přídavky mužstva, jemuž není vojenská služba povoláním
161/1926 Sb. Nařízení o školném a taxách na státních středních školách
162/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Maďarským
163/1926 Sb. Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na rok 1926 pro obvody býv. žup užhorodské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926
164/1926 Sb. Nařízení o ukládání peněžních hotovostí a skvostů jako soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového
165/1926 Sb. Nařízení, kterým se zřizuje exekuční soud v Praze a zrušuje se okresní soud pro Malou Stranu v Praze
166/1926 Sb. Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání Školských sester d. N. D. v Kladně
167/1926 Sb. Nařízení ku provedení článku II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují obchodní styky s cizinou
168/1926 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
169/1926 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
170/1926 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
171/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných
172/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
173/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Praze dne 30. srpna 1926
174/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje § 3 (býv. uh. § 4) prováděcího předpisu k zákonu o celním sazebníku
175/1926 Sb. Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem
176/1926 Sb. Smírčí a rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Švédskem
177/1926 Sb. Smírčí a rozodčí smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
178/1926 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 26. června 1926, č. 98 Sb. z. a n., o dani z cukru
179/1926 Sb. Nařízení, jímž se uznávají belgické značky ručních střelných zbraní
180/1926 Sb. Dohoda upravující veterinární styk mezi republikou Československou a královstvím Rumunským
181/1926 Sb. Nařízení, kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z. a n.)
182/1926 Sb. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1926/27
183/1926 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
184/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckých úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
185/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní účinnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 30. září 1926
186/1926 Sb. Nařízení o celním osvobození cukrovky pro cukrovary slezského pohraničního pásma
187/1926 Sb. Nařízení o vysvědčeních vyšších státních průmyslových škol v Ústí n. Lab., v Karvinné, v Praze - Smíchově a v Šumperku
188/1926 Sb. Vyhláška, ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresných súdov v Piešťanoch a Želiezovciach
189/1926 Sb. Nařízení o semílání žita
190/1926 Sb. Nariadenie o presune pôsobnosti administratívnych úradov na Slovensku vo veciach župných ciest, ďalej ciest (príjazdných), spojujúcich železničné stanice s najbližšími cestami štátnymi, župnými alebo obecnými alebo s obcami, a verejných ciest
191/1926 Sb. Nariadenie o úprave výkonnej služby pre verejné štátné cesty na Slovensku
192/1926 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
193/1926 Sb. Vyhláška o státních prodejních cenách tuzemské soli
194/1926 Sb. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích, poukázaných bývalou vládou rakouskou
195/1926 Sb. Úmluva mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922
196/1926 Sb. Nařízení o složení a jednacím řádu rozhodčího soudu státního pozemkového úřadu
197/1926 Sb. Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Japonskem
198/1926 Sb. Protokol mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o vzájemné výměně vojenských dokumentů z archivů bývalého Rakousko - Uherska
199/1926 Sb. Nařízení jímž se částečně doplňuje vládní nařízení provádějící zákon o vojenských požitcích zaopatřovacích
200/1926 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u kukuřice dovážené z ciziny
201/1926 Sb. Úmluva o společných pohraničních stanicích, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Maďarským.
202/1926 Sb. Obchodní úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou
203/1926 Sb. Nařízení, jímž se upravuje tára u zboží s. č. 3 a č. 178 celního sazebníku
204/1926 Sb. Nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
205/1926 Sb. Nařízení, kterým se mění sídlo, obor působnosti i název okresního soudu v Praze na Smíchově
206/1926 Sb. Nařízení, kterým se upravuje místní obvod působnosti okresního soudu pro věci obchodní v Praze
207/1926 Sb. Vyhláška o dohodě mezi Československou republikou a Spojenými Státy Americkými o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi oběma státy
208/1926 Sb. Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Bulharským
209/1926 Sb. Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
210/1926 Sb. Zdravotní úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou
211/1926 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců
212/1926 Sb. Vyhláška o ujednání o změně výpovědní lhůty obchodní a celní úmluvy mezi Československou republikou a Švýcarskem
213/1926 Sb. Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Islandem
214/1926 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje celní sazebník pro československé celní území
215/1926 Sb. Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem
216/1926 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o podomním obchodě
217/1926 Sb. Vyhláška o soupisu soukromých polských obligací
218/1926 Sb. Zákon o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
219/1926 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
220/1926 Sb. Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o autonomní změně § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádě senátu Národního shromáždění
221/1926 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1927
222/1926 Sb. Nařízení o úpravě politické správy v hlavním městě Praze
223/1926 Sb. Nařízení, kterým se stanoví den pro odevzdání pozemkových knih pražských předměstských soudů zemskému soudu civilnímu v Praze
224/1926 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, který se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního pří
225/1926 Sb. Vyhláška o průkazu o státním občanství republiky Československé
226/1926 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění celní sazebník
227/1926 Sb. Nařízení, kterým se pro rok 1927 stanoví výše zdravotní přirážky
228/1926 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
229/1926 Sb. Usnesení poslanecké sněmovny, kterým se mění § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé
230/1926 Sb. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. dubna 1922
231/1926 Sb. Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podeps
232/1926 Sb. Zákon o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, jakož
233/1926 Sb. Zákon o dávce ze šumivého vína
234/1926 Sb. Zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry
235/1926 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
236/1926 Sb. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
237/1926 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1926, čís. 118 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
238/1926 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace
239/1926 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. července 1924, č. 164 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zák. č. I/1911 o civilním řízení soudním
240/1926 Sb. Zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy
241/1926 Sb. Nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g 2. celního sazebníku
242/1926 Sb. Vyhláška o působnosti a složení státní vodohospodářské rady
243/1926 Sb. Vyhláška, jíž se opravují data výměny ratifikačních listin a počátku účinnosti Úmluvy mezi Československou republikou a Německou říší o úlevách pohraničního styku mezi územím, které versailleskou smlouvou připadlo Československé republice, a
244/1926 Sb. Nařízení o úpravě školské správy v hlavním městě Praze
245/1926 Sb. Nařízení o úhradě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
246/1926 Sb. Zákon, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, a prodlužuje se jeho platnost
247/1926 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, a prodlužuje jeho platnost
248/1926 Sb. Vyhláška o soupisu obligací vydaných polskými soukromými drahami na bývalém území rakouském
249/1926 Sb. Nařízení, jímž se mění volební řád do orgánů Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a do rozhodčích soudů
250/1926 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Jablonci n. N.
