Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webových stránek www.atlasconsulting.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“)

 Před užitím webových stránek www.atlasconsulting.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami a dále se Všeobecnými obchodními a licenčními podmínkami užívání našich služeb a produktů, které naleznete zde.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme softwarová společnost, vlastník a provozovatel webových stránek, ATLAS consulting, spol. s r.o., IČO: 465 78 706, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Výstavní 292/13, PSČ 702 00, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 3293 (dále jen „Společnost“), a jako správce a zpracovatel Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a produktů (např. při registraci licence k užití programového vybavení, při zřízení uživatelského účtu či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů).

Jedná se tak o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb či produktu:

 • Jméno a příjmení, příp. titul
 • Email
 • Pracovní pozice
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)
 • dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:
 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty na našem licenčním serveru a k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat produkty a služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • generování a správa licencí k užití programového vybavení,
 • zřizování, kontrola a správa sjednané servisní podpory,
 • zasílání elektronického časopisu a bulletinu,
 • zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
 • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona,
 • plnění zákonných povinností,
 • zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách skupiny ATLAS GROUP,
 • nabízení produktů a služeb skupiny ATLAS GROUP,
 • provádění analýz Vašich preferencí a zobrazování obsahu
 • získání výhry ve vyhlašovaných soutěžích
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře
 • marketingové účely (výzkumy kvality).

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy produktu či služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • subjekty ve skupině ATLAS GROUP (ATLAS software a.s., IČO: 25898795, CODEXIS publishing spol. s r.o., IČO:03814947)
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů,
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme,
 • osoby, které Vám doručují naše služby, produkty či výhry a dárky v rámci marketingových akcí,
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují,
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů dotčeným orgánům veřejné správy.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

Používají naše webové stránky cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.

Odkazy třetích stran

Náš web může nabízet produkty nebo služby třetích stran. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. Naše weby se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy www.atlasgroup.cz v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offlline.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich produktů a služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí produktu či služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla služba, produkt či registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 1 měsíce od získání těchto údajů.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby či produktu, aniž by bylo potřeba papírového originálu s podpisem);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich produktů a webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim produktům a službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: klientske.centrum@atlasgroup.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé produkty či služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tento produkt nebo službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti (dále jen „Nařízení“).

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 Nařízení. Žádosti o výmaz je nutno uplatnit na e-mailové adrese klientske.centrum@atlasgroup.cz. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje budeme i nadále zpracovávat.

Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

www.atlasgroup.cz

ATLAS consulting spol. s r.o., IČO: 465 780 706

Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká Republika

e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz

tel.: +420 596 613 333