251/1926 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Novém Jičíně
252/1926 Sb. Vyhláška o změně působnosti policejního ředitelství v Moravské Ostravě
253/1926 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost
254/1926 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
255/1926 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost prozatímní obchodní dohoda mezi Československou republikou a dominiem Kanadou
256/1926 Sb. Zákon o promlčení pohledávek připadlých československému státu podle mírových smluv
257/1926 Sb. Nařízení, kterým se přikazují věci právní pomoci v exekučním řízení exekučnímu soudu v Praze
258/1926 Sb. Vyhláška o zřízení fondu živnostenských pokračovacích (učňovských) škol a jeho stanovách
259/1926 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u vína, šťav a jim podobných nápojů

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1927

1/1927 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
2/1927 Sb. Nařízení, kterým se mění některé předpisy o doručování soudních zásilek poštou
3/1927 Sb. Protokol o poskytnutí možnosti přístupu k mezinárodní úmluvě o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905, dalším státům
4/1927 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům VI až XI a XV a XVI finančního zákona pro rok 1927
5/1927 Sb. Nařízení, kterým se zrušuje úřad zplnomocněného komisaře republiky Československé pro Ratibořsko
6/1927 Sb. Nařízení, jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku
7/1927 Sb. Nariadenie o výrobe hrudkového syra a bryndze a o ich uvádzaní do obehu
8/1927 Sb. Nariadenie, ktorým sa prevádza zákon o sriadení univerzity Komenského
9/1927 Sb. Nařízení, kterým se upravuje odměna za hromadné vyšetření duševního stavu osob v řízení podle řádu o zbavení svéprávnosti
10/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
11/1927 Sb. Vyhláška o soupisu soukromých polských obligací
12/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Sester N. P. P. M. v Mor. Třebové
13/1927 Sb. Vyhláška o výpovědi a záměně pětiletých státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1930
14/1927 Sb. Obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem
15/1927 Sb. Nařízení o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah
16/1927 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
17/1927 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů poštovních expedientů, poštovních pomocníků a poštovních poslů
18/1927 Sb. Nařízení, kterým se mění ustanovení čl. V. vládního nařízení ze dne 11. prosince 1922, č. 365 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu
19/1927 Sb. Vyhláška o vydání bankovek dvacetikorunových s datem 1. října 1926
20/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi
21/1927 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů sekundárních lékařů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze a asistentů ve státních ústavech pro vzdělání a výcvik porodních pomocnic (babických ško
22/1927 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze
23/1927 Sb. Nařízení o úpravě platových poměrů státních obecních (městských) a obvodních lékařů
24/1927 Sb. Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924
25/1927 Sb. Nařízení, kterým se určuje, při kterých příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší předpisy o jeho úpravě
26/1927 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
27/1927 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
28/1927 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
29/1927 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. července 1926, č. 116 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, o dani z uhlí
30/1927 Sb. Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1927
31/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
32/1927 Sb. Vyhláška o soupisu peněžních pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny
33/1927 Sb. Vyhláška o soupisu vkladů u spořitelny města Těšína ("Teschner Sparkasse")
34/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými (článek II, III a IV) a československé pojišťovny životní s p
35/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými
36/1927 Sb. Vyhláška o vydání bankovek desetikorunových s datem 2. ledna 1927
37/1927 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní účinnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 24. března 1927
38/1927 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
39/1927 Sb. Vyhláška o výpovědi dodatkových úmluv k československo-rakouské obchodní dohodě ze dne 4. května 1921
40/1927 Sb. Mezinárodní úmluva o zjednodušení celních formalit
41/1927 Sb. Vyhláška o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. a n. z r. 1926, a dodatečn
42/1927 Sb. Nařízení, kterým se podrobuje dani z obratu dovoz některých předmětů
43/1927 Sb. Nařízení, kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů a výkonů
44/1927 Sb. Zákon o stavebním ruchu
45/1927 Sb. Úmluva o transitním přenosu elektrické energie
46/1927 Sb. Nařízení o rozhodčích soudech pro nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců
47/1927 Sb. Zákon o sčítání lidu
48/1927 Sb. Zákon, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti
49/1927 Sb. Zákon, kterým se živnost výroby cementového zboží prohlašuje za živnost řemeslnou (§ 1 živnostenského řádu a § 1 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi)
50/1927 Sb. Vládní vyhláška o ochraně původského práva v poměru k Spojeným Státům Americkým
51/1927 Sb. Zákon o délce presenční služby vojenské
52/1927 Sb. Zákon, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. října 1927
53/1927 Sb. Zákon o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona
54/1927 Sb. Zákon o umísťování déle sloužících poddůstojníků
55/1927 Sb. Zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
56/1927 Sb. Zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva
57/1927 Sb. Nařízení o státní záruce podle hlavy páté a o daňových a poplatkových úlevách podle hlavy šesté zákona ze dne 7. dubna 1927, č. 44 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
58/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
59/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
60/1927 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na další britské ko
61/1927 Sb. Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Albanií
62/1927 Sb. Nařízení, kterým se mění ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 25. října 1920, č. 612 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
63/1927 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou odborné školy truhlářské při zemské průmyslové škole ve Volyni
64/1927 Sb. Zákon o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních
65/1927 Sb. Zákon o vysvědčeních škol a veřejných orgánů, pokud tato vysvědčení opravňují k úlevám při nastoupení živností nebo jsou součástí průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti
66/1927 Sb. Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o mšici révové a k Prohlášení doplňujícímu Úmluvu
67/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva
68/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
69/1927 Sb. Vyhláška o statistických šetřeních v oboru statistiky zemědělské a zemědělsko-průmyslové
70/1927 Sb. Nařízení, jímž se zrušuje čl. II. vládního nařízení ze dne 21. března 1919, č. 151 Sb. z. a n., o provádění věcné demobilisace
71/1927 Sb. Vyhláška, kterou se upravuje text obchodní úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou, uveřejněné dne 6. listopadu 1926 pod číslem 202 ve Sbírce zákonů a nařízení
72/1927 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje s. č. 428 celního sazebníku a upravují vysvětlivky k němu
73/1927 Sb. Nařízení, jímž se upravuje s. č. 27 celního sazebníku a doplňují vysvětlivky k němu
74/1927 Sb. Nařízení, jímž se doplňují prováděcí ustanovení k zákonu ze dne 6. srpna 1909, č. 177 ř. z., o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířecích, pokud jde o provádění ochranného očkování proti vzteklině
75/1927 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje soudní řád mezistátního rozhodčího soudu československo-rakouského podle článku 36 úmluvy s Rakouskem ze dne 18. června 1924, č. 60. Sb. z. a n. 1926, o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
76/1927 Sb. Zákon o přímých daních
77/1927 Sb. Zákon o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
78/1927 Sb. Zákon o stabilisačních bilancích
79/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání v Humpolci
80/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Kladně
81/1927 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné školy pro zpracování dřeva a kovů (oddělení pro strojníky a zámečníky a oddělení pro truhláře) v Litomyšli
82/1927 Sb. Vyhláška o udělení koncese pro úzkorozchodné elektrické drobné dráhy v Karlových Varech od Divadelního náměstí k hotelu Imperial a od ulice Mariánských Lázní k hotelu Imperial
83/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání spolku Frauenerwerbverien v Praze I
84/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně přepychové u některého zboží z drahých kovů a u hodinek a hodinkových pouzder ze zlata nebo z platiny
85/1927 Sb. Vyhláška ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
86/1927 Sb. Nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g 2. celního sazebníku
87/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání Matice Jihlavské v Jihlavě a Odborné školy pro ženská povolání Slezské Matice osvěty lidové v Českém Těšíně
88/1927 Sb. Zákon o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků
89/1927 Sb. Nařízení, jímž se stanoví výše úroků z prodlení z přímých daní a vybíraných k nim přirážek
90/1927 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení o řízení před kárnými výbory vojenských gážistů a o odnětí vojenské hodnosti a o přeložení do výslužby řízením správním
91/1927 Sb. Nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním.)
92/1927 Sb. Nařízení, kterým se mění ustanovení oddílu I, Id, F odst. (2) přílohy C železničního dopravního řádu ze dne 13. května 1921, č. 203 Sb. z. a n., pokud jde o přepravu chloru
93/1927 Sb. Nariadenie o rozhodčom súde pre penzijné poistenie v Bratislave
94/1927 Sb. Nařízení, jímž se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou, o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění
95/1927 Sb. Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Švýcarskem
96/1927 Sb. Mezinárodní úmluva o potlačování obchodu s necudnými publikacemi a jich rozšiřování
97/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí I. hlava zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
98/1927 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
99/1927 Sb. Vyhláška o výpovědi a záměně pětiletých 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. května 1931
100/1927 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 7. prosince 1922, č. 361 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky
101/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců na Slovensku a Podkarpatské Rusi
102/1927 Sb. Nariadenie, ktorým sa zavádzajú zkúšky tovaryšské v živnostiach remeselných na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi
103/1927 Sb. Nařízení o úřednických kategoriích a úředních titulech
104/1927 Sb. Nařízení o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
105/1927 Sb. Nařízení o úředních titulech úředníků československých státních drah
106/1927 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů zaměstnanců zástavního a půjčovního úřadu v Praze
107/1927 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady
108/1927 Sb. Zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. května 1925, a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody
109/1927 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze
110/1927 Sb. Zákon o železniční přepravě
111/1927 Sb. Zákon proti nekalé soutěži
112/1927 Sb. Zákon, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou
113/1927 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, čís. 58 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
114/1927 Sb. Celní zákon
115/1927 Sb. Zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
116/1927 Sb. Zákon o silničním fondu
117/1927 Sb. Zákon o potulných cikánech
118/1927 Sb. Zákon o poskytování podpor při živelních pohromách
119/1927 Sb. Obchodní a plavební úmluva mezi Československem a Finskem
120/1927 Sb. Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Maďarským královstvím
121/1927 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakokuskou, sjednané v Praze dne 4. května 1921
122/1927 Sb. Nařízení, jímž se pozměňuje vládní nařízení ze dne 4. června 1925, č. 122 Sb. z. a n., kterým se podrobuje dani z obratu dovoz některých zemědělských plodin a dovoz mlýnských výrobků
123/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub
124/1927 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 16. července 1926, č. 138 Sb. z. a n., o dovozních listech na obilí, luštěniny a rýži
125/1927 Sb. Zákon o organisaci politické správy
126/1927 Sb. Zákon o volbách zemských a okresních zastupitelstev
127/1927 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění a upravuje všeobecný celní sazebník
128/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání sester Sv. Kříže v Chebu
129/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u jabloneckého zboží a u odpadků při výrobě tohoto zboží
130/1927 Sb. Zákon, kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě
131/1927 Sb. Vyhláška o zřízení daňových komisí
132/1927 Sb. Protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů
133/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Estonskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
134/1927 Sb. Vyhláška, jíž se opravuje tisková chyba ve vyhlášce ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dováže
135/1927 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání v Horním Litvínově
136/1927 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
137/1927 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy strojnické při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře
138/1927 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné školy pro zpracování dřeva a kovů při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře
139/1927 Sb. Dohoda mezi Československou republikou a Polskou republikou o letecké dopravě
140/1927 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na Maltu a některé
141/1927 Sb. Nařízení, jímž se vydávají nové branné předpisy
142/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí čl. XV. uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
143/1927 Sb. Vyhláška o stažení dvacetikorunových státovek s datem 15. dubna 1919
144/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu
145/1927 Sb. Vyhláška o zřízení odvolacích komisí
146/1927 Sb. Nařízení, kterým se připouští k úřednímu zjišťování alkoholu vyrobeného v lihovarech kontrolní měřidlo soustavy Zehrovy
147/1927 Sb. Mezinárodní opiová úmluva
148/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u minerálních olejů a výrobků z nich
149/1927 Sb. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1927/28
150/1927 Sb. Nařízení o celním osvobození cukrovky pro cukrovary slezského pohraničního pásma
151/1927 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní účinnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 15. září 1927
152/1927 Sb. Nařízení o vojenském kázeňském a kárném právu soudcovském
153/1927 Sb. Nařízení, kterým se upravují poplatky soudních znalců chemiků v trestním řízení
154/1927 Sb. Nařízení, jímž se stanoví organisační a jednací řád a poplatky soudních lékařských rad
155/1927 Sb. Vyhláška o sloučení ředitelství potravní daně v Praze s okresním finančním ředitelstvím v Praze
156/1927 Sb. Nařízení o rozsahu ručení pojištěnců za škody z provozu motorových vozidel
157/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
158/1927 Sb. Nařízení, kterým se v poměru k republice Rakouské provádí § 24, odst. 2., zákona ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích
159/1927 Sb. Vyhláška o stanovení miery a podmienok započítania zákonných prirážok k daniam výnosovým, ktoré platia poplatníci na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na náklady cirkevných škôl, do výmery prirážok, rozhodných pre prípustnosť príspevku z fondu p
160/1927 Sb. Úprava vydání správních spisů sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Maďarským
161/1927 Sb. Nařízení o povinném ohlašování dětské obrny (poliomyelitis anterior acuta), lethargického zánětu mozku a paratyfu
162/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukrovkového semene, litých trub a vidlí
163/1927 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují úmluvy mezi nástupnickými státy a Společnou pokladnou zahraničních věřitelů o úpravě služby některých státních předválečných dluhů rakouských a uherských
164/1927 Sb. Nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 28. dubna 1927, č. 43 Sb. z. a n.
165/1927 Sb. Vyhláška, ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného súdu v Modrom Kameni
166/1927 Sb. Nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k moravskému zemskému zákonu ze dne 16. prosince 1882, čís. 1 mor. z. z. z roku 1883 ve znění zákonů z 20. června 1895, čís. 61 mor. z. z., a ze 4. července 1899, čís. 66 mor. z. z., o přispívání spol
167/1927 Sb. Vyhláška, kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny
168/1927 Sb. Nařízení, jímž se provádí celní zákon (c. z.)
169/1927 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.
170/1927 Sb. Nařízení, kterým se pro rok 1928 stanoví výše zdravotní přirážky
171/1927 Sb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb. z. a n., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky
172/1927 Sb. Nařízení, jímž se stanoví průměrné ceny chemických pomocných látek a výrobků saz. čís. 622, podléhajících clu podle ceny
173/1927 Sb. Nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního sazebníku
174/1927 Sb. Nařízení o kvalifikaci státních zřízenců
175/1927 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
176/1927 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1928
177/1927 Sb. Zákon o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon)
178/1927 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb. z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoc
179/1927 Sb. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
180/1927 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
181/1927 Sb. Zákon o zmene niektorých predpisov o vymáhaní a zúčtovaní trôv spojených s trestným pokračovaním pri súdoch na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
182/1927 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
183/1927 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
184/1927 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
185/1927 Sb. Nařízení, kterým se prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
186/1927 Sb. Nařízení o úhradě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
187/1927 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Šumperku
188/1927 Sb. Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Krnově
189/1927 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje celní sazebník pro československé celní území
190/1927 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u čištěného terpentýnového a loučového oleje a jejich náhražek

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1928

1/1928 Sb. Zákon směněčný
2/1928 Sb. Zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon)
3/1928 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
4/1928 Sb. Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
5/1928 Sb. Vyhláška o vysvedčeniach Odbornej školy pre ženské povolania v Bratislave
6/1928 Sb. Vyhláška o sriadení poručenského úradu I. stolice v Modrom Kameni
7/1928 Sb. Rozhodčí smlouva mezi Československem a Dánskem
8/1928 Sb. Nařízení o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení)
9/1928 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
10/1928 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje seznam léčebných míst lázeňských
11/1928 Sb. Nařízení, jímž se doplňuje § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
12/1928 Sb. Vyhláška, ktorou sa vzhľadom na § 2 vyhlášky ministerstva financí zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení obvodov působnosti a sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku, stanoví deň zahájenia činn
13/1928 Sb. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro desítiletí od roku 1928 do 1937
14/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1928
15/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění vzorná pravidla, uveřejněná v dodatcích ku vládnímu nařízení ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n., a vydávají další vzorná pravidla pro obecní dávky a poplatky
16/1928 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o rozdělení spisů uschovaných dosud u úřadů rakouských
17/1928 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou ve věci výměny spisů po bývalých vojenských úřadech rakouských, uherských a rakousko-uherských
18/1928 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o rozdělení spisů a archivů železničních
19/1928 Sb. Prohlášení mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Polské o vzájemném vypůjčování starších spisů než jsou uvedeny v čl. 23, bod d), československo-polské smlouvy o otázkách právních a finančních, ze dne 23. dubna 1925
20/1928 Sb. Vyhláška o vejití v působnost části IV. (článek 23.-33.) Smlouvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1928
21/1928 Sb. Vyhláška o omamných prostředcích, na něž vztahuje se zákon o provádění Mezinárodní opiové konvence
22/1928 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců , a protokolu ze dne 4. če
23/1928 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním
24/1928 Sb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje všeobecný banský zákon (obecný horní zákon) zo dňa 23. mája 1854, č. 146 r.z., pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
25/1928 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1927
26/1928 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Estonskou o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
27/1928 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon se dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích
28/1928 Sb. Zákon, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti
29/1928 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
30/1928 Sb. Nařízení, kterým se stanoví korporace a orgány povolané pro smírčí řízení ve věcech nekalé soutěže a vydávají předpisy o řízení před nimi
31/1928 Sb. Vyhláška, kterou se určuje výše poplatku za sprostředkování smírčího řízení ve věcech nekalé soutěže
32/1928 Sb. Nařízení o seznamu údajů (názvů) podle § 6, odst. 4, zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži
33/1928 Sb. Vyhláška o rozšíření platnosti obchodní úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925 na svobodné město Gdánsko
34/1928 Sb. Návrh úmluvy o rovnocenném nakládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních úrazů
35/1928 Sb. Zákon o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze
36/1928 Sb. Vyhláška o statistice výroby cukrovky podle hospodářů v letech 1927 a 1928 a o statistice sušáren čekanky a továren na kávové náhražky za výrobní období 1927/1928
37/1928 Sb. Zákon o zatímní ochraně lesů
38/1928 Sb. Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1928
39/1928 Sb. Zákon o ochraně domácího trhu práce
40/1928 Sb. Obchodní úmluva mezi republikou Československou a republikou Tureckou
41/1928 Sb. Vyhláška o zřízení trestních okresů daňových
42/1928 Sb. Vyhláška o prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a dominiem Kanadou
43/1928 Sb. Zákon o stavebním ruchu
44/1928 Sb. Zákon o ochraně nájemníků
45/1928 Sb. Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností
46/1928 Sb. Vyhláška o schválení župního silničního rozpočtu na rok 1926 pro obvod bývalé župy berežské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926
47/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost prodloužení prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou
48/1928 Sb. Zákon o směnečném poplatku
49/1928 Sb. Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni
50/1928 Sb. Nařízení, jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů v Praze a Brně
51/1928 Sb. Nařízení, jímž se upravují taxy za rybářské lístky v Čechách a na Moravě
52/1928 Sb. Zákon o převzetí předválečného dluhu zajištěného
53/1928 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u plochého skla
54/1928 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
55/1928 Sb. Zákon o cestovních pasech
56/1928 Sb. Zákon o osvojení
57/1928 Sb. Zákon o zařízení a působnosti báňských úřadů
58/1928 Sb. Zákon, kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi
59/1928 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví počátek činnosti krajského soudu v Klatovech
60/1928 Sb. Vyhláška, ktorou sa vzhľadom na § 3 vládneho nariadenia zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku stanoví deň zahájenia činnosti katastrálneho m
61/1928 Sb. Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1927/28
62/1928 Sb. Vyhláška o výplatě úroků z prozatímních listů k 1. květnu 1928
63/1928 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění prováděcí nařízení k zákonu o poštovních holubech
64/1928 Sb. Nariadenie, ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje exekúcia podľa spisov a listín sriadených v republike Rakúskej
65/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb. z. a n., o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslov
66/1928 Sb. Vyhláška o úlevách v pohraničním styku s Německem
67/1928 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a říší Německou o stavbě a provozu dráhy svídnickým údolím
68/1928 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 117 Sb. z. a n., o potulných cikánech
69/1928 Sb. Vyhláška o částečném zrušení visové povinnosti ve styku s Finskem
70/1928 Sb. Nařízení, kterým se zrušují hospodářské úřady v Moravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě
71/1928 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
72/1928 Sb. Nařízení o průkazu zvláštní způsobilosti pro živnost podkovářskou
73/1928 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o vyžadování zločinců z území Západní Samoi
74/1928 Sb. Nařízení o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách
75/1928 Sb. Nařízení o poskytování podpor při živelních pohromách
76/1928 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
77/1928 Sb. Nařízení o konečné úpravě pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny
78/1928 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Belgickým o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
79/1928 Sb. Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních, uzavřená mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
80/1928 Sb. Zákon o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě
81/1928 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního pří
82/1928 Sb. Úmluva o usazování mezi republikou Československou a republikou Tureckou
83/1928 Sb. Nařízení o plemenitbě koní
84/1928 Sb. Vyhláška o uznání českobratrské církve evangelické na území Slovenska a Podkarpatské Rusi
85/1928 Sb. Vyhláška o statistických šetřeních v oboru statistiky zemědělského průmyslu
86/1928 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví sazba kolku pro hrací karty hliníkové
87/1928 Sb. Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky ze dne 28. listopadu 1927, č. 167 Sb. z. a n., o paušalování
88/1928 Sb. Vyhláška o dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednané dne 4. května 1921
89/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost prozatímní dohoda mezi republikou Československou a Persií
90/1928 Sb. Vyhláška, ktorou sa vzhľadom na § 2 vyhlášky ministerstva financí zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení obvodov působnosti a sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku, stanoví deň zahájenia činn
91/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje nařízení ministerstev obchodu a vnitra ze dne 30. března 1899, č. 64 ř. z., o úpravě obchodu pivem lahvovým
92/1928 Sb. Zákon, kterým se mění hlava druhá, odstavec 1., zákona ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy
93/1928 Sb. Nařízení, jímž se určují obvody a sídla okresních úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
94/1928 Sb. Nariadenie o presune pôsobnosti ministra s plnou mocou pre správu Slovenska alebo jeho úradu na krajinský úrad v Bratislave
95/1928 Sb. Nařízení o přesunu působnosti politických a některých státních odborných úřadů na Podkarpatské Rusi
96/1928 Sb. Nařízení o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní
97/1928 Sb. Nařízení o výkonu poukazovacího práva, o úpravě účetní a pokladniční služby u zemských a okresních úřadů
98/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydávají jednací řády pro zemská zastupitelstva, zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
99/1928 Sb. Nařízení o úpravě odpočivných požitků některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů na Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto osobách
100/1928 Sb. Nařízení o úpravě výkonné služby pro veřejné státní silnice v Podkarpatské Rusi
101/1928 Sb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. května 1928, č. 70 Sb. z. a n., o zrušení hospodářských úřadů v Moravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě
102/1928 Sb. Zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
103/1928 Sb. Zákon o soustavě drobných mincí
104/1928 Sb. Zákon o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného
105/1928 Sb. Nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
106/1928 Sb. Vyhláška o vydání úředního seznamu míst na Slovensku
107/1928 Sb. Vyhláška o schválení župního silničního rozpočtu župy v Podkarpatské Rusi pro rok 1927 a o vybírání župní silniční dávky a přirážky za rok 1927
108/1928 Sb. Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb. z. a n., o průkazu o státním občanství republiky Československé
109/1928 Sb. Vyhláška, kterou svolávají se ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na marky německé říšské měny
110/1928 Sb. Vyhláška, kterou svolávají se k výměně po případě ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na měnu rakouskou a korunovou
111/1928 Sb. Zákon o zahlazení odsouzení
112/1928 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova
113/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uděluje zemskému správnímu výboru v Praze oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
114/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uděluje moravskému zemskému výboru oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
115/1928 Sb. Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Estonskem
116/1928 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Belgií
117/1928 Sb. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím srbsko-chorvatsko-slovinským a Československem, týkající se závazků vzešlých z hospodaření bývalé rakouské poštovní správy, c. a k. poštovní správy vojenské a polní a poštovních s
118/1928 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
119/1928 Sb. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
120/1928 Sb. Zákon, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové
121/1928 Sb. Nařízení o státní záruce podle hlavy páté zákona ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
122/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
123/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou
124/1928 Sb. Nařízení o úpravě platů duchovenstva
125/1928 Sb. Zápis o zásadách pro provedení spisové rozluky v oboru soudním, podepsaný mezi republikou Československou a republikou Polskou ve Varšavě dne 14. dubna 1927
126/1928 Sb. Nařízení o úpravě některých právních poměrů týkajících se okresních záložen hospodářských v Čechách
127/1928 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
128/1928 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Veřejné školy odborné pro ženská povolání v Šumperku
129/1928 Sb. Zákon o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem
130/1928 Sb. Vyhláška o výpovědi "Zvláštní telegrafní dohody československo-italské", podepsané v Terstu dne 21. prosince 1922
131/1928 Sb. Nařízení o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů a profesorů na středních školách a učitelských ústavech a o výši odměn za hodiny ji převyšující
132/1928 Sb. Nařízení o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů, profesorů a učitelů na školách průmyslových a obchodních a na odborných školách pro ženská povolání, jakož i o výši odměn za hodiny ji převyšující
133/1928 Sb. Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oboru ministerstva veřejných prací.
134/1928 Sb. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1928/29
135/1928 Sb. Zákon, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva
136/1928 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské
137/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
138/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost III. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou
139/1928 Sb. Vyhláška o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích, podepsané v Bernu dne 23. října 1924
140/1928 Sb. Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích
141/1928 Sb. Vyhláška o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané v Bernu dne 23. října 1924
142/1928 Sb. Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích
143/1928 Sb. Nařízení, kterým se provádí § 1, odst. (2), zákona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. z. a n., o železniční přepravě
144/1928 Sb. Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
145/1928 Sb. Vyhláška o okolnostech, kdy může měřičský úředník katastrálního měřického úřadu vykonati měření na žádost a náklad stran, a o sazbách poplatků za takováto měření
146/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník
147/1928 Sb. Nařízení, kterým se "Společnost pro zpeněžení lihu, společnost s r. o. v Praze" pověřuje hospodařením lihem na další dobu
148/1928 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u lihu a některých lihových tekutin
149/1928 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
150/1928 Sb. Nařízení, kterým se zavádějí nové úřední směnečné blankety
151/1928 Sb. Nařízení o příplatcích k odpočivným a zaopatřovacím požitkům kancelářských oficiantů, po případě jejich pozůstalých a kancelářských oficiantek
152/1928 Sb. Nařízení o příplatcích některým přísežným berním vykonavatelům, výpomocným zřízencům, výpomocným berním vykonavatelům a civilním trestním poslům (soudním doručným poslům) ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné sl
153/1928 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Sárským územím
154/1928 Sb. Vyhláška o stažení dvouhaléřů
155/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro brigádní a divisní soudy
156/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro nejvyšší vojenský soud
157/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro vojenské prokurátory, jejich funkcionáře a generálního vojenského prokurátora
158/1928 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Uh. Brodě
159/1928 Sb. Nařízení o zrušení slezské zemské školní rady a o úpravě správy samostatných slezských školních fondů
160/1928 Sb. Nařízení o úschově peněz a jiných cenných hodnot (veřejnými) notáři
161/1928 Sb. Vyhláška o tom, že se signaturní služba zemské finanční pokladny v Brně převádí na hospodářský úřad finanční v Brně
162/1928 Sb. Nařízení o služebním poměru učitelstva obecných a občanských (měšťanských) škol. (Služební pragmatika učitelstva národních škol.)
163/1928 Sb. Nařízení o zařadění některých obcí do vyšší skupiny míst pro vyměření činovného
164/1928 Sb. Vyhláška o počátku účinnosti železničních mezinárodních úmluv bernských z 23. října 1924
165/1928 Sb. Vyhláška o dohodě, kterou se prodlužuje prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a dominiem Kanadou
166/1928 Sb. Nařízení o zákazu soukromého vyrovnání peněžních pohledávek a závazků vyjádřených korunami rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatsko-slovinskými
167/1928 Sb. Nařízení o stříbrných pětikorunách a desetikorunách
168/1928 Sb. Vyhláška o rozšíření obvodu policejního ředitelství v Užhorodě
169/1928 Sb. Vyhláška o výměně prozatímních listů za dluhopisy náhradní renty
170/1928 Sb. Smlouva o letectví mezi republikou Československou a republikou rakouskou
171/1928 Sb. Nařízení o příplatcích k odpočivným a zaopatřovacím požitkům bývalých úředníků poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
172/1928 Sb. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy kolářské a karosářské při zemské průmyslové škole v Mladé Boleslavi
173/1928 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u kávových náhražek
174/1928 Sb. Nařízení, jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují obvody a sídla okresních úřadů a některá města se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním zřízením
175/1928 Sb. Nařízení o příplatcích zřízencům bývalé finanční stráže, případně pohraniční finanční stráže ve výslužbě a pozůstalým po těchto zřízencích, zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě
176/1928 Sb. Vyhláška o vedení vodných kníh na Slovensku
177/1928 Sb. Vyhláška o vedení vodních knih v Podkarpatské Rusi
178/1928 Sb. Vyhláška, jíž se opravuje chyba ve vyhlášce ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Uh. Brodě
179/1928 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví náhrady za úřední jednání výkonných katastrálních úřadů za příčinou provedení zápisu nastalých změn v katastrálních operátech
180/1928 Sb. Obchodní úmluva mezi Československem a Kanadou
181/1928 Sb. Návrh úmluvy týkající se zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích
182/1928 Sb. Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
183/1928 Sb. Zákon o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev)
184/1928 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
185/1928 Sb. Vyhláška ministra sociální péče o úplném znění zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, v úpravě provedené zákonem ze dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n.
186/1928 Sb. Nařízení, kterým se nařizuje příročí pro pohledávky na náhradu škody způsobené trestnými nebo jinými nedovolenými činy po státním převratu na Podkarpatské Rusi
187/1928 Sb. Zákon, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi)
188/1928 Sb. Zákon, kterým se ruší zemědělsko-technická kancelář zemědělské rady pro Čechy
189/1928 Sb. Nařízení o poradním sboru podle ustanovení druhého odstavce § 7 celního zákona
190/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydávají jednací řády pro zemská zastupitelstva, zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v zemi České a Moravskoslezské
191/1928 Sb. Nařízení, kterým se zrušují některé městské školní okresy v zemi Moravskoslezské
192/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník
193/1928 Sb. Zákon, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností
194/1928 Sb. Vyhláška o vysvědčeních Veřejné odborné školy pro ženská povolání v Ústí nad Labem s německým jazykem vyučovacím
195/1928 Sb. Nařízení o převodních částkách a početních podkladech Ústřední sociální pojišťovny
196/1928 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
197/1928 Sb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavením ruchu
198/1928 Sb. Nařízení, kterým se nově upravují obvody okresních soudů v hlavním městě Praze a jejich působnost i názvy
199/1928 Sb. Zákon o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby
200/1928 Sb. Zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic)
201/1928 Sb. Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví
202/1928 Sb. Zákon, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním
203/1928 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1929
204/1928 Sb. Nařízení o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí
205/1928 Sb. Nařízení, jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon)
206/1928 Sb. Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací nebo autentifikační
207/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1929
208/1928 Sb. Nařízení, jímž se území československého státu rozděluje na 29 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyselných) inspektorátů
209/1928 Sb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
210/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňují devisová opatření Národní banky Československé
211/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským z 1. března 1924
212/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. července 1925
213/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o službě u rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, soudů pojišťovacích a vrchního pojišťovacího soudu a upravuje se jejich jednací řád
214/1928 Sb. Nařízení, kterým se upravují náhrada hotových vydání a presenční platy přísedících rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního pojišťovacího soudu
215/1928 Sb. Nařízení, kterým se provádí puncovní zákon (p. z.) a stanoví počátek jeho účinnosti
216/1928 Sb. Vyhláška o stanovení úředních puncovních značek
217/1928 Sb. Vyhláška o úředním označení platinového zboží
218/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění obvody berních úřadů a finančních ředitelství v zemi Slovenské a zemi Podkarpatoruské
219/1928 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
220/1928 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník
221/1928 Sb. Nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního sazebníku
222/1928 Sb. Nařízení, kterým se pro rok 1929 stanoví výše zdravotní přirážky
223/1928 Sb. Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
224/1928 Sb. Vyhláška o sproštění celního úřadu v Brně pokladniční činnosti pro úřad pro vyměřování poplatků v Brně
225/1928 Sb. Vyhláška, jíž se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 28. června 1928, čís. 92 Sb. z. a n., kterým se mění hlava druhá, odstavec 1., zákona ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy
226/1928 Sb. Nařízení, kterým se vydávají předpisy o podávání žádosti za finanční podporu elektrisace venkova a o postupu při jejich vyřizování
227/1928 Sb. Vyhláška, kterou se uděluje měřickému úřadu hlavního města Prahy oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrál. zákona)
228/1928 Sb. Vyhláška o úpravě bulharského textu čl. 21, odst. 2., úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Bulharským ze dne 15. května 1926 o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
229/1928 Sb. Nařízení, kterým se upravuje užívání jazyků pro zemská a okresní zastupitelstva a zemské a okresní výbory, zřízené podle zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy

Sbírka zákonů a nařízení ročník 1929

1/1929 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u kůže
2/1929 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukru
3/1929 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašují změny soudního řádu československo-rakouského mezistátního rozhodčího soudu pro závazky v rakousko-uherských korunách
4/1929 Sb. Dohoda týkající se provedení článků 266, poslední odstavec, a 273 mírové smlouvy St. Germainské
5/1929 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
6/1929 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
7/1929 Sb. Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání s českým vyučovacím jazykem v Žamberku
8/1929 Sb. Nařízení, jímž se upravuje tárový sazebník
9/1929 Sb. Nařízení o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapeštskou nebo vídeňskou
10/1929 Sb. Nařízení, jímž se stanoví volební řád pro volby v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech)
11/1929 Sb. Vládní nařízení, jímž se opravuje, pokud se týče doplňuje vládní nařízení ze dne 16. července 1926, č. 144 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), jakož i učitelů veřejn
12/1929 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska ze dne 11. listopadu 1924, č. 70 Sb. z. a n. z r. 1926, o právní pomoci ve věcech
13/1929 Sb. Zákon o cejchování vnitrozemských lodí
14/1929 Sb. Úmluva o cejchování vnitrozemských lodí
15/1929 Sb. Mezinárodní zdravotní úmluva
16/1929 Sb. Nařízení, kterým se dále provádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z.a n., jímž se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
17/1929 Sb. Vyhláška o počátku účinnosti železničních Mezinárodních úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku s Portugalskem
18/1929 Sb. Nařízení o úředním (služebním) stejnokroji (služebním oděvu) státních pragmatikálních úředníků
19/1929 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1928
20/1929 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Španělskem
21/1929 Sb. Vyhláška, ktorou sa udeľuje mestu Bratislave oprávnenie podľa § 51, odst. 2., zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovom katastre a jeho vedení (katastrálneho zákona)
22/1929 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník
23/1929 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních rozhodnutí
24/1929 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o tom, jak daňově nakládati s podniky železničními a plavebními
25/1929 Sb. Smlouva mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech dávkových
26/1929 Sb. Zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
27/1929 Sb. Nařízení o obvodu působnosti úřadoven Všeobecného pensijního ústavu Praze v zemi České a Moravskoslezské
28/1929 Sb. Nařízení, jímž s mění celní sazebník
29/1929 Sb. Vyhláška o statistice výroby elektřiny a o statistice výroby surové oceli a surového železa v Československé republice
30/1929 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník
31/1929 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády
32/1929 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n. o stavebním ruchu
33/1929 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
34/1929 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
35/1929 Sb. Nařízení o zapravování poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních lístků, jakož i návěští a odběrných listů
36/1929 Sb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 23. apríla 1919, č. 70 Úradných novín, o revizii poručenstiev, opatrovníctiev a nútených správ
37/1929 Sb. Nařízení, jímž se provádí zákon o Mezinárodní opiové úmluvě ze dne 19. února 1925, vyhlášené pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927
38/1929 Sb. Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Varů, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.z.
39/1929 Sb. Nařízení, kterým se mění hranice soudního okresu holešovského a soudního okresu zlínského
40/1929 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Řeckou o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, jakož i ve věcech pozůstalostních
41/1929 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Řeckou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí
42/1929 Sb. Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních mezi republikou Československou a republikou Řeckou
43/1929 Sb. Zákon o státních starobních podporách
44/1929 Sb. Zákon o elektrisačním fondu
45/1929 Sb. Vyhláška o působnosti báňského kapitanátu ve Spišské Nové Vsi při báňských zkouškách aktuárských v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
46/1929 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zákona ze dne 28. června 1928, čís. 112 Sb. z. a n
47/1929 Sb. Zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 5 1/2% investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 20,000.000- jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
48/1929 Sb. Zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Středolabské 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
49/1929 Sb. Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1928/29
50/1929 Sb. Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín v zemi Slovenskej a Podkarpatskoruskej v pastevnom období 1929
51/1929 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské
52/1929 Sb. Obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií
53/1929 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské
54/1929 Sb. Vyhláška o vysvedčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Turč. Sv. Martine
55/1929 Sb. Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání v Písku
56/1929 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců a protokolu ze dne 4. červ
57/1929 Sb. Vyhláška o šetření ploch osevu po obcích a o čtvrtletní statistice výroby a odbytu strojených hnojiv
58/1929 Sb. Nařízení o zákazu soudně vymáhati pohledávky a dluhy ve starých korunách rakousko- uherských v poměru ke království Srbů, Chorvatů a Slovinců
59/1929 Sb. Vyhláška o změně přílohy 1 k branným předpisům
60/1929 Sb. Nařízení, jímž se zřizuje Komise pro technickou a zdravotní ochranu zaměstnanců a jiných osob výdělečně činných
61/1929 Sb. Dodatečná dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským ze dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané dne 2. října 1923
62/1929 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
63/1929 Sb. Vyhláška o udělení koncese pro visutou lanovou dráhu drobnou z Janských Lázní na Černou Horu
64/1929 Sb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 22. června 1928, č. 104 Sb. z. a n., o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného
65/1929 Sb. Nařízení, jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 26. května 1925, č. 103 Sb. z. a n., o stavebních živnostech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
66/1929 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií
67/1929 Sb. Vyhláška, jíž se stanoví celní pohraniční pásmo
68/1929 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě osobního styku v malém pohraničním styku
69/1929 Sb. Vyhláška o ražbě československých dukátů dvojitých na účet soukromý
70/1929 Sb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1456/1918 M. E. (uh. min.) o novej úprave úľav, potreba ktorých bola vyvolaná válkou, pokiaľ ide o jednotnú sudcovskú a advokátsku zkúšku a o prax predpísanú pre sudcov, advokátov a námestníkov verej
71/1929 Sb. Vyhláška o změně koncesní listiny ze dne 5. května 1914, č. 104 ř. z., pro místní dráhu z Mariánských Hor do Brušperka
72/1929 Sb. Smírčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými
73/1929 Sb. Rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými
74/1929 Sb. Vyhláška o výměně železničních nákladních listů z oběhu vzatých za nákladní listy nové
75/1929 Sb. Vyhláška o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru
76/1929 Sb. Vyhláška, kterou se opravuje text IV. Dodatkového protokolu k československo-polské obchodní úmluvě, podepsaného dne 26. června 1928 a uveřejněného ve Sbírce zákonů a nařízení dne 28. července 1928 pod č. 123
77/1929 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
78/1929 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Japonskem
79/1929 Sb. Nařízení, jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního pří
80/1929 Sb. Nařízení o úpravě poštovních poplatků za poštovní příkazy
81/1929 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
82/1929 Sb. Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
83/1929 Sb. Zákon o Národním divadle v Praze
84/1929 Sb. Vyhláška o vydání úředního seznamu míst na Podkarpatské Rusi
85/1929 Sb. Dohoda o letectví mezi Československou republikou a Německou říší
86/1929 Sb. Zákon o pomocných školách (třídách)
87/1929 Sb. Nařízení, jímž se snižuje clo na telecí kůži, páskové železo, stříbrné desky, plechy a pruty a alkoholy butylnaté, jakož i doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
88/1929 Sb. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 2. října 1928, č. 166 Sb. z. a n., o zákazu soukromého vyrovnání peněžních pohledávek a závazků vyjádřených korunami rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dlužníky československý
89/1929 Sb. Nařízení o přerušení některých sporů Šluknovské spořitelny
90/1929 Sb. Vyhláška o provedení smlouvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. února 1922 o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru daní přímých, č. 414 Sb. z. a n. z r. 1922
91/1929 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Dánskem a Estonskem
92/1929 Sb. Nařízení, jímž se mění celní sazebník
93/1929 Sb. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
94/1929 Sb. Nařízení o československých pětidukátech a desetidukátech
95/1929 Sb. Vyhláška o ražebném za československé pětidukáty a desetidukáty
96/1929 Sb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákonný článok XXV/1899 o štátnom dôchodku z výčapu nápojov, ďalej § 11 zákona zo dňa 10. decembra 1918, č. 64 Sb. z. a n., o mimoriadnych prechodnych ustanoveniach na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pre územi
97/1929 Sb. Zákon o predaji vína vlastnej výroby držiteľmi vinohradov a ovocných sadov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
98/1929 Sb. Zákon, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře
99/1929 Sb. Zákon, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za řemeslnou
100/1929 Sb. Nařízení o dalším přerušení sporů týkajících se některých závazků obcí
101/1929 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou částečně pozměňuje svou vyhlášku ze dne 24. března 1926, č. 47 Sb. z. a n., o nejvyšších a těch vyšších úřadech správních republiky Československé, jichž listiny nepotřebují v Němcké říši dalšího ov
102/1929 Sb. Zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva
103/1929 Sb. Zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze
104/1929 Sb. Nařízení o použití převodních částek vydaných Ústřední sociální pojišťovnou nositelům pensijního pojištění
105/1929 Sb. Nařízení o kynožení ondatry (fiber zibethicus) v krajinách Slovenskej a Podkarpatoruskej
106/1929 Sb. Vyhláška o nabytí účinnosti Úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské z 6. dubna 1922 a Dodatečné dohody ze dne 23. února 1925
107/1929 Sb. Vyhláška o ukončení soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. a n. z r. 1926,
108/1929 Sb. Zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Dražické 5 1/2%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
109/1929 Sb. Vyhláška, kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 21. července 1927, č. 129 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu a daně přepychové u jabloneckého zboží a u odpadků
110/1929 Sb. Nařízení, jímž se snižuje clo na přiboudlinu
111/1929 Sb. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Islandem
112/1929 Sb. Nařízení o zvýšení služného řádných profesorů vysokých škol
113/1929 Sb. Zákon o lékařských komorách
114/1929 Sb. Zákon o výkonu lékařské prakse
115/1929 Sb. Zákon, kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení
116/1929 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a Německou Říší o hraniční Odře
117/1929 Sb. Třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Českoslovenkou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
118/1929 Sb. Zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
119/1929 Sb. Vyhláška o vysvedčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Nitre
120/1929 Sb. Mezinárodní radiotelegrafní smlouva a k ní příslušný Všeobecný řád a Dodatkový řád
121/1929 Sb. Nařízení, jímž se mění a doplňují podmínky, za nichž může býti zproštěn od spotřební daně z lihu líh určený k výrobě octa
122/1929 Sb. Vyhláška, ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného súdu v Medzilaborciach
123/1929 Sb. Vyhláška o sriadení poručenského úradu I. stolice v Medzilaborciach
124/1929 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbocho
125/1929 Sb. Zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. listopadu 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mez
126/1929 Sb. Kellogův pakt
127/1929 Sb. Nařízení, jímž se upravují v zemi Moravskoslezské doby hájení některých druhů lovné užitkové zvěře
128/1929 Sb. Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu Voršilek s německým jazykem vyučovacím ve Frývaldově
129/1929 Sb. Vyhláška o vydání stříbrných pětikorun
130/1929 Sb. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
131/1929 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašují pro výpočet katastrálního výtěžku platné sazby jakostních tříd v pozemkovém katastru
132/1929 Sb. Vyhláška o výpovědi československo-turecké obchodní úmluvy ze dne 31. května 1927
133/1929 Sb. Nařízení o obchodu s přízemi a nitěmi
134/1929 Sb. Nařízení, kterým se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Podkarpatoruskou
135/1929 Sb. Vyhláška o vysvědčení odborné školy pro ženská povolání sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově
136/1929 Sb. Vyhláška o vysvědčení odborné soukromé školy pro ženská povolání ss. Sv. Kříže v Holešově
137/1929 Sb. Nařízení o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1929/30
138/1929 Sb. Mezinárodní ujednání o vývozu koží
139/1929 Sb. Mezinárodní ujednání o vývozu kostí
140/1929 Sb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Tureckem
141/1929 Sb. Nařízení, jímž se snižuje clo na Guggenheimský ledek a upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
142/1929 Sb. Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
143/1929 Sb. Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti v Litoměřicích
144/1929 Sb. Dohoda mezi Italií a republikou Československou o železniční dopravě
145/1929 Sb. Úmluva o Pensijním ústavu Svazu místních a malých drah
146/1929 Sb. Úmluva o nemocenské pokladně bývalé c.k. rakouské správy státních drah a o jejich vedlejších fondech
147/1929 Sb. Úmluva o Úrazové pojišťovně hornické
148/1929 Sb. Úmluva o Odborové úrazové pojišťovně rakouských železnic
149/1929 Sb. Úmluva o náhradních ústavech pensijního pojištění zřízenců
150/1929 Sb. Úmluva o Městské pojišťovně víděňské obce a o Pensijním spolku zřízenců obchodu a průmyslu ve Vídni
151/1929 Sb. Úmluva o Všeobecném pensijním ústavu pro zřízence